GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
703002082014 KLİMATOLOJİ-II Ders 2 4 4,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin; iklim koşullarını belirleyen iklim öğe ve etmenlerinden hava nemliliği ve yağışlar ve yağış miktarını etkileyen kara-deniz dağılışı, yükseklik, yerşekilleri, deniz akıntıları gibi etmenlerı incelenmektedir. Öğrencilerin dünyada farklı iklim koşullarının ortaya çıkmasında etkili olan ve esas olarak enerji değişimini sağlayan sistemleri büyükten küçüğe doğru (Rossby dalgaları, planetar cepheler, orta enlem depresyonları, tropikal siklonlar, tornadolar, orajlar) kavramasıdır.


Prof. Dr. Ecmel Erlat


1 Hidrolojik çevrimin bileşenlerini analiz edebilme
2 Atmosferdeki nemin alansal ve zamansal dağılımını ve dünyanın enerji bürçesi üzerindeki rolünü kavrayabilme
3 Bulutlar ve yağış gibi iklim elemanlarının oluşumunda etkili olan fiziksel süreçleri öğrenme
4 İklimin şekillenmesinde temel etkenlerden olan hava kütleleri, basınç sistemleri ve desenleri ile olaylarının tanımlanması


Yok


Yok


Yoğuşma Sis Bulutlar Yağışlar Yağışın nedenleri ve biçimleri Yağışın özellikleri yağış miktarını etkileyen etmenler Yağışın coğrafi dağılışı Yeryüzündeki basınç sistemleri, oluşum nedenleri ve dağılışı, Hava durumu, hava tipi ve iklim kavramları, Hava Kütleleri, Cepheler, Orta enlem siklonları ile ilgili hava durumları, Yerşekillerinin cephelere etkileri, Siklojenez alanları ve siklonların izlediği yollar, Modern Atmosfer Dolaşımı,Tropikal Siklonlar


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Buharlaşma ve Yağış etkinliği kavramı
2 Yoğuşma
3 Sis oluşumu, özellikleri
4 Bulutlar
5 Yağış oluşumu Yağış biçimleri
6 Yağış miktarını etkileyen etmenler Yağışın coğrafi dağılışı
7 Yağış rejimi tipleri
8 Arasınav (Vize)
9 Hava kütleleri kavramının gelişimi Hava Kütleleri, Doğuş (Kaynak) bölgeleri ve sınıflandırmaları
10 Hava kütlelerinin fiziksel özellikleri (sıcaklık nem ve kararlılık)
11 Hava kütlelerinin coğrafi dağılışları Kuzey Yarımküredeki Hava Kütleleri (Özellikle Avrupa ve Asya Anakaraları ile Akdeniz Havzası)
12 Cephe ve cephelerin meteorolojik özellikleri
13 Orta enlem depresyonları
14 Tropikal Siklonlar
15 Oraj ve hortum oluşumu
16 Final

Barry R.G. and Chorley R. J. (1998) Atmosphere, Weather and Climate (7th edn), Routledge London (409 pp.) Erlat E. 2009. iklim Sistemi ve İklim Değişmeleri. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları No: 155, İzmir. Erol O. (1999) Genel Klimatoloji (Genişletilmiş 5. Basım). Çantay Kitabevi, İstanbul (399 s.). Moran J. M., Morgan M. D.and Pauley P. M. (1997). Meteorology. Prentice Hall, New Jersey (530 pp.) Oliver J. E., Hidore J. J. 2002. Climatology: An atmospheric science. Prentice Hall (2nd edition) (410 sayfa). Türkeş M. 2010. Klimatoloji ve Meteoroloji. Birinci Baskı, Kriter Yayınevi - Yayın No. 63, Fiziki Coğrafya Serisi No. 1, ISBN: 978-605-4613-26-7, 650 + XXII sayfa: İstanbul.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Makale Kritik Etme 2 4 8
Bireysel Çalışma 10 2 20
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 14 14
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 14 14
Okuma 2 10 20
Toplam İş Yükü (saat) 106

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 4
ÖÇ 2 4
ÖÇ 3 3
ÖÇ 4 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek