GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
703003112020 BEŞERİ COĞRAFYA ARAŞT.YÖNTEM. Ders 3 5 2,00

LisansBeşeri coğrafya araştırma yöntemlerinin neler olduğunu öğrenmek ve beşeri coğrafyanın bir konusunda araştırma tasarımı oluşturabilmek.


Prof. Dr. Gözde Emekli


1 1. Coğrafyanın önemini ve araştırma konularını kavrayabilme
2 2. Bilimsel araştırma yapabilme
3 3. Araştırma tasarımı oluşturabilme ve rapor yazabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Coğrafya’nın araştırma konuları, coğrafi araştırmalarda aşamalar, araştırma yöntemleri ve araçları, anket- görüşme formlarının hazırlanması ve değerlendirilmesi, rapor ve sonuç yazma.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Giriş: Dersin amacı ve kapsamı Yararlanılan kaynakların tanıtımı
2 Coğrafya ve bilimsel araştırma ilişkisi
3 Coğrafya'da teori 1
4 Coğrafya'da teori 2
5 Coğrafi araştırmalarda aşamalar
6 Araştırmalarda sorunun tanımlanması Coğrafi sorun nedir? Amaç nedir?
7 Araştırma tasarımı
8 Arasınav (Vize)
9 Araştırmalarda kavramsal çerçeve, literatür oluşturma
10 Araştırmada veri toplama ve değerlendirme teknikleri
11 Veri kaynaklarını tanımlama-sınıflandırma
12 Arazi gözlemleri niteliksel—niceliksel ölçmeler Teorik çalışmalar
13 Coğrafyada Alan Çalışmaları: Gözlem, izleme, fotoğraflama, kayıt etme Görüşme formları ve anket hazırlanması
14 Anket- görüşme formlarının değerlendirilmesi
15 Rapor ve sonuç yazma
16 Final sınavı

Arı, Y. (2005). Amerikan Kültürel Coğrafyasında Peyzaj Kavramı, Doğu Coğrafya Dergisi 10(13), 311-340 Arı, Y. (2018). 20. Yüzyılda Amerikan Coğrafyasının Gelişimi, Çizgi Kitabevi. Arı, Y. ve Kaya, İ. (2012). Coğrafya Araştırma Yöntemleri, Coğrafyacılar Derneği. Barnes, T. ve Gregory, D. (1997a). Reading human geography: the poetics and politics of enquiry Arnold, London. Barnes, T. ve Gregory, D. (1997b). Grand theory and geographical practice. İçinde Barnes, T. & Gregory, D. (eds.) Reading Human Geography: the Poetics and Politics of Enquiry, Arnold, London. Barnes, T. ve Gregory, D. (1997c). Textuality and human geography. İçinde Barnes, T. & Gregory, D. (eds.) Reading Human Geography: the Poetics and Politics of Enquiry, Arnold, London. Bekaroğlu, E. ve Özdemir, A.R. (2014). Bir Disiplinin İç Dünyası Modern Türk Coğrafyası Üzerine Söyleşiler, İdil Yayınları, İstanbul. Bekaroğlu, E. ve Yavan, N. (2018). Türk Coğrafyacılığında Dört Gelenek: Ampirik Bir Analiz, Marmara Coğrafya Dergisi, 37, 79-93. Berg, B.L. ve Lune, H. (2015). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. (H. Aydın, Çeviri Editörü). Konya: Eğitim Kitabevi Yayınları. Demirci, A. ve Üçışık, S. (2002). 21. Yüzyılda Çağdaş Coğrafya Bilimi ve Temel Unsurları, Marmara Coğrafya Dergisi 5, 117-133. Doğanay, H. (1993). Coğrafyada Metodoloji. Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, Öğretmen Kitapları Dizisi No: 187. İstanbul Doğanay, H. (1994). Türkiye Beşeri Coğrafyası. Gazi Büro Kitabevi. Ankara Doğanay, H. (2011). Anlamı, Tanımı, Konusu ve Felsefesi Bakımından Coğrafya İlmi Hakkında Bazı Düşünceler. Doğu Coğrafya Dergisi, 25, 1-44. Gülbenkian Komisyonu. (2018). Sosyal Bilimleri Açın, Sosyal Bilimlerin Yeniden Yapılanması Üzerine Rapor (Çev: Ş. Tekeli). Metis Yayınları, İstanbul. Harvey, D. (1996). Justice, Nature and the Geography of Difference, Blackwell, Oxford. Harvey, D. (2000). Reinventing Geography. New Left Review, No. 4 (2000), 75– 97. Harvey, D. (2004). A Geographer’s Perspective to the New American Imperalism. Erişim tarihi: 17.08.2012 http://globetrotter.berkeley.edu/people4/Harvey/harvey-con2.html. Hold-Jensen, A. (2009). Coğrafya: Tarihi, Felsefesi ve Temel Kavramları. Çeviren E. Bekaroğlu, Ö. F. Anlı, H. Turut, S. Tuysuz. İdil Yayıncılık, İstanbul. Kayan, İ. (2000). Türkiye Üniversitelerinde Coğrafya Eğitimi, Ege Coğrafya Dergisi, 11, 7-21, Kozak, M. (2017). Bilimsel Araştırma: Tasarım, Yazım ve Yayım Teknikleri, Detay Yayıncılık, Ankara. Livingstone, D. N. (2018). Coğrafyanın kısa bir tarihi. Çeviren N. Yavan & C. K. Anlı. International Journal of Geography and Geography Education, 38, 311-317 Neuman, L. W. (2012). Toplumsal Araştırma Yöntemleri (Nitel ve Nicel Yaklaşımlar), 1 cilt, (Çev. Özge, S), Yayın Odası, Ankara. Özgen, N. (2016). Beşeri Coğrafyada Araştırma Yöntemleri ve Teknikler, Pegem Akademi, Ankara. Özey, A. Demirci (Editörler) Coğrafya Öğretiminde Yöntem ve Yaklaşımlar içinde. sf. 1-22 Aktif Yayınevi İstanbul Özçaglar, A. (2003). Coğrafyaya Giriş 3. Baskı. Hilmi Usta Matbaacılık. Ankara. Özgen, N. (2017). Beşeri coğrafyada bilimsel bilgi ve metodolojik uygulamalar üzerine bir değerlendirme. FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi), 24, 195-221. Özgüç, N. ve Tümertekin, E. (2000). Coğrafya: Geçmiş, Kavramlar, Coğrafyacılar, Çantay Kitabevi, İstanbul. Öztürk, M. (2007). Coğrafya: Gelişimi, İçeriği, Eğitimi. İçinde Karabağ, S. ve Şahin, S. (eds.) Kuram ve Uygulamada Coğrafya Eğitimi, Gazi Kitapevi, Ankara. Öztürk, M. (2009). Mekan Algısı. İçinde Safran, M. (ed.) Tarih Nasıl Öğretilir? Yeni İnsan Yayınları, İstanbul. Sala, M (2002). Theory and Methods in Geography. Geography, 1, 1-7. Erişim Tarihi: 19 Ağustos 2012, http://www.eolss.net/Sample- Chapters/C01/E6-14-01-02.pdf Sayer, A. (1984). Method in Social Science: A Realist Approach, Routledge, London. Sayer, A. (1997). Realism and Geography. In Barnes, T.; Gregory, D. (eds.) Reading Human Geography: the Poetics and Politics of Enquiry, Arnold, London. Snow, C.P. (2019). İki Kültür, Tübitak, Popüler Bilim Kitapları, Ankara. Tunçel, H. (2001). Coğrafya Çalışmalarında Konu Seçimi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bil. Dergisi, 11(1), 87-96. Tümertekin, E. (1990). Çağdaş Coğrafi Düşüncenin Oluşumu ve Paul Vidal de la Blache, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, No. 3603. Yavan, N. (2005). Bilim Felsefesi Bakımından Coğrafyada Positivist Yaklaşım. Ulusal Coğrafya Kongresi (Prof. Dr. İsmail Yalçınlar anısına) 29-30 Eylül 2005, Bildiri kitabı, İstanbul Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2018). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayınevi, Ankara.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Tartışma 2 2 4
Rapor Hazırlama 1 4 4
Rapor Sunma 1 4 4
Makale Kritik Etme 2 4 8
Okuma 4 9 36
Toplam İş Yükü (saat) 60

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 4 4 4
ÖÇ 2 5 4
ÖÇ 3 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek