GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
710002522012 KÜLTÜR İNCELEMELERİ Seçmeli Ders Grubu 2 4 2,00

Lisans


Türkçe


Kültür İncelemeleri dersi, sosyal bilimlerin farklı disiplinlerine ait kuram ve yöntemleri bir araya getiren ve disiplinlerarası bir yaklaşım içinde kültüre ve insana ait her türlü olgu ve pratiği olabildiğince çok yönlü ve farklı pencerelerden incelemeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda, özellikle iletişim ve medya çalışmaları, tarih, edebiyat, sosyoloji, siyaset ve uluslararası ilişkiler gibi alanlar kültür incelemeleri kapsamı içinde yer almaktadır. Bu dersin doğası gereği, kültürü yüksek ve seçkinlere ait olan durağan bir kavramın ötesinde toplumun her kesimine ait değişken, dinamik ve günlük yaşamda yer bulan her türlü pratik olarak değerlendirir ve çalışma alanı içine alır. Bu bağlamda, popüler kültür, kitle kültürü, küreselleşen dünyada yeni bir güç alanı olarak da değerlendirilmektedir. Ders kuramsal ve kavramsal tanımlamaların ardından medya, film ve müzik eserlerinin çözümlenmesinin yanı sıra günlük hayat pratiklerin irdelenmesini amaçlamaktadır.


Dr. Öğretim Üyesi Murat Erdem


1 Kültür incelemeleri alanındaki kuram ve yaklaşımlarını anlamak
2 Kültür incelemeleri araştırma alanlarını tanımlayabilmek
3 Temsil, ideoloji, güç ve direniş gibi kavramları tanımlamak ve düşünce geliştirmek
4 Söylem analizi, göstergebilim ve metodolojisin ile ilgili bilgi edinme ve uygulama
5 İncelenen olgu ve pratikleri çok disiplinli yaklaşım ile eleştirel çözümleme yetisi

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Kültür incelemeleri alanındaki kuram ve yaklaşımlar, temsil, ideoloji, güç ve direniş, söylem analizi, göstergebilim, popüler kültür, kitle kültürü, medya, film çözümleme, mizah ve karikatür.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Giriş ve Dersin Amacı
2 Kültür İncelemeleri Kavramlar
3 Göstergebilim ve Söylem Analizi
4 Temsil ve İdeoloji
5 Güç ve Direniş
6 Popüler Kültür ve Kitle Kültürü
7 Mizah ve Karikatür
8 Ara Sınav
9 Medya ve Film Çözümlemeleri I
10 Medya ve Film Çözümlemeleri II
11 Sosyal Medya Çözümlemeleri
12 Popüler Müzik Çözümlemeleri
13 Günlük Yaşam ve Eşya Kültürü
14 Mizah ve Karikatür Çözümlemeleri
15 Genel Tekrar
16 Final Sınavı

Andrew Edgar, Peter Sedgwick Kültürel Kuramda Anahtar Kavramlar. Açılım, İstanbul 2007 Ahmet Oktay Türkiye’de Popüler Kültür. Yapı Kredi, İstanbul 1997 John Fiske, İletişim Çalışmalarına Giriş, Ark, Ankara 1999. Wolfgang Ruppert (ed.) Gündelik Eşyaların Kültür Tarihi Kabalcı, İstanbul, 1996. Roland Barthes Çağdaş Söylenler Metis, İstanbul 1996 Douglas Kellner “Kültürel Araştırmalar ve Sosyal Teori : Eleştirel Bir Müdehale” Suart Hall “Popüler Kültür ve Devlet”Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 18 18
Toplam İş Yükü (saat) 60

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 4
ÖÇ 2 2
ÖÇ 3 5
ÖÇ 4 3
ÖÇ 5 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek