GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
703003092014 TURİZM COĞRAFYASI Ders 3 5 3,00

Lisans


Türkçe


Turizm, turist kavramlarını açıklamak, Turizm coğrafyası ve dünyada turizmin gelişimine dikkat çekmek, Yeni turizm yaklaşımları ve türleri hakkında bilgi sahibi olmak


Prof. Dr. Gözde Emekli


1 Turizm coğrafya ilişkisini anlayabilme
2 Turizmin gelişimi ve dağılışı anlayabilme
3 Yeni turizm türleri ve yaklaşımlarının farkında olma

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Turizm, turist kavramları, Turizm-coğrafya ilişkisi, Dünyada turizmin gelişimi, yeni turizm yaklaşımları ve türleri, turizmin etkileri


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Turizm, turist kavramı, turizm-coğrafya ilişkisi
2 Dünyada turizmin gelişiminin açıklanması.
3 Turizmi etkileyen faktörler
4 Turizmde çekicilikler ve coğrafya
5 Turistik çekicilikler ve turizm türleri
6 Turizm ulaştırması,
7 Turizmde konaklama ve hizmetler
8 Arasınav (Vize)
9 Turizm potansiyelinin saptanması ve turizm projeleri
10 Turizmin sınıflandırılması ve geleneksel turizm anlayışı
11 Yeni turizm türleri ve yaklaşımları
12 Turizmin etkileri: Kuramsal: Ekonomik-çevresel-toplumsal
13 Turizmin etkileri: Dünyadan örnekler
14 Turizm- Doğal miras ve koruma
15 Turizm-kültür mirası ve koruma
16 Final

Akoğlan Kozak, M., Evren, S. ve Çakır, O. (2013). Tarihsel Süreç İçinde Turizm Paradigması, Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, 24(1): 7-22. Burger, J. (2000). Landscape, Tourism, and Conservation, The Science of The Total Environment, 249 (1-3): 39-49. Broadhurst, R. (2001). Managing Environments for Leisure and Recreation. Routledge, Taylor & Francis Group, London. Cooper, C.P. ve Özdil. I. (1992). From Mass to Responsible Tourism: The Turkish Experience, Tourism Management, Butterworth-Heinemann Ltd. London/U.K. Garda, B., Temizel, M. (2016). Sürdürülebilir Turizm Çeşitleri. Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi, (12): 83-113. Dinçer, M.Z. (1993). Turizm Ekonomisi ve Türkiye Ekonomisinde Turizm, Filiz Kitabevi, İstanbul. Doğaner, S. (2002). Türkiye Turizm Coğrafyası, Çantay Kitabevi. Demir C. ve Çevirgen A. (2006). Turizm ve Çevre Yönetimi. Gazi Kitabevi, s. 188, Ankara. Dünya Turizm Örgütü, (2019). International Tourism Highlights 2019 Edition, https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284421152 Hacıoglu, N. ve Avcıkurt, C. (2008). Turistik Ürün Çeşitlendirmesi, Nobel Yayınları, Ankara. Hall, C.M. ve Lew, A.A. (eds.) (1998). Sustainable Tourism: A Geographical Perspective, Longman, New York. Kervankıran, İ., Eteman Sert F. ve Şardağ, A. (2019). Türkiye’de Turizm Coğrafyası Araştırmalarında Disipliner İlişkinin Sosyal Ağ Analizi ile İncelenmesi, Gaziantep University Journal of Social Sciences, 18 (3), 938-965, Kervankıran, İ. ve Şardağ, A. (2019). Türkiye’de Turizm Coğrafyası Araştırmaları: Lisansüstü Tezlere Yönelik Bir İçerik Analizi, International Journal of Geography and Geography Education, 39, 151-170. Kozak, N., Akoğlan-Kozak, M. ve Kozak, M. (2019). Genel Turizm İlkeler – Kavramlar, Detay Yayıncılık, Ankara. Löschburg, W. (1998). Seyahatin Kültür Tarihi, (Çeviren: Jasmin Traub), Dost Kitabevi, İstanbul. Richards, G. ve Wilson J. (2006). Developing creativity in tourist experiences: A solution to the serial reproduction of culture? Tourism Management, 27(6): 1209–1223. Richards, G. (2010). Tourism Development Trajectories-From Culture to Creativity. Tourism and Management Studies, 6: 9-15. Rogerson, C.M. (2006). Creative Industries and Urban Tourism: South African Perspectives. Urban Forum, 17(2): 149-166. Roney, S.A. (2011). Turizm: Bir Sistemin Analizi. Detay Yayıncılık, Ankara. Sacco P. L., Nuccio M. ve Tavano-Blessi, G. (2009). Cultural policies and local planning strategies: What is therole of culture in local sustainable development?, Journal of Art Management, Law, and Society 39, 45-64. Sacco P L. ve Segre G. (2009), Creativity, cultural investment and local development: A new theoretical framework for endogenous growth, in Fratesi U & Senn L (Eds), Growth and innovation of competitive regions. The role of internal and external connections, Springer, Berlin, 281-294 Şen, H., Kaya, A. ve Alparslan, B. (2018). Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif. Ekonomik Yaklaşım Dergisi, 29(107): 1-47. Tellioğlu, S. (2019). Yeşil Ekonomi Kapsamında Sürdürülebilir Turizm Yaklaşımı, Toplum Bilimleri Dergisi, (25): 9-26. Olalı, H. ve Timur, A. (1988); Turizm Ekonomisi, Ofis Ticaret Matbaası. Özgüç, N. (2017). Turizm Coğrafyası: Özellikler ve Bölgeler. Çantay Kitabevi, İstanbul. Somuncu, M. (2006), “Turizmin Kalkınmaya Etkisi ve Türkiye Turizmindeki Bölgesel Farklılıklar”, IV. Ulusal Coğrafya Sempozyumu, Avrupa Birliği Sürecindeki Türkiye’de Bölgesel Farklılıklar, 25-26 Mayıs, S.163-177, Ankara. Somuncu, M. (2004). Dağcılık ve Dağ Turizmindeki İkilem: Ekonomik Yarar ve Ekolojik Bedel, Coğrafi Bilimler Dergisi, 2, 1–21. Soykan, F. (2003). Kırsal Turizm ve Türkiye Turizmi İçin Önemi, Ege Coğrafya Dergisi, 12, 1-11. Urry, J. (2009). Turist Bakışı, (Çev. E. Tataroğlu, İ. Yıldız), Bilgesu Yayıncılık, İstanbul, (Orijinal Basım Tarihi 2002).


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 1 14
Proje Hazırlama 1 16 16
Makale Kritik Etme 7 2 14
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 14 14
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 13 13
Okuma 5 3 15
Toplam İş Yükü (saat) 90

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5 4 4
ÖÇ 2 4
ÖÇ 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek