GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1001002062014 SU KALİTESİ VE KONTROLÜ Ders 2 4 4,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı, hem akuakültür sektöründe hemde insanın çevresinde Su kalitesinin değişimlerinin nedenleri ve sonuçları ile ilgili öğrencide bir farkındalık yaratmak ve kontrolüne yönelik olarak öğrencinin deney ve bilgi seviyesini yükseltmektir.


Prof.Dr.Uğur SUNLU, Doç. Dr. ASLI BAŞARAN, Doç. Dr. Mehmet AKSU


1 Suyun fiziksel ve kimyasal özelliklerinin canlı ve cansız çevrede yaratabileceği değişimleri kavrayabilme
2 Su kalitesini kontrol altında tutabilme becerisi edinme
3 sucul çevrede Nutrient konsantrasyonlarındaki değişimleri yorumlayabilme becerisi edinme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Su kalitesinin belirlenmesinde kullanılan araç, gereç ve analiz yöntemleri her bir önemli parametreye göre uygulamalı olarak verilmektedir. Suyun kimyasal ve fiziksel özellikleri : Sıcaklık, akıntılar, yoğunluk, Suyun optik özellikleri ve bulanıklık , Çözünmüş gazlar: Azot ve Oksijen, Sıcaklık ve tuzluluğun çözünürlük üzerine etkileri , hidrojen sülfür , BOİ ve KOİ , Su sertliği , suyun iyonlaşması , pH , alkalinite , karbon dioksit , karbonat ve bikarbonat ,Tuzluluk , klorinite , iletkenlik ve ozmoz ,Besleyici elementler: Azot döngüsü, Fosfor ve Silikat döngüleri, Sulu ortamlarda pigmentler, Organik Madde, Su kirliliği: deterjanlar, Bor, Cıva Kadmiyum, Kurşun, Bakteriyel Kirlilik, Termal Kirlilik Atıksuların Arıtılması


Hafta Konular (Teorik) Laboratuvar Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Suyun fiziksel ve kimyasal özellikleri : sıcaklık ,akıntılar , yoğunluk Laboratuvarın işleyişi ive kuralları ile ilgili bilgilendirme
2 Suyun optik özellikleri, bulanıklık Çözelti hazırlama teknikleri
3 Çözünmüş gazlar :Azot ve ,Oksijen , sıcaklık ve tuzluluğun çözünürlüğe etkisi , hidrojen sülfür Su örneklemesinde kullanılan aletlerin tanıtılması
4 BOI ve KOI Çözünmüş oksijen Tayini
5 Suların sertliği ,suyun iyonlaşması ve pH, alkalinite , karbondioksit, karbonat ve bi karbonat Sularda sertlik tayini I
6 Tuzluluk ve klorür eşdeğeri , iç sularda tuzluluk , ozmoz ve iletkenlik Sularda sertlik tayini II
7 Besleyici elementler: Azot dolanımı Karbondioksit Tayini
8 Fosfor ve silikat dolanım Karbonat ve bikarbonat tayini
9 Ara Sınav
10 Pigmentler Tuzluluk tayini
11 Organik madde Sularda pH tayini
12 Sularda kirlenme deterjanlar Spektrofotometrik Analizlerde standart çözeltilerin Hazırlanması
13 Bor, civa ,kurşun , kadmiyum Nitrit Tayini
14 Bakteriyel kirlilik Fosfat Tayini
15 Termal kirlenme , suların tasfiyesi Sınav
16 Final Sınavı

Ders kitabı: Su Kalitesi , Özdemir Egemen ,2006, Ege Üniv.Basımevi,Su Ürünleri Fakültesi Yayın No:14, VI.Baskı,150sayfaYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Laboratuvar 14 2 28
Rapor Hazırlama 1 20 20
Rapor Sunma 1 1 1
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Laboratuvar Sınavı 1 1 1
Toplam İş Yükü (saat) 120

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5
ÖÇ 2 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5
ÖÇ 3 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek