GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
705001042020 PRINCIPLES OF ATATURK AND RECENT TURKISH HISTORY II Ders 1 2 2,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin genel amacı; Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin milli, ahlaki, manevi ve kültürel değerlerini benimsemiş, evrensel ve çağdaş gelişmelere açık nesiller yetiştirmektir.


Öğr. Gör. Dr. Gülben MAT


1 Atatürk İnkılâpları’nı
2 Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası’nı
3 Atatürk İlkeleri’ni daha iyi kavrayabilecektir.
4 İkinci Dünya Savaşı ve sonrasında Türkiye ve dünyadaki siyasal gelişmeler hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olacaklardır.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Temel Kavramlar, Osmanlı Devleti’nin Çöküş Sebepleri, Türk Yenileşme Hareketleri, I. Dünya Savaşı, Türk Milli Mücadelesi.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Siyasî alanda yapılan inkılaplar (Saltanatın kaldırılması, Ankara'nın başkent oluşu, Cumhuriyetin ilanı ve Halifeliğin kaldırılması)
2 Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kuruluşu, Şeyh Sait İsyanı, Takrir-i Sükûn yasası ve Atatürk'e suikast teşebbüsü
3 Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kuruluşu, İzmir mitingi, Fırkanın kapanışı, Menemen ve Bursa olayları
4 1924 Anayasası, diğer anayasalar, Hukuk alanındaki gelişmeler, Toplumsal hayatın düzenlenmesi ile ilgili inkılaplar ve Türkiye Cumhuriyeti'nin laikleşme süreci
5 Eğitim ve Kültür alanında gerçekleştirilen inkılaplar (Tevhid-i Tedrisat kanunu, Latin harflerinin kabulü, Millet mektepleri, Türk Tarih ve Dil kurumlarının kurulması ve faaliyetleri, Türk tarih tezi, güneş-dil teorisi, 1933 Üniversite reformu, Halkevleri), Sağlık alanındaki gelişmeler
6 İzmir İktisat Kongresi, Cumhuriyetin ilk yıllarında ekonomi politikası, 1929 Dünya Ekonomik Buhranı'nın yansıması olarak Türkiye'de devletçi ekonomi politikalarının gündeme gelmesi ve I. Beş Yıllık Kalkınma Programı
7 Ara Sınav
8 Atatürk döneminde Türk dış politikası (1923-1938 döneminde Türk-İngiliz, Türk-Sovyet, Türk-Fransız, Türk-İtalyan ilişkileri, Komşularla münasebetler, Balkan ve Sadabat Paktı)
9 Atatürkçü Düşünce Sistemi'nin tanımı, kapsamı, Atatürk İlkeleri (Cumhuriyetçilik, Laiklik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, İnkılapçılık) ve bu ilkelere yönelik tehditler
10 Atatürk'ten sonraki Türkiye (İnönü'nün cumhurbaşkanlığı, II. Dünya Savaşı ve Türkiye, Demokrat Parti'nin kuruluşu ve çok partili hayata geçiş)
11 Demokrat Parti'nin iktidar yılları, Türkiye'nin Nato'ya girişi ve 27 Mayıs 1960 askerî müdahalesi
12 1960’lı ve 70’li yıllar boyunca Türkiye’deki siyasi gelişmeler (1961 Anayasası, Adalet Partisi İktidarı, 12 Mart 1971 muhtırası, koalisyon yılları, sağ-sol çatışması)
13 12 Eylül 1980'den günümüze Türkiye'de iç siyaset gelişmeleri (12 Eylül askeri müdahalesinden sonra ülkenin durumu, sivil idareye dönüş, Anap iktidarı ve koalisyonlar, siyasi ve ekonomik krizler, askerin sivil idareye müdahaleleri)
14 1960'dan günümüze Türkiye'nin dış politikası (Soğuk savaş sürecinde Türkiye, Avrupa birliği ile gelişmeler, Kıbrıs Barış Harekatı, komşularla münasebetler)
15 Sözde Ermeni soykırım iddiaları ve bu iddiaların aslı (Osmanlı yönetiminde Ermeniler, Ermeni isyanları, tehcir uygulaması, Milli Mücadele ve Cumhuriyet döneminde Ermeniler, Asala ve Ermeni terörü, Ermeni diasporası karşısında Türkiye Cumhuriyetinin faaliyetleri
16 Yarı yıl sonu sınavı

DERS KİTABI: 1. Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi, (Haz: YÖK Komisyon), I-II C., Ankara 1986. 2. Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi, (Haz: Komisyon), Okutman Yayıncılık, Ankara 2009. 3. Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, (Editör: Ayten Sezer), Ankara 2003. 4. Aybars, Ergün; Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I, İzmir 1984. 5. Eroğlu, Hamza; Türk İnkılap Tarihi; İstanbul 1982. 6. Mumcu, Ahmet; Tarih Açısından Türk Devriminin Temelleri ve Gelişimi, 10. bs., İstanbul 1986. 7. Turan, Şerafettin; Türk Devrim Tarihi, 5 C., 7 Kitap, İstanbul 1991-2002. OKUMA TAVSİYESİ: Afetinan, A.; Medeni Bilgiler ve M. K. Atatürk’ün El Yazıları, 2.bs., TTK. Ankara 1988. Ahmad, Feroz; Demokrasi Sürecinde Türkiye (1945-1980), Türkçesi: Ahmet Fethi, İstanbul 1994. Armaoğlu, Fahir; 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi (1914-1980), 3. bs. Ankara 1986. Atatürk, Mustafa Kemal; Nutuk, Cilt: I-II, Türk Tarih Kurumu (TTK), Ankara 1986. Aydemir, Şevket Süreyya; Tek Adam, 3 Cilt, 10. bs., İstanbul 1986. Aydemir, Şevket Süreyya; İkinci Adam (İsmet İnönü), 3 Cilt, İstanbul 1966. Berkes, Niyazi; Türkiye’de Çağdaşlaşma, Ankara 1978. Eroğul, Cem; Demokrat Parti Tarihi ve İdeolojisi, 2.bs., Ankara 1990. Giritli, İsmet; Atatürkçülük İdeolojisi, Ankara 1988. Gönlübol, Mehmet-Cem Sar, Olaylarla Türk Dış Politikası, Cilt 1, Ankara 1987. Gönlübol, Mehmet–Cem Sar; Atatürk ve Türkiye’nin Dış Politikası, Ankara, 1990. Gürün, Kamuran; Ermeni Dosyası, 2. bs. TTK, Ankara 1983. Karal, Enver Ziya; Atatürk’ten Düşünceler, 6. bs., İstanbul 1991. Karaosmanoğlu, Yakup Kadri; Atatürk, İstanbul 1981. Karpat, Kemal H.; Türk Demokrasi Tarihi, Sosyal, Ekonomik Kültürel Temeller, İstanbul 1967. Koçak, Cemil; Türkiye’de Milli Şef Dönemi (1938-1945), Ankara 1986. Lewis, Bernard; Modern Türkiye’nin Doğuşu, Çev. Metin Kıratlı, 2. bs. TTK, Ankara 1984. Lord Kinros; Atatürk, 7. bs., İstanbul 1980. Sander, Oral; Siyasi Tarih, 2.bs., Ankara 1987. Shaw, Stanford-Shaw, Ezel Kural; Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye, Türkçesi: Mehmet Harmancı, 2 Cilt, İstanbul 1982. Timur, Taner; Türk Devrimi ve Sonrası 1919-1946, Ankara 1971. Timur, Taner; Türkiye’de Çok Partili Hayata Geçiş, 2.bs., İstanbul 1994. Tunçay, Mete; Türkiye Cumhuriyeti’nde Tek Parti Yönetimi’nin Kurulması (1923-1931), Ankara 1981. Zürcher, Erik Jan; Modernleşen Türkiye’nin Tarihi, İstanbul 1995.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 11 2 22
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5
Okuma 1 5 5
Toplam İş Yükü (saat) 60

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 3
ÖÇ 2 2
ÖÇ 3 2 2
ÖÇ 4 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek