GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
TSI302 TARIM SİGORTACILIĞI Seçmeli Ders Grubu 3 6 4,00

Lisans


Türkçe


Ders kapsamında Ziraat Fakültesinin değişik bölümlerinden dersi seçen öğrencilere sigorta, tarımda risk ve risk yönetimi araçları ve tarımsal sigorta uygulamaları, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde tarım sigortaları uygulamaları, sigorta hesaplamaları, hasar tespit teknikleri ve organizasyonu, reasürans ve devlet destekleme sistemleri gibi konularda teorik ve pratik bilgi aktarılarak, Tarım Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı, TARSİM ve özellikle havuzda yer alan özel sigorta şirketlerinin risk yönetimi ve tarım sigortaları konusunda uzman mühendis taleplerinin karşılanması ve mezunların bu alanda istihdam olanağının arttırılması hedeflenmektedir.


Prof. Dr. Gamze SANER ; Doç. Dr. Özlem Karahan Uysal


1 Dersi alan öğrenciler tarımda karşılaşılan riskler ile bu risklerin transferinde kullanılan tarım sigortalarının teori ve uygulamaları hakkında bilgi sahibi olacaklardır.
2 Dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler, sınıf içi örnek olay çalışmaları ve tartışmalar yoluyla, tarımsal sigortacılık uygulmalarında pratik deneyim sahibi olarak, tarım sigortası eksperliğinin gerektirdiği bilgi ve becerileri edineceklerdir.
3 Dönem ödevlerini yazma ve sunum deneyimleri ile öğencilerin bireysel araştırma, analiz, sentez, sunum yapma ve sorumluluk üstlenme becerileri gelişecektir.


Yok


Yok


Sigorta kavramı, sigortacılığın gelişimi, sigortaların sınıflandırılması; tarımsal faaliyetin özellikleri ve tarım sigortaları ile ilişkisi; tarımda karşılaşılan risk ve belirsizlikler, tarımda risk yönetimi araçları; kırsal gelişmede risk yönetimi; riskin transferinde tarım sigortaları; tarım sigortalarının tanımı, kapsamı ve sınıflandırılması; tarım sigortalarının gelişimi; dünyada tarım sigortası uygulamaları; Türkiye’deki tarım sigortaları mevzuatı ve kurumsal yapıdaki gelişmeler; devlet destekli tarım sigortaları ve çeşitleri; tarım sigortaları yönetimi; bölge bazlı sigorta uygulamaları; sigorta hesaplamaları, risk analizi, sigorta bedeli, sigorta priminin tespiti, prim/hasar ilişkileri, teminatlar, poliçeler; hasar teorisi, hasar tespit teknikleri ve hasar organizasyonu; tazminatın belirlenmesi, örnek olaylar; sigortanın finansmanı ve reasürans, sigorta kooperatifçiliği.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Sigorta Kavramı; Sigortacılığın Tarihsel Gelişimi; Sigortaların Sınıflandırılması; Türkiye’de Branşlara Göre Sigorta Sektörünün Gelişimi ve Mevcut Durumu; Kalkınma Planlarında Sigorta Sektörü Örnek uygulamalar ve tartışma
2 Risk ve Sigorta İlişkisi; Tarımın Ülke Ekonomisindeki Yeri ve Önemi; Tarımsal Faaliyetin Özellikleri ve Tarım Sigortaları ile İlişkisi Örnek uygulamalar ve tartışma
3 Tarımda Karşılaşılan Risk ve Belirsizlikler; Risklerin Sınıflandırılması ve Sigortalanabilirliği; Tarımda Risk Yönetimi Araçları; Kırsal Gelişmede Risk Yönetimi Örnek uygulamalar ve tartışma
4 Riskin Transferinde Tarım Sigortalarının Önemi; Tarım Sigortalarının Tanımı, Kapsamı ve Sınıflandırılması Örnek uygulamalar ve tartışma
5 Tarım Sigortalarının Gelişimi ve Organizasyonel Yapısı Örnek uygulamalar ve tartışma
6 Dünyada Tarım Sigortası Uygulamaları (Avrupa Birliği, ABD, Kanada, Japonya ve Asya Ülkelerindeki Uygulamalar) Örnek uygulamalar ve tartışma
7 Türkiye’deki Tarım Sigortaları Mevzuatı ve Kurumsal Yapıdaki Gelişmeler Örnek uygulamalar ve tartışma
8 Ara Sınav
9 Türkiye Tarımının Sigorta Uygulamaları Yönünden Değerlendirilmesi, Devlet Destekli Tarım Sigortaları ve Çeşitleri (bitkisel ürün, dolu, yangın, don, hayvancılık, kümes hayvanları, su ürünleri, yarış atı, deve kuşu, sera sigortaları ve tarımsal varlıklarla ilgili sigortalar) Örnek uygulamalar ve tartışma
10 Tarım Sigortaları Yönetimi; Bölge Bazlı Sigorta Uygulamaları ve Bu Model Yönünden Türkiye Tarımının Değerlendirilmesi Örnek uygulamalar ve tartışma
11 Sigorta Hesaplamaları: Risk Analizi, Sigorta Bedeli, Sigorta Priminin Tespiti, Prim/Hasar İlişkileri, Teminatlar, Örnek Poliçeler. Örnek uygulamalar ve tartışma
12 Hasar Teorisi ve Hasar Tespit Teknikleri ve Hasar Organizasyonu; Tarım Sigortalarında Tazminatın Belirlenmesi; Tarım Sigortaları için Hasar Eksperliği Koşulları; Bitkisel ve Hayvansal Ürünlerde Hasar/Kayıp ile İlgili Örnek Olaylar Örnek uygulamalar ve tartışma
13 Sigortanın Finansmanı ve Reasürans; Sigorta Kooperatifçiliği; İşletme Masrafları İçersinde Sigorta Masraflarının Gösterimi Örnek uygulamalar ve tartışma
14 Öğrencilerin Örnek Olay Sunumları Öğrencilerin Örnek Olay Sunumları
15 Türkiye’de Devlet Destekli Tarım Sigortaları uygulamasındaki zorlukların tartışılması ve konu hakkında TARSİM’den bir konuk ile söyleşi. Söyleşi ve tartışma
16 Final Sınavı

Temel Kaynaklar : Çetin, Bahattin, Tarım Sigortaları, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ocak,2007, 256 sayfa. Dinler, Tanfer, “Tarım Sigortalarına Giriş”, İ.Ü. Ders Notları, İstanbul, 2000 Tanrıvermiş, Harun, Tarım Sigortaları, Matsa Basımevi, 1994, Ankara. Yardımcı Kaynaklar : Bielza Diaz-Caneja, Maria, Costanza Giulia Conte, Christoph Dittmann, Francisco Javier Gallego Pinilla, Josef Stroblmair, Agricultural Insurance Schemes, JRC Scientific and Technical Reports, EUR 23392 EN, ISSN 1018-5593, European Commission, 2008. Cafiero, Carlo, Cioffi A., Income Stabilization in Agriculture: The Role of Public Policies, proceedings of the 86th EAAE seminar "Agricultural Income Stabilization: What role should public policies play?" Anacapri , Italy , October 21–22, 2004. Naples: Edizioni Scientifiche Italiane, 2006. Deutsche Bank Research, Risk Management in Agriculture, Toward Market Solutions, September,17, 2010. Dinler, T., A. Yaltırık, B. Çetin, B. Özkan, B. Gülçubuk, E. Sürmeli, E. Ekmen, G. Saner, H. Vuruş Akçaöz, Ö. Karahan Uysal, S. Karaaslan, T. Kıymaz, “Tarımda Risk Yönetimi ve Tarım Sigortaları”, Türkiye Ziraat Mühenliği VI. Teknik Kongresi, 3-7 Ocak 2005, Ankara, Bildiriler Kitabı, Cilt II., s.1209-1232, 2005. Güneş Sigorta, Tarım Sigortaları, İzmir, 2008 Karahan Uysal, Ö., Türkiye Tarımında Sigorta Uygulamaları ve Geleceği, Türk Tarım, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Dergisi, Sayı: 166, Kasım-Aralık 2005. Karahan Uysal, Ö., Saner, G., “Türkiye Tarımında Risk Kaynakları ve Risk Yönetim Stratejileri: Bazı Örnek Olaylar”, Birleşmiş Milletler Ortak Programı Türkiye’nin İklim Değişikliğine Uyum Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi Taşkın ve Kuraklık ile İlişkili Ürün Sigortalama Eğitimi kapsamında yapılan sunum, 12-13 Eylül 2011, Gordion Otel, Ankara, 2011. Meuwissen, M.P.M.; Asseldonk, M.A.P.M. van; Huirne, R.B.M., Income stabilisation in European agriculture. Design and economic impact of risk management tools: Wageningen Academic Publishers, 2008, 223p. Roberts, R.A.J., 2005, Insurance of Crops in Developing Countries, FAO, Agricultural Services Bulletin159, Rome-Italy, 87p. Saner, Gamze, Tarımda Risk ve Belirsizlik” MPM Verimlilik Dergisi, Sayı 1994/1, Ankara, s. 197-214. The World Bank, 2010, Assessment of Innovative Approaches for Flood Risk Management and Financing in Agriculture, Agriculture and Rural Development Discussion paper: 46. USDA-RMA-FCIC, 2012, Crop Insurance Handbook, (http://www.rma.usda.gov/handbooks/18000/2012/18010.pdf) www.tarsim.org.tr www.tsrsb.org.tr/ www.tsv.org.tr


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 14 2 28
Takım/Grup Çalışması 1 8 8
Rapor Hazırlama 1 4 4
Rapor Sunma 1 1 1
Bireysel Çalışma 1 4 4
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 12 12
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 12 12
Okuma 1 8 8
Laboratuvar Ara Sınavı 1 1 1
Toplam İş Yükü (saat) 108

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek