GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
706002762012 FELSEFE SORUNLARI Seçmeli Ders Grubu 2 4 2,00

Lisans


Türkçe


Bu ders, felsefi düşünüş biçimini kavratmayı, felsefe bilim ve din arasındaki farklılıkları göstermeyi, temel felsefi sorunlar hakkında öne sürülen görüşleri tanıtmayı ve felsefi düşünebilme alışkanlığı geliştirmeyi amaçlar.


Assist. Prof. Mehmet Kuyurtar


1 Felsefi düşünüş biçimi hakkında bir bilinç geliştirme
2 Mantıksal ve tutarlı düşünebilme
3 Eleştirel düşünme
4 Farklı görüşleri karşılaştırabilme
5 Farklı felsefi sorunları birbirleriyle ilişkili olarak kavrayabilme


Yok


Yok


Felsefi düşüncenin karakteristikleri, felsefi bilgi ve sağduyu bilgisi, felsefe-bilim-din ve sanat ilişkisi, temel felsefi meseleler ve felsefenin temel disiplinleri


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Ahlak Felsefesi Nedir? Değer sorunu, ahlaksal ve estetik değerler. Nesnelcilik ve öznelcilik .Ahlaksal bir davranışın koşulları: özgürlik ve bilinçli seçime dayanan eylem. Ahlakta amaçlar ve araçlar sorunu
2 Etik kuramların sınıflandırılması: Klasik ve modern kuramlar.
3 Mutlulukçu ahlak felsefeleri: Sokrates ve etik entelektüalizm, Kinikler ve kayıtsızlık ahlakı, Kireneliler ve hazcılık, Epikürcü hazcılık, Platon-Aristoteles:Ahlak siyaset ilişkisi
4 Stoa ahlakı, tektanrılı dinler ve ahlak felsefesi. Seküler ahlak ve faydacılık. Kant ve ödev ahlakı, Nietzche ve nihilizm
5 Siyaset felsefesi Nedir? Siyaset ve ahlak felsefesi. Siyaset ve hukuk felsefesi
6 Temel sorunlar: Devlet ve en iyi yönetim. Teokratik devlet, aristokratik devlet, monarşi ve demokrasi hakkında genel değerlendirmeler
7 Platon ve seçkinlerin yönetimi, Sözleşmeci kuramlar: Hobbes ve mutlak monarşi, Rousseau ve genel irade, Locke ve liberal demokrasi
8 Liberalizm eleştirileri: teokratik ve muhafazakar eleştiriler, sosyal demokrasi. Marksizim ve sosyalizm
9 Arasınav
10 Sanat Felsefesi Nedir? Sanat felsefesi ve estetik. Estetik tavır, estetik nesene ve estetik haz. Çeşitli sanat türleri
11 Estetik değerlere nesnelci ve öznelci yaklaşım. Sanat kuramları:Platon ve taklit olarak sanat. Romantikler ve yaratım olarak sanat, Schiller ve oyun olarak sanat
12 Din felsefesi ve teoloji. Doğal teoloji ve vahyedilmiş teoloji. Teizm, Deizm, Panteizm ve Ateizm
13 Tanrının varlığı lehine öne sürülen kanıtlar ve eleştirileri
14 Eğitim felsefesi nedir? Eğitim felsefesinin temel sorunları ve eğitim kuramları
15 Eğitim ahlak ve din ilişkisi, eğitim ve ideoloji. Özgür bir eğitimin temel koşulları
16 Final Sınavı

Dersin Okumaları: Ahmet Arslan, Felsefeye Giriş, Adres Yay., Ankara 2009 J.H.Randall Jr, J.Buchler, Felsefeye Giriş, Çev. A.Arslan, E.Ü Sosyal Bilimler Fak. Yayınları, İzmir, 1982 A.Arslan (Yayına haz), Felsefe 2002, TÜSİAD Yay.,İstanbul, 2002 C.Horner, E.Wesatacott, Felsefe Aracılığıyla Düşünme, Çev. A.Arslan S.M.Honer, T.C.Hunt, Felsefeye Çağrı, Çev. H.Ünder, İmge Yay., Ankara, 1996


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 18 18
Toplam İş Yükü (saat) 60

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek