GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
TPO301 TARIM POLİTİKALARI VE PİYASALARI Seçmeli Ders Grubu 3 5 4,00

Lisans


Türkçe


Dersin Amacı: Bu dersin amacı gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki tarım politikalarının ve tarım piyasalarının karşılaştırmalı olarak incelenmesidir. Dersin kapsamında ülkeler, gelişmiş ekonomiler, gelişmekte olan ülkeler olarak sınıflandırılacaktır. Tarım Politikaları ve piyasalarla ilgili değerlendirmeler bitkisel ürün ve hayvansal ürünlerle ilgili olarak geçmişten günümüze (yaklaşık 15-20 yıllık dönem için) ele alınacaktır. Böylelikle gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin uyguladıkları tarım politikalarında farklılık olup olmadığı, uygulanan politikaların sonuçlarının piyasalara nasıl yansıdığı, yeni stratejilerinin neler olduğu ortaya konmaya çalışılacaktır. Ayrıca Türkiye’nin uyguladığı politikalar ve tarım piyasalarındaki gelişmelerle ele alınan ülkeler içindeki durumu, detaylı olarak incelenecek ve değerlendirilecektir.


Doç.Dr. Ayşe UZMAY


1 1.Politikanın tanımını, amaçlarını, araçlarını kavrayabilme
2 2.Tarım piyasalarının özelliklerini kavrayabilme
3 3.Gelişmiş ve Gelişmekte olan ülkelerde makro ekonomik değişkenleri ve tarım sektörünün önemini değerlendirebilme
4 4.Gelişmiş ve Gelişmekte olan ülkelerde bitkisel ve hayvansal ürün politikalarını açıklayabilme
5 5.Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde hayvansal ve bitkisel ürün piyasalarının özelliklerini değerlendirebilme
6 6.Gelişmiş ve Gelişmekte olan ülkelerde hayvansal ürün ve bitkisel ürün piyasalarının analizini yapabilme
7 7.Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde bitkisel ve hayvansal ürün politikaları ve piyasaları arasında ilişki kurabilme
8 8. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde tarım piyasalarındaki farklılıkları değerlendirebilme, yeni stratejiler konusunda vizyon edinebilme
9 9.Türkiye’de bitkisel ve hayvansal ürün politikalarının, piyasalar üzerindeki etkisini değerlendirme
10 10.Türkiye’de tarım politikaları ve piyasalarının iyileştirilmesi açısından önerilerin getirilmesi


Yok


Yok


Politikanın tanımı amaçları, araçları, tarım politikasını etkileyen iç ve dış faktörler *Tarım piyasalarının özellikleri *Gelişmiş ve Gelişmekte olan ülkelerde makro ekonomik değişkenleri ve tarım sektörünün önemi *Gelişmiş ve Gelişmekte olan ülkelerde bitkisel üretim ve hayvansal üretim politikaları * Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde bitkisel üretim ve hayvansal ürün piyasalarının özellikleri * Gelişmiş ve Gelişmekte olan ülkelerde bitkisel ve hayvansal ürün piyasalarının analizi *Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde bitkisel ve hayvansal ürün politikaları ve tarım piyasaları arasında ilişki *Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde bitkisel ve hayvansal ürün piyasalarındaki farklılıklar *Türkiye’de bitkisel ve hayvansal ürünlerde uygulanan tarım politikalarının tarım piyasaları üzerindeki etkisi *Türkiye’de tarım politikaları ve piyasalarının iyileştirilmesi açısından öneriler


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Genel Kavramlar (makro ekonomik değişkenler, gelişmiş ve gelişmekte olan ülke kavramı, arım politikası, tarım politikasının amaçları ve araçları, tarım piyasaları ve tarım piyasalarının kendine özgü özellikleri) Literatür okuma
2 Bazı demografik ve makro ekonomik değişkenlerin (Nüfus, İstihdam, Kişi başına gelir, GSMH, Enflasyon İşgücü verimliliği, Dış Ticaret Hacmi, İhracatın İthalatı Karşılama Oranı, GSYİH’nın sektörel dağılımı), gelişen ve gelişmekte olan ülkeler ve ülke grupları itibariyle karşılaştırılması, Literatür okuma
3 Gelişmiş ülkelerde bitkisel ürünlerde (tahıl grubu ürünler, yem bitkileri, endüstri bitkileri) uygulanan tarım politikaları (tarım politikalarının finansmanı, uygulanan tarım politikası araçları Literatür okuma
4 Gelişmiş ülkelerde bitkisel ürünlerde (meyve, sebze) uygulanan tarım politikaları (tarım politikalarının finansmanı, uygulanan tarım politikası araçları) Literatür okuma
5 Gelişmiş ülkelerde hayvansal ürünlerde uygulanan tarım politikaları (tarım politikalarının finansmanı, uygulanan tarım politikası araçları) Literatür okuma
6 Gelişmekte olan ülkelerde hayvansal ürünlerde uygulanan tarım politikaları (tarım politikalarını etkileyen iç ve dış faktörler, yeni stratejiler), Literatür okuma
7 Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde bitkisel ürünlerde tarım politikalarının karşılaştırılması Literatür okuma
8 Ara sınav
9 Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde hayvansal ürünlerde tarım politikalarının karşılaştırılması Literatür okuma
10 Gelişmiş ülkelerde bitkisel ürün piyasalarındaki gelişmeler, Literatür okuma
11 Gelişmekte olan ülkelerde hayvansal ürün piyasalarındaki gelişmeler, Literatür okuma
12 Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde hayvansal ve bitkisel ürünlerde tarım piyasalarının karşılaştırılması, Literatür okuma
13 Gelişmiş ve gelişmekte olan ülke gruplarında tarım politikaları ve tarım piyasalarında hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığının belirlenmesi Literatür okuma
14 Gelişmiş ve gelişmekte olan ülke ve ülke gruplarındaki uygulanan tarım politikaları ve bu politikaların tarım piyasalarına etkilerinin, Türkiye açısından detaylı değerlendirilmesi, Literatür okuma
15 Literatüre dayalı rapor hazırlama ve sunma Literatür okuma
16 Final sınavı

Eraktan, G., 2001, Tarım Politikası Temelleri ve Türkiye’de Tarımsal Destekleme Politikası, Uzel Yayınları, s. 182, ISBN 975-8437-01-1 . EU, 2006, Milk and Milk Products in the European Union, Luxembourg, ISBN 92-79-02199-0, s. 27. EU, Komission 2009, Gesamthaushaltsplan der Europaeischen Union für das Haushaltsjahr, Übersicht in Zahlen, France, ISNN 1660-2099, 28. Eurostat, 2010, Agricultural Statisticts, http://epp.eurostat.ec.europa.eu, 614. Froyen, T., Richards, 1993, Macroeconomics (Theories and Policies), Macmillan Publishing Compony, 4th ed., 656. Hinkle, E. Lawrence, Monteil Peter J., 1999, Exchange Rate, Misaligment for Developing Countries, A world Bank Research Publiciation, Oxford University Press, Kruger, A., 1992, The Political Economy of Agricultural Pricing Policy, A Synthesis of the Political Economy in Developing Countries, A World Bank Comparative Study, V.5, The Johns Hopkins University Press, Baltimore and London, 158. OECD, 2010, Agricultural Policies in OECD Countries; Monitoring and Evaluation 2010, http//www.oecd.org OECD, 2010, PSE/CSE Database, http//www.oecd.org Scandizzo P.L., Bruce C., 1980, Methodologies for Measuring Agricultural Price Intervation Effects, World Bank Staff Working Paper No: 394, Washington, 96p. Sodulet, E., Janvry, A., 1995, Quantative Development Policy Analysis, The Johns Hopkins University Press, Baltimore and London, 397p. TÜİK, 2010, Tarım istatistikleri.http://www.tuik.gov.tr Uzmay,A., 2003. Türkiye’de 1980 sonrası Tarımda Uygulanan Fiyat ve Gelir Politikasının Sonuçları Üzerine Bir Araştırma, (E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Basılmamış Doktora Tezi), İzmir, 364 s. Uzmay, A., 2005., AB’de Hayvansal Ürünlerde Uygulanan Politikalar ve Türkiye’nin Uyumu Açısından Değerlendirilmesi, Türk Tarım Politikasının Avrupa Birliği Ortak tarım Politikasına Uyumu Paneli, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Ekonomik Araştırma - Enstitüsü, Haziran 2005, Ankara, 81-94. Uzmay, A.,2009. Türkiye’de Süt Sığırcılığında Uygulanan Destekleme Politikaları, Alternatif Politika Önerileri; İzmir Örneği, Tire Süt Kooperatifi Yayını, No.1, İzmir, 84 s., (ISBN 978-605-88900-1-5).


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 14 2 28
Bireysel Çalışma 14 3 42
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 132

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
ÖÇ 7
ÖÇ 8
ÖÇ 9
ÖÇ 10
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek