GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
AST401 SOLAR PHYSICS Seçmeli Ders Grubu 4 7 6,00

Lisans


İngilizce


Bu dersin amacı öğrencilerin; Güneş’in iç kısımları hakkındaki temel ve güncel bilgiler edinmesini, mikro dünyanın makro dünya üzerindeki etkisini görmesini, hangi denge süreçlerinin etkili olduğunu ve bunların yapıyı nasıl şekillendirdiğini algılamasını, madde-madde ve madde-ışıtma arasındaki etkileşimlerin Güneş’in enerji üretim ve aktarım süreçleriyle, boyutunun üzerindeki belirleyiciliğini kavramasını, kimyasal içeriğinin, değişen bir yıldız olarak Güneş’in nasıl titreşim yaptığını ve titreşimlerden Güneş’in yapı ve evrimine ilişkin hangi bilgilerin elde edileceğini kavramasını ve Güneş’in plazma özelliklerini manyetik alanlı olarak algılamasını sağlamaktır.


Prof.Dr. Mutlu Yıldız


1 Fiziksel denge süreçlerinin makro yapılar üzerindeki belirleyiciliğini görebilme
2 Mikro düzeyde madde-foton arasındaki etkileşimlerin Güneş’in boyutu üzerindeki etkisini algılayabilme
3 Fiziksel denge durumlarına dayalı matematiksel açıklamalar elde edebilme ve çıkarımlarda bulunabilme
4 Güneş özelinde elde edilen bilgi birikimiyle çevremizdeki olayları da enerji aktarımı ve sıcaklık değişimi bağlamında yorumlayabilme
5 Maddenin ışınıma gösterdiği direnç sonucunda madde (konvektif) hareketinin dayatıldığını kavrayabilme
6 Titreşimlerin titreşim yapan yapıya ilişkin tanısal gücünü fark edebilme
7 Kimyasal içerik özelinde evrendeki en küçük parçanın bütün evrenin yapı ve evrimine ilişkin taşıdığı bilgiyi algılayabilme ve çevresine o gözle bakabilme
8 Dünyadaki hassas fiziksel ve başka dengelerin Güneş ile ne kadar sıkı bir bağlantısı olduğunu farkedebilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Güneş’in iç yapısına ve atmosferine genel bir bakış, Dengedeki bir yıldız olarak Güneş, Maddenin termodinamik özellikleri, Konvektif hareket, Güneş’in kimyasal içeriği, Güneş içinde saydamsızlık, Helyosismoloji: Güneş titreşimleri, manyetik yapılar.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Güneş’in temel küresel özellikleri, genel hatlarıyla modelleme, yapı ve evrimine ilişkin genel çıkarımlar, nötrinolar Rehberli Problem çözümü
2 Denge kavramı ve dengedeki bir yıldız olarak Güneş, hidrostatik dengedeki Güneş ve geçerliliği Rehberli Problem çözümü
3 Işınımsal denge ve sıcaklık gradyenti ile arasındaki bağlantı, enerji üretim denklemi, Güneş maddesinin termodinamik özellikleri Rehberli Problem çözümü
4 Termodinamiğin birinci yasası, özısıların tanımı aralarındaki bağıntı, adyabatik ortamda sıcaklık gradyenti Rehberli Problem çözümü
5 Güneş’in iç kısmında adyabatik sıcaklık gradyenti, serbest enerjinin en aza indirilmesi yöntemiyle hal denklemi, Saha denklemi ve Güneş katmanlarında iyonlaşma düzeyleri Rehberli Problem çözümü
6 Konvektif hareket ve bu hareketin baskın olduğu ortamda akı denkleminin üçüncü dereceden bir denkleme dönüştürülmesi Rehberli Problem çözümü
7 Konvektif hücrelerin hızı, verimliliği ve ortamın sıcaklık gradyenti Rehberli Problem çözümü
8 Arasınav Arasınav sorularının değerlendirilmesi
9 Güneş kimyasal bolluğu Rehberli Problem çözümü
10 Güneş kimyasal bolluğundan maddenin yapısına ve yıldız evrimine ilişkin çıkarımlar Rehberli Problem çözümü
11 Güneş saydamsızlığı Rehberli Problem çözümü
12 Helyosismoloji, tarihçe, farklı biçemde titreşimler ve sonuçları Rehberli Problem çözümü
13 Yayılma işlemi, asimtotik ilişki ve sismik HR diyagramı Rehberli Problem çözümü
14 Sismik HR diyagramı ve astrofiziksel araç olarak önemi, uzay araştırmalarındaki konumu Rehberli Problem çözümü
15 Manyetik alanda plazmalar ve Güneş’teki basit manyetik yapılar Rehberli Problem çözümü
16 Final sınavı

Yıldız, M., “Güneş Fiziği Ders Notları”, basılmamıştır (2006)


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 14 2 28
Bireysel Çalışma 5 4 20
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 40 40
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 60 60
Toplam İş Yükü (saat) 180

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 5 4 4 3 4 4
ÖÇ 2 5 4 5 5 4 3
ÖÇ 3 4 4 4 4 4
ÖÇ 4 5 4 5 5 4 3 4
ÖÇ 5 5 5 5 5 5 4 3
ÖÇ 6 5 4 5 5 5
ÖÇ 7 4 5 3 5 4 4 3
ÖÇ 8 4 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek