GERİ DÖN

Lisans Programları


Ziraat Fakültesi - Toprak Bilimi ve Bitki Besleme - - Lisans


Program Tanıtımı

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde bulunan Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, 1956 yılında kurulan Toprak ve Bitki Besleme Kürsülerinin birleştirilmesiyle 1972 yılında Bölüm Öğretimine başlamıştır. Toprak ve Bitki Besleme Ana Bilim Dalı altında toplam 9 Bilim Dalı bulunmaktadır. Bu Bilim Dalları sırasıyla; * Toprak Fiziği * Toprak Kimyası * Toprak Mikrobiyolojisi ve Biyokimyası * Toprak Mineralojisi * Toprak Verimliliği * Bitki Besleme * Toprak Genetiği ve Sınıflandırma * Toprak ve Su Korunumu * Toprak Etüd ve Haritalama Bölüm aşağıda belirtilen alanlarda faaliyet göstermektedir. * Toprak ve Bitki Besleme Bilim Dallarını içerecek biçimde kurulan bölümde lisans ve lisans üstü düzeyde eğitim verilmektedir. * Ülke topraklarının ve bitkisel üretimin var olan sorunlarına yönelik projeler üretilerek çözümleri üzerinde çalışılmaktadır. Farklı bilim dallarında yetişmiş uzman elemanlar, ulusal ve uluslararası destekli bir çok projeyi başarıyla yürütmektedir. Bölüm, gelişmiş laboratuarları, deneme tarla ve seraları ile bu araştırmaları yürütecek imkanlara sahiptir. * Çalışmalardan elde edilen sonuçlar yayın faaliyetlerinin yanı sıra belirli dönemlerde düzenlenen kongre, sempozyum, çalıştay, seminer ve çiftçi toplantısı gibi etkinlikler ile de ilgili alanda çalışan bilim adamları, kamu veya özel kuruluşlar ve çiftçilere aktarılmaktadır. * Bölüm laboratuarları resmi ve özel kuruluşlarla çiftçilere açık olup, toprak, bitki, su ve gübre analizlerine dayalı toprak verimliliği ve gübreleme önerileri ile danışmanlık hizmetleri yanında, toprak etüt haritalama ve uzaktan algılama ile ilgili hizmetler de verilmektedir.

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Ziraat Mühendisliği-Toprak Bilimi ve Besleme alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.

4 Yıl , 8 Yarıyıl

240 AKTS

TYYÇ-6

Programa öğrenci kabulü “Ege Üniversitesi Hakkında” bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki çeçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim plnlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce, Almanca gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme bölümünden mezun olan Ziraat Mühendisleri kamu ve özel sektörde görev yapabilmektedir. Gerekli sınavları verdikleri takdirde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, DSİ veya Dış Ticaret Müsteşarlığı gibi değişik kurumlarda mühendis olarak çalışabilecekleri gibi, özel sektörde gübre, ilaç, tohum, organik tarım, toprak-su-gübre laboratuvarlarında ve sertifikasyon gibi konularda çalışabilme imkanına sahiptirler. Ayrıca zirai danışmanlık yapabilme ve gıda kontrolü (fırın pastane vs. denetleme) olarak çalışma haklarına sahip olabileceklerdir.

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Öğretim Planı”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Tam Zamanlı

Program Başkanı: Prof. Dr. Huriye UYSAL Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü 35100 Bornova/İZMİR. Telefon: +90.232.3111511 Faks: +90.232.3889203 E-Posta: toprak@mail.ege.edu.tr

Bölümü, toplam 13 adet laboratuar ile araştırma ve eğitim faaliyetleri sürdürülmektedir. LABORATUARLAR; # Toprak Fiziği Laboratuarı, # Toprak Kimyası Laboratuarı, # Toprak Etüt ve Haritalama Laboratuarı, # Toprak Genetiği Laboratuarı, # Toprak-Su Korunumu ve Erozyon Kontrol Laboratuarı # Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Laboratuarı # Toprak Mikrobiyolojisi Laboratuarı # Bitki Besleme ve Toprak Verimliliği Laboratuarı # Analitik Kimya ve Radyoizotop Laboratuarı # Rutin Analiz Laboratuarı # Öğrenci Uygulama Laboratuarı (2 adet) # Bitki Fizyolojisi Laboratuarı. DENEME TARLASI ve SERALAR Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü; toplam 545 m2 olan iki adet sera, içinde 200 ağaçlık mandarin bahçesi ve 700 ağaçlık zeytinlik bulunan 60 dekarlık deneme tarlası ile araştırma ve eğitim faaliyetlerini yürütmektedir. DİĞER OLANAKLAR Toprak Bölümü; 2 adet lisans, 1 adet lisans üstü dersliği, 1 adet öğrenci uygulama laboratuarının yanı sıra öğrencilerin faydalanmasına açık kütüphane ve bilgisayar odası ile eğitim faaliyetlerini desteklenmektedir.


Program Çıktıları

1 Toprakların, kayaçların ve minerallerin kimyasal, fiziksel, optik ve oluşum özelliklerini tanımlayabilir. Elde ettiği verileri yorumlar ve değerlendirir.
2 Toprakların morfolojik ve genetiksel özellikleri ile toprak horizonlarını tanımlayabilir. Elde ettiği verileri yorumlar ve değerlendirir.
3 Toprak fiziksel sistemine ait temel prensipleri kavrayabilir ve bunlarla ilgili oluşan problemleri çözebilir. Sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı
4 Toprakların mühendislik özelliklerini tanıyabilir ve toprak işleme esnasında gerçekleşecek dinamik reaksiyonları değerlendirebilir. Edinilen bilgileri toplum yararına kullanır.
5 Tarımsal objelerin belirlenmesi ve haritalanmasında gelişmiş kartoğrafik materyallerin ve veritabanını kullanabilir. Disiplinler arası çalışma yapar.
6 Toprağı oluşturan ana materyal ve topoğrafik koşulları tanıyabilir. Elde ettiği verileri yorumlar ve değerlendirir.
7 Toprak özelliklerini tanımlayabilir, sınıflandırabilir ve haritalayabilir. Elde ettiği verileri yorumlar ve değerlendirir.
8 Bitkilere yapılacak kültürel uygulamalar ve stres koşullarındaki davranışlarını yorumlayabilir ve yönetebilir. Elde ettiği verileri yorumlar ve değerlendirir.
9 Toprak ve su kirliliği ile ilgili konulara çözüm üretir. Su ve rüzgar erozyonu ile meydana gelen toprak kayıplarını hesaplayabilir, gerekli önlemleri alabilir. Edinilen bilgileri toplum yararına kullanır.
10 Kültür bitkilerini sınıflandırma (tek yılık ve çok yıllık, sebze ve meyve), besleme (gübreleme), optimum verim ve kaliteli ürün elde edilmesinde toprak ve yaprak analizlerine dayalı verilecek gübrenin miktar, zaman ve yöntemini bilir. Sorunları tanımlar analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
11 Gelişen biyoteknolojiyi değerlendirebilecek düzeyde bitkisel yapı ve metabolizmayı çözümleyebilir. Elde ettiği verileri yorumlar değerlendirir.
12 Fiziksel ve kimyasal analizler konusunda laboratuvar pratiği kazanır, analiz sonuçlarını değerlendirir yorumlayabilir ve rapor düzenleyabilir.
13 Farklı bitkisel üretim desenleri (meyve-sebze,süs ve sera bitkileri) için gübreleme programları hazırlayabilir. Bu programları pratiğe geçirebilir ve konuya ilişkin
14 Organik ve konvansiyonal üretim sistemlerinde bitkilerinin gübrelenmesi için doğru karar verebilir ve beslenme sorunlarını beslenme sorunlarını tanımlayabilir. Sorgular,araştırır ve çözüm önerileri geliştirir.
15 Toprak ekosisteminde mikrobiyal toplulukların multi-fonksiyonel özellikleri ile toprak kalitesi arasında ilişkiler kurabilir. Toprağın mikrobiyolojik analizlerini yapabilir ve değerlendirebilir. Sorgular ve araştırır.
16 Toprakta gerçekleşen kimyasal reaksiyonların toprak verimliliği açısından sonuçlarını açıklayabilir. Toprağın kimyasal analizlerini yapabilir ve değerlendirebilir. Edinilen bilgileri toplum yararına kullanır.
17 Sürdürülebilir tarımda yeni teknolojileri ve yöntemleri kullanabilir. Sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
18 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini verilerle destekler, uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
19 Mesleğinin yerel, ulusal ve uluslar arası önemini bilir ve konumuna uygun davranır. Yabancı dilde yayınlanmış çalışmaları izler, meslektaşları ile iletişim kurar,

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ders Planı

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ATA101 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 - - 2
BLG101 Türkçe BİLGİSAYAR Zorunlu 2 2 - 3
BOT115 Türkçe BOTANİK Zorunlu 2 - - 2
FİZ161 Türkçe FİZİK I Zorunlu 2 - - 3
KİM189 Türkçe GENEL KİMYA Zorunlu 2 2 - 4
KRY101 Türkçe KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 - - 2
MAT161 Türkçe MATEMATİK I Zorunlu 2 - - 3
TUR101 Türkçe TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 - - 2
YDI101 Türkçe YABANCI DİL I Zorunlu 4 - - 4
ZTO113 Türkçe KÜLTÜR BİTKİLERİNİN MORFOLOJİSİ-I Zorunlu 2 - - 2
ZZO101 Türkçe TEMEL İSTATİSTİK Zorunlu 2 - - 3
Toplam 23 4 0 30
2. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ATA102 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 - - 2
KİM190 Türkçe ANALİTİK KİMYA Zorunlu 2 - - 3
KİM192 Türkçe ORGANİK KİMYA Zorunlu 2 - - 3
TUR102 Türkçe TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 - - 2
ÜYG104 Türkçe ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Zorunlu 1 - - 2
YDI102 Türkçe YABANCI DİL II Zorunlu 4 - - 4
ZTB112 Türkçe KÜLTÜR BİTKİLERİNİN MORFOLOJİSİ-II Zorunlu 2 - - 3
ZTR102 Türkçe TEKNİK RESİM Zorunlu 2 2 - 4
ZTS102 Türkçe ÖLÇME BİLGİSİ Zorunlu 2 2 - 4
ZTS104 Türkçe METEOROLOJİ Zorunlu 2 - - 3
Toplam 21 4 0 30
3. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
İSG201 Türkçe İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ I Zorunlu 1 - - 2
tofaksdg1 Türkçe FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU 1 (YIL 2/ YARIYIL 1) Seçmeli 2 2 - 4
tofaksdg2 Türkçe FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU 2 (YIL 2/ YARIYIL 1) Seçmeli 2 2 - 4
tofaksdg3 Türkçe FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU 3 (YIL 2/ YARIYIL 1) Seçmeli 2 2 - 4
toünisdg1 Türkçe ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS GRUBU 1 (YIL 2/ YARIYIL 1) Seçmeli 3 - - 3
ZBK201 Türkçe BİTKİ KORUMA Zorunlu 2 2 - 4
ZEK201 Türkçe TARIMSAL EKOLOJİ Zorunlu 2 - - 3
ZFZ201 Türkçe BİTKİ FİZYOLOJİSİ Zorunlu 2 - - 2
ZTO207 Türkçe TOPRAK BİLGİSİ Zorunlu 2 2 - 4
Toplam 18 10 0 30
4. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
İSG202 Türkçe İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ II Zorunlu 1 - - 2
STJ202 Türkçe STAJ I Zorunlu - - - 3
THU202 Türkçe TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 1 - - 2
tofaksdg4 Türkçe FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU 4 (YIL 2/ YARIYIL 2) Seçmeli 2 2 - 4
tofaksdg5 Türkçe FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU 5 (YIL 2/ YARIYIL 2) Seçmeli 2 2 - 4
tofaksdg6 Türkçe FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU 6 (YIL 2/ YARIYIL 2) Seçmeli 2 2 - 4
tofaksdg7 Türkçe FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU 7 (YIL 2/ YARIYIL 2) Seçmeli 2 2 - 4
toünisdg2 Türkçe ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS GRUBU 2 (YIL 2/ YARIYIL 2) Seçmeli 3 - - 3
ZTO201 Türkçe BİTKİ BESLEME Zorunlu 2 2 - 4
Toplam 15 10 0 30
5. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
STJ300 Türkçe STAJ II Zorunlu - - - 4
tobölsdg1 Türkçe BÖLÜM SEÇMELİ DERS GRUBU 1 (YIL 3/ YARIYIL 1) Seçmeli 2 - - 3
tofaksdg8 Türkçe FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU 8 (YIL 3/ YARIYIL 1) Seçmeli 2 2 - 4
ZTO301 Türkçe GÜBRELER VE GÜBRELEME Zorunlu 2 - - 4
ZTO303 Türkçe TOPRAK GENETİĞİ VE SINIFLANDIRMASI Zorunlu 2 2 - 4
ZTO305 Türkçe TOPRAK FİZİĞİ Zorunlu 2 2 - 4
ZTO307 Türkçe LABORATUVAR TEKNİĞİ VE ANALİZ YÖNTEMLERİ Zorunlu 2 2 - 4
ZTO309 Türkçe MOLEKÜLER BİYOLOJİ Zorunlu 2 - - 3
Toplam 14 8 0 30
6. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
STJ300 Türkçe STAJ II Zorunlu - - - 5
tobölsdg2 Türkçe BÖLÜM SEÇMELİ DERS GRUBU II (YIL 3/ YARIYIL 2) Seçmeli - - - 3
tofaksdg9 Türkçe FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU 9 (YIL 3/ YARIYIL 2) Seçmeli - - - 4
ZTE319 Türkçe TARIM HUKUKU Zorunlu 2 - - 3
ZTO302 Türkçe TOPRAK MİKROBİYOLOJİSİ VE BİYOKİMYASI Zorunlu 2 2 - 4
ZTO304 Türkçe BİTKİ BİYOKİMYASI Zorunlu 2 2 - 4
ZTO306 Türkçe SULAMA SUYU KALİTESİ VE TÜRKİYE SULARI Zorunlu 2 2 - 4
ZTO308 Türkçe TARLA BİTKİLERİNİN GÜBRELENMESİ Zorunlu 2 - - 3
Toplam 10 6 0 30
7. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
tobölsdg3 Türkçe BÖLÜM SEÇMELİ DERS GRUBU III (YIL 4/ YARIYIL 1) Seçmeli - - - 3
toünisdg3 Türkçe ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS GRUBU 3 Seçmeli - - - 3
ZTO400 Türkçe DİPLOMA TEZİ Zorunlu - 2 - 5
ZTO401 Türkçe VERİMLİLİK ANALİZLERİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ Zorunlu 2 2 - 4
ZTO403 Türkçe BAHÇE SERA BİTKİLERİNİN GÜBRELENMESİ Zorunlu 2 - - 3
ZTO405 Türkçe TOPRAK MEKANİĞİ VE TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 2 - 4
ZTO407 Türkçe TOPRAK VE SU KORUMA Zorunlu 2 2 - 4
ZTO415 Türkçe TOPRAK KİMYASI Zorunlu 2 2 - 4
Toplam 10 10 0 30
8. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
tobölsdg4 Türkçe BÖLÜM SEÇMELİ DERS GRUBU IV (YIL 4/ YARIYIL 2) Seçmeli - - - 3
toünisdg4 Türkçe ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS GRUBU IV Seçmeli - - - 3
ZTO400 Türkçe DİPLOMA TEZİ Zorunlu - 2 - 5
ZTO402 Türkçe PEYZAJ VE SÜS BİTKİLERİNİN GÜBRELENMESİ Zorunlu 2 - - 3
ZTO404 Türkçe TOPRAK ETÜD VE HARİTALAMA Zorunlu 2 2 - 4
ZTO406 Türkçe TOPRAK VERİMLİLİĞİ Zorunlu 2 2 - 4
ZTO408 Türkçe UZAKTAN ALGILAMA VE CBS Zorunlu 2 2 - 5
ZTO410 Türkçe ORGANİK YETİŞTİRİCİLİKTE BİTKİ BESLEME TEKNİĞİ Zorunlu 2 - - 3
Toplam 10 8 0 30
tofaksdg1 - FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU 1 (YIL 2/ YARIYIL 1)
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ZTE203 Türkçe EKONOMİ Seçmeli 2 2 - 4
ZTE205 Türkçe TARIM EKONOMİSİ Seçmeli 2 2 - 4
tofaksdg2 - FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU 2 (YIL 2/ YARIYIL 1)
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ZST203 Türkçe GIDA BİLİM VE TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 2 - 4
ZST205 Türkçe SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 2 - 4
tofaksdg3 - FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU 3 (YIL 2/ YARIYIL 1)
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ZTM201 Türkçe TARIMSAL MEKANİZASYON Seçmeli 2 2 - 4
ZTM205 Türkçe TARIM MAKİNELERİ Seçmeli 2 2 - 4
toünisdg1 - ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS GRUBU 1 (YIL 2/ YARIYIL 1)
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ABK201 Türkçe AKADEMİK TÜRKÇE (YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER İÇİN) Seçmeli 3 - - 3
CAL201 Türkçe ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİ Seçmeli 3 - - 3
KNS201 Türkçe KONUŞMA EĞİTİMİ Seçmeli 3 - - 3
KSG201 Türkçe KİŞİSEL GELİŞİM Seçmeli 3 - - 3
MRK201 Türkçe MARKA YÖNETİMİ Seçmeli 3 - - 3
YCS201 Türkçe YÖNETİM VE ÇALIŞMA SOSYOLOJİSİ Seçmeli 3 - - 3
tofaksdg4 - FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU 4 (YIL 2/ YARIYIL 2)
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ZBB202 Türkçe BAHÇE BİTKİLERİ TARIMI Seçmeli 2 2 - 4
ZBB204 Türkçe BAHÇE BİTKİLERİ YETİŞTİRME İLKELERİ Seçmeli 2 2 - 4
tofaksdg5 - FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU 5 (YIL 2/ YARIYIL 2)
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ZTB202 Türkçe TARLA BİTKİLERİ TARIMI Seçmeli 2 2 - 4
ZTB204 Türkçe TARLA BİTKİLERİ YETİŞTİRME İLKELERİ Seçmeli 2 2 - 4
tofaksdg6 - FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU 6 (YIL 2/ YARIYIL 2)
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ZTS201 Türkçe TARIMSAL SULAMA VE DRENAJ Seçmeli 2 2 - 4
ZTS208 Türkçe KIRSAL ALTYAPI PLANLAMASI Seçmeli 2 2 - 4
tofaksdg7 - FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU 7 (YIL 2/ YARIYIL 2)
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ZZO202 Türkçe HAYVAN YETİŞTİRME VE BESLEME Seçmeli 2 2 - 4
ZZO204 Türkçe GENEL ZOOTEKNİ Seçmeli 2 2 - 4
toünisdg2 - ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS GRUBU 2 (YIL 2/ YARIYIL 2)
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
FOT202 Türkçe TEMEL FOTOĞRAFÇILIK Seçmeli 3 - - 3
MDY202 Türkçe MEDYA OKURYAZARLIĞI Seçmeli 3 - - 3
SUN202 Türkçe SUNUM VE TOPLANTI TEKNİKLERİ Seçmeli 3 - - 3
YNT202 Türkçe YÖNETİM VE ORGANİZASYON Seçmeli 3 - - 3
YZL202 Türkçe YAZILI ANLATIM Seçmeli 3 - - 3
tobölsdg1 - BÖLÜM SEÇMELİ DERS GRUBU 1 (YIL 3/ YARIYIL 1)
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ZTO311 Türkçe TOPRAK MİNEROLOJİSİ Seçmeli 2 - - 3
ZTO313 Türkçe TOPRAK SU ÇEVRE İLİŞKİLERİ Seçmeli 2 - - 3
ZTO315 Türkçe MİKROBİYOLOJİ Seçmeli 2 - - 3
tofaksdg8 - FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU 8 (YIL 3/ YARIYIL 1)
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
BHS301 Türkçe BAHÇE BİTKİLERİ HASTALIKLARI VE YÖNETİMİ Seçmeli 2 2 - 4
BLS301 Türkçe TARIMDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 2 2 - 4
CEK301 Türkçe ÇEVRE EKONOMİSİ Seçmeli 2 2 - 4
CIZ301 Türkçe BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK ÇİZİM VE TASARIM Seçmeli 2 2 - 4
ÇHZ301 Türkçe ÇİFTLİK HAYVANLARI ZARARLILARI Seçmeli 2 2 - 4
DEN301 Türkçe TARIMDA DENEME PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME Seçmeli 2 2 - 4
ENR301 Türkçe ENERJİ BİTKİLERİ Seçmeli 2 2 - 4
FIN301 Türkçe TARIMSAL FİNANSMAN Seçmeli 2 2 - 4
FİD302 Türkçe FİDE ÜRETİMİNDE YENİ TEKNOLOJİLER Seçmeli 2 2 - 4
FON301 Türkçe FONKSİYONEL GIDALAR VE SAĞLIK Seçmeli 2 2 - 4
GDM301 Türkçe GÜBRE DAĞITMA MAKİNELERİ Seçmeli 2 2 - 4
HYD301 Türkçe HAYVAN DAVRANIŞLARI Seçmeli 3 - - 4
HYR301 Türkçe HAYVAN REFAHI Seçmeli 3 - - 4
ILM301 Türkçe İLAÇLAMA ALET VE MAKİNELERİ Seçmeli 2 2 - 4
ISY301 Türkçe TARIM İŞLETMELERİNİN YÖNETİMİ Seçmeli 2 2 - 4
IYI301 Türkçe İYİ TARIM UYGULAMALARI Seçmeli 2 2 - 4
KSO301 Türkçe KÖY SOSYOLOJİSİ Seçmeli 2 2 - 4
LDR301 Türkçe TARIMSAL İNOVASYON SÜRECİNDE LİDERLİK VE YARATICILIK Seçmeli 2 2 - 4
MEK301 Türkçe MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ Seçmeli 2 2 - 4
MRA301 Türkçe MERA YÖNETİMİ Seçmeli 2 2 - 4
OBY301 Türkçe ÖZEL BAHÇE BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 2 2 - 4
OGD301 Türkçe ORGANİK GIDA ÜRETİMİ Seçmeli 2 2 - 4
OLT301 Türkçe ÖLÇME TEKNİĞİ Seçmeli 2 2 - 4
ORH301 Türkçe ORGANİK HAYVANCILIK Seçmeli 2 2 - 4
OTI301 Türkçe ORGANİK TARIM İŞLETMECİLİĞİ VE EKONOMİSİ Seçmeli 2 2 - 4
PLN301 Türkçe PLANTASYON TESİSİ VE TEKNİĞİ Seçmeli 2 2 - 4
PYZ301 Türkçe PEYZAJ MİMARLIĞI Seçmeli 2 2 - 4
PZB301 Türkçe PARAZİTER OLMAYAN BİTKİ HASTALIKLARI Seçmeli 2 2 - 4
SEP301 Türkçe SERACILIK EKONOMİSİ ve PLANLAMASI Seçmeli 2 2 - 4
TAS301 Türkçe TASARIM BİTKİLERİNİN HASTALIKLARI VE ZARARLILARI Seçmeli 3 - - 4
TBD301 Türkçe TARLA BİTKİLERİNDE DAYANIKLILIK ISLAHI Seçmeli 2 2 - 4
TER301 Türkçe TERMODİNAMİK Seçmeli 2 2 - 4
THS301 Türkçe TARLA BİTKİLERİ HASTALIKLARI VE YÖNETİMİ Seçmeli 2 2 - 4
TPO301 Türkçe TARIM POLİTİKALARI VE PİYASALARI Seçmeli 2 2 - 4
YAY301 Türkçe KIRSAL YAYIM Seçmeli 2 2 - 4
YRS301 Türkçe YERSEL SULAMA SİSTEMLERİNİN PROJELENDİRİLMESİ Seçmeli 2 2 - 4
tobölsdg2 - BÖLÜM SEÇMELİ DERS GRUBU II (YIL 3/ YARIYIL 2)
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ZTO310 Türkçe TOPRAK KİRLİLİĞİ Seçmeli 2 - - 3
ZTO312 Türkçe JEOLOJİ JEOMORFOLOJİ Seçmeli 2 - - 3
ZTO314 Türkçe ARAZİ BİLGİ SİSTEMİ Seçmeli 2 - - 3
tofaksdg9 - FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU 9 (YIL 3/ YARIYIL 2)
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
AVR302 Türkçe AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRK TARIMI Seçmeli 2 2 - 4
BDI302 Türkçe BAHÇE BİTKİLERİNDE DAYANIKLILIK ISLAHI Seçmeli 2 2 - 4
BZA302 Türkçe BAHÇE BİTKİLERİ ZARARLILARI VE YÖNETİMİ Seçmeli 2 2 - 4
CIM302 Türkçe ÇİM VE YER ÖRTÜCÜLER Seçmeli 2 2 - 4
DEO302 Türkçe TARIM TARİHİ VE DEONTOLOJİSİ Seçmeli 2 2 - 4
ELK302 Türkçe TARIMDA ELEKTRİFİKASYON VE OTOMATİK KONTROL Seçmeli 2 2 - 4
GRS302 Türkçe TARIMSAL GİRİŞİMCİLİK TEKNİKLERİ Seçmeli 2 2 - 4
HBB302 Türkçe HOBİ BAHÇECİLİĞİ Seçmeli 2 2 - 4
HMK302 Türkçe HAYVANCILIKTA MEKANİZASYON Seçmeli 2 2 - 4
HPO302 Türkçe HAYVANCILIK POLİTİKALARI VE PİYASALARI Seçmeli 2 2 - 4
HSS302 Türkçe HASSAS TARIM Seçmeli 2 2 - 4
HST302 Türkçe HASAT MAKİNELERİ Seçmeli 2 2 - 4
IGV302 Türkçe ÇALIŞMA HAYATINDA İŞ GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 2 - 4
INO302 Türkçe TARIMSAL BİLGİ VE İNOVASYON SİSTEMLERİ Seçmeli 2 2 - 4
İHU302 Türkçe İYİ HAYVANCILIK UYGULAMALARI Seçmeli 2 - - 4
KLT302 Türkçe TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ VE GIDA GÜVENLİK SİSTEMLERİ Seçmeli 2 2 - 4
KRL302 Türkçe TARIMDA ÇEVRE KİRLİLİĞİ Seçmeli 2 2 - 4
KÜY302 Türkçe KÜLTÜR MANTARI YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 2 2 - 4
MEV302 Türkçe TARIMSAL MEVZUAT VE BİLİRKİŞİLİK Seçmeli 2 2 - 4
MRA301 Türkçe MERA YÖNETİMİ Seçmeli 2 2 - 4
ORG302 Türkçe ORGANİK TARIMIN TEMEL İLKELERİ Seçmeli 2 2 - 4
ORT302 Türkçe ÖRTÜ ALTI YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 2 2 - 4
PET302 Türkçe PET HAYVANLARININ YETİŞTİRİLMESİ VE BESLENMESİ Seçmeli 2 2 - 4
PLD302 Türkçe DENEME PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME TEKNİĞİ Seçmeli 2 2 - 4
PYE302 Türkçe PEYZAJ EKONOMİSİ Seçmeli 3 - - 4
SAN302 Türkçe GIDA SANAYİİ EKONOMİSİ Seçmeli 2 2 - 4
SYİ301 Türkçe SEBZE YETİŞTİRME İLKELERİ Seçmeli 2 2 - 4
TIB302 Türkçe TIBBİ BİTKİLER TARIMI Seçmeli 2 2 - 4
TPZ302 Türkçe TOPRAKSIZ TARIM Seçmeli 2 2 - 4
TRG302 Türkçe TRANSGENİK BİTKİLER Seçmeli 2 2 - 4
TSI302 Türkçe TARIM SİGORTACILIĞI Seçmeli 2 2 - 4
TSP302 Türkçe TARIM SEKTÖRÜNDE PAZARLAMA Seçmeli 2 2 - 4
TVA302 Türkçe SPSS İLE TARIMSAL VERİLEN ANALİZİ Seçmeli 2 - - 4
TZA302 Türkçe TARLA BİTKİLERİ ZARARLILARI VE YÖNETİMİ Seçmeli 2 2 - 4
TZY302 Türkçe TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Seçmeli 2 2 - 4
UZM302 Türkçe ÜZÜM YETİŞTİRME TEKNİKLERİ Seçmeli 2 2 - 4
YTK302 Türkçe BİTKİSEL ÜRETİMDE YENİ TEKNİKLER VE UYGULAMALARI Seçmeli 2 2 - 4
tobölsdg3 - BÖLÜM SEÇMELİ DERS GRUBU III (YIL 4/ YARIYIL 1)
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ZTO411 Türkçe ARAŞTIRMA VE DENEME METODLARI Seçmeli 2 - - 3
ZTO413 Türkçe TÜRKİYE TOPRAKLARI Seçmeli 2 - - 3
ZTO417 Türkçe TOPRAK SAĞLIĞI, KALİTESİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ Seçmeli 2 - - 3
ZTO419 Türkçe SOIL HEALTH, QUALITY AND SUSTAINABLE MANAGEMENT Seçmeli 2 - - 3
toünisdg3 - ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS GRUBU 3
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
BLM401 Türkçe BİLİM FELSEFESİ VE ETİĞİ Seçmeli 3 - - 3
ETK401 Türkçe ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ Seçmeli 3 - - 3
FSM404 Türkçe GİRİŞİMCİLİK, FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARINA GİRİŞ Seçmeli 2 - - 3
IKY401 Türkçe İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seçmeli 3 - - 3
INV401 Türkçe İNOVASYON, TEKNOLOJİ VE GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 - - 3
MIT401 Türkçe MİTOLOJİ Seçmeli 3 - - 3
MZH401 Türkçe MİZAH VE TOPLUM Seçmeli 3 - - 3
YRT401 Türkçe YARATICI DÜŞÜNCE YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 3 - - 3
tobölsdg4 - BÖLÜM SEÇMELİ DERS GRUBU IV (YIL 4/ YARIYIL 2)
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ZTO412 Türkçe TARIMSAL ARAZİ KULLANIM PLANLAMASI VE DEĞERLENDİRMESİ Seçmeli 2 - - 3
ZTO414 Türkçe DAMLA SULAMA İLE GÜBRELEME (FERTİGASYON) Seçmeli 2 - - 3
toünisdg4 - ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS GRUBU IV
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
DOK402 Türkçe DOĞRU VE ETKİLİ KONUŞMA EĞİTİMİ Seçmeli 3 - - 3
GIP402 Türkçe GİRİŞİMCİLİK VE İŞ PLANI HAZIRLAMA Seçmeli 2 - - 3
HIZ402 Türkçe HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3 - - 3
HLK402 Türkçe HALKLA İLİŞKİLER Seçmeli 3 - - 3
ILT402 Türkçe İLETİŞİM BECERİLERİ Seçmeli 3 - - 3
INT404 Türkçe İNOVASYONUN TİCARİLEŞTİRİLMESİ VE GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 - - 3
MZK402 Türkçe TÜRK MÜZİK KÜLTÜRÜ VE TARİHİ Seçmeli 3 - - 3