GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
BİY194 GENERAL BIOLOGY Ders 1 2 7,00

Lisans


İngilizce


Bu dersin amacı biyokimya lisans öğrencilerinin; biyolojinin kapsadığı temel konuları öğrenmesini ve biyokimya alanlarında kullanılabilirliğini irdeleyebilmesini sağlamaktır.


Assoc. Prof. Dr. Remziye DEVECİ


1 Biyolojinin tanım ve tarihçesi ile temel biyoloji kavramlarını ve kullanılan temel birimleri öğrenebilme
2 Kimyasal bağlar ve biyomolekülleri kavrayabilme
3 Nukleik asitlerin ve proteinlerin sentezini öğrenebilme ve aralarındaki bağlantıyı kavrayabilme
4 Hücrenin yapı-işlev ilişkisi ile hücre bölünme mekanizmalarını öğrenebilme ve biyokimyasal olaylarla ilişkilendirebilme
5 Genler ve genetik bilimi hakkında bilgi edinme, hastalıklarla ilişkilendirme
6 Bitki ve hayvanlarda üreme ve gelişmenin nasıl olduğunu öğrenebilme ve bitkide-hayvanda benzerlik ve farklılıklarını karşılaştırabilme
7 Dokuların bitki ve hayvanlardaki tiplerini öğrenebilme ve karşılaştırılmalarını yapabilme, hayvansal dokulardan oluşan organları ve sistemleri öğrenebilme
8 Canlıların akrabalık ilişkilerine göre sınıflandırılmasını öğrenebilme. Canlıların evrimsel süreci ile bunun kanıtlarını kavrayabilme ve tartışabilme. Canlıların çevresi ile olan ilişkilerini ve çevresel faktörleri öğrenebilme


Yok


Yok


Biyolojinin tanımı ve kısa tarihçesi; Biyolojinin dalları; Kimyasal bağlar ve Biyomoleküller; DNA, RNA ve protein sentezleri; Hücre ve organellerin yapı ve işlevleri; Hücre bölünme mekanizmaları; Genler ve Kalıtım; Bitki ve hayvanlarda üreme ve gelişme; Bitkisel ve hayvansal dokular; Organlar ve Sistemler; Canlıların sınıflandırılması; Canlıların evrimi ve kanıtları; Canlılar ve çevre


Hafta Konular (Teorik) Laboratuvar Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Biyolojiye Giriş -Biyolojinin tanımı ve kısa tarihçesi -Biyolojinin önemli dalları ve temel biyolojik kavramlar -Hayvan vücudunda bölgeler ve bölümler ile simetri şekilleri -Biyolojide kullanılan birimler
2 Kimyasal Bağlar ve Biyomoleküller -Kovalent ve zayıf bağlar -Karbohidratlar -Lipitler -Proteinler -Nükleik asitler
3 Nükleik Asitlerin ve Proteinlerin Sentezi -DNA sentezi (Replikasyon) -RNA sentezi (Transkripsiyon) -Protein sentezi (Translasyon)
4 Hücre Yapısı ve İşlevi I -Hücrenin tanımı ve hücre teorisi -Hücrelerin ortak temel yapıları -Prokaryotik hücrelerin özellikleri -Ökaryotik hücrelerin özellikleri -Prokaryotlarla ökaryotlar arasındaki temel farklılıklar -Virüsler: Özellikleri, adlandırılmaları, nükleik asitleri, çoğalmaları
5 Hücre Yapısı ve İşlevi II -Hücre organellerinin yapı ve işlevleri I: (Hücre zarı ve zar farklılaşmaları, Hücre çeperi, Ribozom, Endoplazmik retikulum, Golgi, Lizozom, Mikrobadi, Vakuol)
6 Hücre Yapısı ve İşlevi II -Hücre organellerinin yapı ve işlevleri II: (Mitokondri ve solunum, Kloroplast ve fotosentez, Sentriol ve sentrozom, Sitoiskelet, Nukleus, Nukleolus, Kromatin ve Kromozomlar)
7 Hücre Bölünme Mekanizmaları -Ökaryotik hücre devri (hücre yaşam çemberi) -Prokaryotlarda bölünme -Amitoz bölünme -Mitoz bölünme -Mayoz bölünme
8 Arasınav
9 Genler ve Kalıtım -Genetiğin tanımı ve kısa tarihçesi -Genetikte temel kavramlar -Mendel genetiği -Moleküler genetik -Kalıtsal hastalıklar
10 Üreme ve Gelişme -Bitkilerde üreme ve gelişme (Çiçek yapısı, Üreme hücreleri, Döllenme, Embriyo oluşum ve gelişimi) -Hayvanlarda üreme ve gelişme (Gametogenezis, Üreme hücreleri ve yumurta tipleri, Döllenme, Bölünme ve tipleri, Blastula ve tipleri, Gastrulasyon, Organogenezis)
11 Dokular -Bitkisel dokular (Meristematik dokular, Sürekli dokular: Epiderma, Parankima, Destek, Salgı, Emme, İletim dokuları) -Hayvansal dokular (Epitel doku; Bağ dokusu: özbağ, destek, kan dokuları; Kas dokusu; Sinir dokusu)
12 Organlar ve Sistemler -Solum sistemi ve organları -Dolaşım sistemi ve organları -Sindirim sistemi ve organları -Boşaltım sistemi ve organları -Üreme sistemi ve organları -Sinir sistemi ve organları
13 Canlıların Evrimi -Evrim mekanizmaları ve kanıtları -Moleküler evrim
14 Canlıların Sınıflandırılması -Regnum I: Monera -Regnum II: Protista -Regnum III: Fungi -Regnum IV: Plantae -Regnum V: Animalia
15 Canlılar ve Çevre I. Canlı-Çevre İlişkisi 1. Abiyotik Faktörler ve Canlılara Etkileri 2. Biyotik Faktörler ve Canlılara Etkileri II.Çevre Kirliliğinin Canlılar Üzerine Etkisi
16 FİNAL SINAVI

Alberts, B., Johnson, A., Lewis, J., Raff, M., Roberts, K., Walter, P., “Molecular Biology of the Cell”. Garland Science, 2002. Burkitt, H.G., Young, B.,Heath J.W. Wheater's Functional Histology, A Text and Colour Atlas, Third Edition, ELBS with Churchill Livingstone, Hong Kong, 1995. Darnell, J., Lodish, H., Baltimore, D., “Molecular Cell Biology, second edition”. Scientific American Books, 1990. Gilbert, S.F. “Developmental Biology, fifth Edition”. Sinauer Associates, Inc., Publishers, Sunderland, Massachussets, 1997. Karaçalı, S., “Moleküler Biyoloji Teksiri, 8. baskı”. Ege Universitesi Fen Fak. Teksirler Serisi, İzmir, 2004. Karaçalı, S., “Sitoloji Teksiri, 6. baskı”. Ege Universitesi Fen Fakültesi Teksirler Serisi, İzmir, 2004. Karol, S., Ayvalı, C., Suludere, Z., “Hücre Biyolojisi, dördüncü baskı”. Öğün Matbaacılık, 2000. Klug, W.S., Cummings, M.R., “Genetik Kavramlar, 6.baskıdan çeviri (Çeviri Ed. C. Öner)”. Palme Yayıncılık, Ankara, 2003.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 45
Laboratuvar 1 50
Ev Ödevi 1 5
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Laboratuvar 14 2 28
Rapor Hazırlama 1 8 8
Rapor Sunma 1 1 1
Bireysel Çalışma 5 5 25
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25
Okuma 14 3 42
Laboratuvar Ara Sınavı 1 1 1
Laboratuvar Sınavı 1 1 1
Toplam İş Yükü (saat) 176

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 5
ÖÇ 4 5 5 5 5
ÖÇ 5 5 5
ÖÇ 6 5
ÖÇ 7 5 5
ÖÇ 8 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek