GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
703004132014 ALUVYAL JEOMORFOLOJİ-III Seçmeli Ders Grubu 4 7 4,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin; alüvyal jeomorfoloji, paleocoğrafya, jeoarkeoloji, arkeometri kavramlarını ve bu kavramlar arasındaki ilişkiyi kavramasını, bunun için alüvyon, sediman tane boyu, tane boyu analizi, hakkında bilgi edinmesini ve bu tür analizler öncesinde alüvyal sediman örneği alabilmek için gerekli delgi sondaj yapımını öğrenmesi ve uygulayabilmesini sağlamaktır.


Prof.Dr. Ertuğ Öner


1 Alüvyon, kolüvyon ve toprak kavramları arasında ilişki kurabilme
2 Delgi sondaj yöntemini kavrama ve uygulayabilme
3 Laboratuarda sediman tane boyu analizi yapabilme
4 Jeolojik zamanlar, Kuaterner ve Holosen hakkında bilgi sahibi olabilme
5 Alüvyal jeomorfoloji, paleocoğrafya, jeoarkeoloji, arkeometri kavramlarını kavrayabilme
6 Arkeometri araştırma ve tarihlendirme yöntemlerinin temelini kavrayabilme


Yok


Yok


* Alüvyal jeomorfoloji, paleocoğrafya, jeoarkeoloji, arkeometri kavramlarının açıklanması. * Alüvyon, kolüvyon ve toprak kavramları arasındaki ilişki. * Delgi sondaj yöntemi. * Sediman tane boyu analizi. * Jeolojik zamanlar, Kuaterner ve Holosen. * Arkeometri, araştırma ve tarihlendirme yöntemleri.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Derse giriş, dersin işlenişi ile ilgili genel bilgi verilmesi ve kitap ve makalelerin önerilmesi. Konu, amaç ve yöntem.Teorik konular ve Laboratuar tanıtımı.
2 Alüvyon, jeomorfoloji ve Alüvyal Jeomorfoloji kavramlarının hatırlatılması. Alluvium, colluvium, toprak kavramlarının hatırlatma amacıyla açıklanması.
3 Tane, matriks, çimento kavramlarının açıklanması. Detritus (Lat.), Klastos (Yun.), Kırıntı; Sedimantoloji, Stratigrafi, Sediment, Sedimentit, Diyajenezin açıklanması.
4 Tane boyu dağılışını değerlendirmenin amaç ve yöntemlerinin açıklanması. Frekans histogramı hazırlanması ve yorumu; Frekans eğrisi çizilmesi ve yorumu; Kümülatif frekans eğrisinin çizilmesi ve yorumu.
5 Yakın çevrede gerçekleştirilen proje çalışmalarında delgi (alüvyon) sondaj uygulaması I.
6 Yakın çevrede gerçekleştirilen proje çalışmalarında delgi (alüvyon) sondaj uygulaması II.
7 Delgi sondajlarından alınan sediman örneklerinin laboratuarda tane boyu analizlerinin yapılması.
8 Arasınav (Vize)
9 Jeolojik zamanlar,Kuaterner, Holosen, İnsan ilişkisinin tanımlanması.
10 Kuaternerdeki insan çağları-kültürel devirler. Buzul Çağları-Eski Taş Çağı,Paleolitik.
11 Holosendeki Buzul sonrası çağlar- Orta Taş Çağı Mesolitik/Epipaleolitik. Cilalı Taş Devri, Neolitik.
12 Holosendeki Buzul sonrası çağlar- Bakır Çağı, Tunç (Bronz) Çağı, Demir Çağı ve Tarih dönemleri.
13 Jeoarkeoloji - Paleocoğrafya - Arkeometri - Arkeojeofizik Araştırma ve Tarihlendirme Yöntemleri.
14 Arkeometrinin Uygulama Alanları ve Yöntemleri. Arkeojeofiziğin Kullanım Araçları Elektrik Yöntemi, Elektromagnetik Yöntem, Magnetik Yöntem, Gravite Yöntemi, Sismik Yöntem.
15 Tarihlendirme Yöntemleri; Radyoaktif Yöntemler; Radyokarbon Yöntemi; Karbon 14 İzotopu İle Yaş Tayini, Potasyum Argon Yöntemi, Fizyon İzleri Yöntemi, Elektron Spin Rezonans (Esr) Tarihlendirme Yöntemi, Termolüminesans Yöntemi İle Yaş Tayini. Jeolojik, Paleontolojik, Varv ve Dendrokronoloji Yöntemleriyle Yaş Tayini
16 Final sınavı

Committee on Alluvial Fan Flooding, National Research Council,1996 ,Alluvial Fan Flooding, National Academies Press. Dincauze D., 2008, Environmental archaeology: principles and practice, Cambridge University Press. Erinç, S. 1982. Jeomorfoloji I. İ.Ü, Edebiyat Fakültesi Yay. No: 2931. Kurter, A. - Hoşgören Y., 1986, Jeomorfoloji Tatbikatı. İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Yay.No:1944. Lowe J., Walker M., 1997, Reconstructing quaternary environments, Prentice Hall; 2 ed. Mackay A., Battarbee R., Birks J., Oldfield F., 2005, Global Change in the Holocene, Hodder Arnold, London. Mahaney W.C. (ed.), 1984, Quaternary Dating Methods (Developments in Palaeontology & Stratigraphy) Elsevier Science Ltd.Rapp G., Hill C, 1998, Geoarchaeology: The Earth-science Approach to Archaeological Interpretation, Yale University Press. Noller J.S., Sowers, J.M., Lettis (ed.), 2000, Introduction to Quaternary Geochronology, Amer Geophysical Union Roberts N., 1998, The Holocene – An Environmental Review, Blackwell Publishers, Oxford. Roberts N., 2002,The Holocene: an environmental history, Blackwell Publishers, Oxford. Rutter N.W.; Catto N.R., 1995, Dating Methods For Quaternary Deposits, Geological Assn of Canada Walker M., 2005, Quaternary Dating Methods : Introduction, John Wiley High Education Williams M., Dunkerley D., Decker P., Kershaw P., Chappell J. , 1998, Quaternary environments, A Hodder Arnold Publication.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 3 42
Laboratuvar 15 2 30
Rapor Hazırlama 1 2 2
Bireysel Çalışma 2 3 6
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 14 14
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 14 14
Okuma 5 2 10
Toplam İş Yükü (saat) 120

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 1 2 4 2 3 5 5 3 2 2 3 2 1
ÖÇ 2 1 2 3 3 4 3 5 1 3 2 2 2 1
ÖÇ 3 1 1 3 2 3 4 5 1 2 1 2 2 3
ÖÇ 4 2 3 2 4 2 4 5 3 3 2 3 3
ÖÇ 5 1 4 3 2 2 5 3 3 2 2 3 2 1
ÖÇ 6 1 4 3 3 2 5 3 2 2 2 2 2 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek