GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9003101132020 TOPRAK BİLGİSİ VE BİTKİ BESLEME Ders 2 3 4,00

Önlisans


Türkçe


Bitkilerin en önemli yetiştirme ortamı olan toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinin öğretilmesi. Toprak verimliliğini etkileyen faktörleri tanıtmak ve toprak özellikleri ile bitki gelişmesi arasındaki ilişkileri açıklayarak, toprak verimliliğini artırmaya yönelik uygulamalar hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesi ve bitki büyümesi ve gelişmesi için mutlak gerekli olan makro ve mikro elementler ayrı ayrı ele alınarak, bu elementlerin topraktaki ve bitkilerdeki miktarlarını, alınımlarına etki eden etmenleri ve metabolik işlevlerini açıklamak.


Dr. Öğr. Üyesi M. Kamil MERİÇ


1 Toprağın genel bileşimi ve topraklarının kökenini öğrenebilme
2 Toprağın fiziksel özelliklerini tanımlayabilme, ve toprak fiziksel özellikleri ile toprak verimliliği arasında ilişki kurabilme
3 Toprağın kimyasal özelliklerini tanımlayabilme, ve toprak kimyasal özellikleri ile toprak verimliliği arasında ilişki kurabilme
4 Toprağın biyolojik özelliklerini tanımlayabilme, ve toprakların biyolojik özelliklerinin etkilerini açıklayabilme
5 Toprak verimliliğini arttırarak sürdürebilirliğini sağlayabilme
6 Toprak bitki ilişkilerini dikkate alarak verimlilik arttırıcı planlamalar yapabilme
7 Bitki büyümesi ve gelişmesi için mutlak gerekli olan makro ve mikro elementleri sayabilme.
8 Bitki besin elementlerinin noksanlık ve fazlalık durumunda bitki bünyesinde oluşturabileceği belirtileri tesbit edebilme.

Birinci Öğretim[Yok]


Toprakların tanımı, bileşimi, oluşumu, toprakların fiziksel, kimyasal, biyolojik özellikleri ve bu özelliklerin toprak verimliliğine ilişkileri öğretilecektir. Toprak verimliliği ve bitki besleme ile ilgili temel kuram ve yasalar, toprakta azot fosfor, potasyum, kalsiyum, magnezyum, kükürt, demir, mangan, çinko, bakır, bor, molibden ve bitki beslemede genel kurallar.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Toprak biliminin tarihçesi, toprağın tanımı ve bileşimi.
2 Toprağın anamateryalleri: organik ve inorganik anamateryaller.
3 Toprağı oluşturan mineraller ve kaya grupları.
4 Toprak oluşumunda aşınma, ayrışma ve birleşme olayları, fiziksel ve kimyasal faktörler. Toprakta azot fosfor, potasyum, kalsiyum, magnezyum, kükürt, demir, mangan, çinko, bakır, bor, molibden
5 Topraklara karakter kazandıran faktörler, toprak profili, horizonları ve adlandırılması, toprakların sınıflandırılması. Bitkiler ile insan ve hayvanların beslenmeleri arasındaki temel ayrım, Mutlak gerekli bitki besin elementleri, belirlenme süreci ve belirlenmelerindeki gecikme nedenleri. Su kültürü ve kum kültürü. Besin elementlerinin bitkilerde bulunan miktarları ve bitkilerdeki genel işlevleri, bitki gelişmesi için mutlak gerekli besin elementlerinin sınıflandırılması. Karbon, hidrojen ve oksijen.
6 Toprak oluşumunun önemli olayları: zonal toprakların oluşum olayları ( podsollaşma, kireç birikimi, lateritleşme ) intrazonal toprakların oluşum olayları ( tuzlulaşma, alkalileşme, gleyleşme) Bitkilerin azot ile beslenmesi, noksanlığı durumunda ortaya çıkan belirtiler.
7 Toprak bünyesi, toprak fraksiyonları ve özellikleri, özgül ağırlık, volüm ağırlık, porozite, bu özelliklerin verimlilikle olan ilişkileri. Bitkilerin kalsiyum ve magnezyum ile beslenmesi, noksanlığı durumunda ortaya çıkan belirtiler.
8 Ara sınav
9 Toprak yapısı : yapı tipleri, dereceleri,sınıfları, toprak rengi, bu özelliklerin verimlilikle olan ilişkileri. Bitkilerin fosfor ve potasyum ile beslenmesi, noksanlığı durumunda ortaya çıkan belirtiler.
10 Topraktaki bitki besin maddeleri, toprak ve bitkilerin karşılıklı ilişkileri. Bitkilerin kükürt ve demir ile beslenmesi, noksanlığı durumunda ortaya çıkan belirtiler.
11 Toprak reaksiyonu ve verimlilik ilişkileri. Bitkilerin mangan ve çinko ile beslenmesi, noksanlığı durumunda ortaya çıkan belirtiler
12 Toprak ve su : bitkisel üretimle ilişkileri. Bitkilerin bakır, bor ve molibden ile beslenmesi, noksanlığı durumunda ortaya çıkan belirtiler.
13 Toprak havası: bitkisel üretimle ilişkileri. Bitkilerin bakır, bor ve molibden ile beslenmesi, noksanlığı durumunda ortaya çıkan belirtiler.
14 Toprağın organik maddesi, toprak canlıları ve verimlilik ilişkileri.

-Akalan, İ, 1987. Toprak Bilgisi A.Ü.Z.F.Ankara -Boşgelmez ve Ark., 2001. Ekoloji II. Toprak – Ankara -Ergene. A., 1987. Toprak Biliminin Esasları A.Ü. Erzurum -Günay A, Okur. B., 1999. Sera Toprağı E. Ü. Bergama MYO, İzmir -Kacar. B. ve Katkat, A. V. 2010. Bitki Besleme. (5. Baskı) Nobel Yayın Dağıtım. No:849, Ankara. -Katkat, A.V. 1994. Bitki Besleme ve Toprak Verimliliği U.Ü. Ziraat Fakültesi Ders Notları No:49, II. Baskı, Bursa. -Aktaş, M. 1991. Bitki Besleme ve Toprak Verimliliği. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, Ders Kitabı: 347, Ankara.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 3 42
Bireysel Çalışma 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 107

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 5
ÖÇ 4 5
ÖÇ 5 5
ÖÇ 6 5
ÖÇ 7 5
ÖÇ 8 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek