GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
703004232014 TÜRKİYE ÇEVRE SORUNLARI Seçmeli Ders Grubu 4 7 4,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin; Türkiye hızla büyüyen şehirleri ve yeni sanayi bölgeleriyle, sanayileşmiş ve gelişmekte olan dünyanın kavşağında bulunmaktadır. Bu konumu çeşitli çevre problemlerini de beraberinde getirmektedir. Bu derste öğrenciler kökenleri ve etkileriyle Türkiye’deki çevre sorunlarını öğreneceklerdir.


Doç. Dr. Arife KARADAĞ


1 Çevre, ekosistem, doğal denge, kirlilik ve degredasyona ilişkin kavramlar ile çevre araştırmalarında kullanılan yöntemler ve coğrafi yaklaşım arasındaki ilişkiyi kavrayabilme
2 Çevre bileşenlerini (toprak, bitki örtüsü, topgrafya, jeomorfolojik özellikler, beşeri çevre vb) güçlü ve zayıf yanları ile birlikte değerlendirebilme
3 Nüfus artışı-kalkınma-çevre bileşenleri arasındaki karşılıklı ve karmaşık ilişkileri kavrayabilme yorumlayabilme
4 Çevresel verilerden hareketle coğrafi çevre değerlendirmeleri yapabilme ve çevre sorunlarının çözümünde yerel ve bölgesel alternatif çözümler önerebilme


Yok


Yok


Tanımlar ve kavramlar : Çevre, Ekoloji, Ekosistem; Kirlilik kaynakları ve etkili coğrafi faktörler; Türkiye’de hava kirliliği ve hava kalitesi; Türkiye’de su kalitesi ve kirliliği; Türkiye’de toprak kirliliği ve toprak sorunları; Türkiye’de nükleer kirlilik; AB- Türkiye Çevre Politikaları


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Derse giriş, dersin işlenişi ile ilgili genel bilgi ve kaynakların önerilmesi. Çevre, ekosistem, doğal denge, kirlilik ve degredasyona ilişkin kavramlarının tanımlanması ve çevre araştırmalarında kullanılan yöntemler ve coğrafya ilişkisi konularında bilgi verilmesi
2 Çevre, ekosistem, insan ekolojisi-coğrafya ilişkisi, ekosistemin birimleri ve sürdürülebilirlik açısından önemi
3 Kirlilik-Degredasyon kavramları, Kirlilik kaynakları ve etkili coğrafi faktörler
4 Hava kalitesinin bozulması ve hava kirliliği : hazırlayan süreçler, alınması gereken önlemler
5 Su ortamlarının tanımı, Su kalitesi ve su kirliliği : etkili coğrafi faktörler, sorunlar, çözümler
6 Toprak Kirliliği, arazi degredasyonu : etkili coğrafi faktörler, sorunlar, çözümler
7 Türkiye’de Başlıca Toprak Sorunları ve nedenleri
8 Arasınav (Vize)
9 Erozyon : tanımı, türleri, oluşum süreçleri, coğrafi faktörler..
10 Amaç dışı arazi kullanımı : nedenler, sorunlar, çözümler
11 Doğal kaynak kullanımı- Enerji Üretim Süreçleri ve Çevre
12 Arazi Çalışması (Soma Kömür Havzası-Termik Santral Alanı)
13 Dünya’da ve Türkiye’de Nükleer Kirlenme
14 Dünyada ve Türkiye’de Doğa Korumacı Çalışmalar ve Bütünleşik Çevre Yönetimi
15 Karşılaştırmalı AB ve Türkiye Çevre Politikaları -Uygulamalar
16 Final

Ders Kitabı: ERİNÇ S, 1986, Arazi Kullanımı ve Degredasyon Faliyetleri, İ.Ü. yay., İstanbul. FISHER James (Ed.), 1992, Geography and Development –A World Regional Approach, Macmillan Publ., Yardımcı Kaynaklar: TÜRKİYE ÇEVRE SORUNLARI VAKFI , 1999, Türk Çevre Mevzuatı (II cilt) , TÇS Vakfı Yay., Ankara. ÇEPEL Necmettin, 1992, Doğa Çevre Ekoloji ve İnsanlığın Ekolojik Sorunları, Altın Kitaplar Yay., İstanbul. GUPTA Avijit, 1993, Üçüncü Dünya Ülkelerinde Çevre ve Kalkınma, Kabalcı yay., İstanbul. KELEŞ R.- HAMAMCI C., 1998, Çevrebilim, İmge Kitabevi, Ankara. KELEŞ R., 1992, İnsan, Çevre, Toplum, İmge Kitabevi, Ankara. NOMAN Oman, 1996, Economic Development and Environmental Policy, Kegan Paul Publ., London. NORRIS R.- HARRIES K.- VITEK J., 1982, Geography –An Introductory Perspective, A Bell &Howell Company, Columbus, Toronto, London, Sydney.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Alan Çalışması 1 10 10
Seminer 2 10 20
Makale Kritik Etme 5 5 25
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Okuma 8 5 40
Toplam İş Yükü (saat) 119

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 4 5 4 4
ÖÇ 2 4 5 4 4 5 5 5 4
ÖÇ 3 5 5 4 3 4 5 4 5 4
ÖÇ 4 3 4 4 5 4 5 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek