GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1001014012014 EKOTOKSİKOLOJİ Ders 4 7 0

Lisans

1 Ekotoksikoloji’nin tanımı, genel prensipleri ve kirletici maddelerin çevredeki dağılımını, çevresel kirleticilerin sınıflandırılmasını ve başlıca ekotoksikolojik tanımları ifade edebilme
2 Kirletici maddelerin populasyon, kommunite ve ekosistem seviyesindeki etkilerini tanımlayabilme
3 Kirletici maddelerin kemodinamiğini, toksik maddelerin canlıya giriş yollarını ve sucul toksiste testlerinin önemini kavrayabilme
4 Ekotoksikolojik test yöntemleri, akut lethal toksisite testleri, iki test materyalinin toksisitesi ve tür hassasiyetinin karşılaştırmasını yapabilme
5 Toksisiteyi değiştiren faktörleri, non-lethal etki, sublethal testler, sublethal toksisite test çeşitlerinin uygulamasını öğrenme ve sonuçlarını değerlendirebilmeToksisiteyi değiştiren faktörleri, non-lethal etki, sublethal testler, sublethal toksisite test çeşitlerinin uygulamasını öğrenme ve sonuçlarını değerlendirebilme
6 Yaşam döngüsü içinde yapılan testler, büyüme ve biyoenerjetik, lokomotor performans, davranış, biyokimyasal fizyoloji, histopatoloji, epidemiyoloji ve mikrokosm çalışmalarını ilişkilendirip yorumlayabilme
7 Ekotoksikolojik çalışmaların uygulanabilmesinde gerekli olan materyallerin sağlanması için arazi çalışmalarını yapabilme
8 8. Ekotoksikolojik testler sonucunda elde edilen verilerin istatistiksel değerlendirmesini yapabilme[Yok]Hafta Konular (Teorik) Laboratuvar Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Ekotoksikoloji’nin tanımı, genel prensipleri, başlıca ekotoksikolojik tanımlar Ekotoksikolojik çalışmalarda kullanılan testlere genel bir bakış
2 Kirletici maddelerin sınıflandırması; Kirletici maddelerin çevredeki dağılımı; Sucul ortamda kirleticilerin abiyotik taşınımı Akut letal toksisite testi ve kuralları
3 Sucul ortamda kirleticilerin dönüşüm süreçleri Median hayatta kalma süresinin (LT50) ve toksisite eğrisinin hesaplanması
4 Kirletici maddelerin canlılar üzerine etkileri; Canlıların toksik maddelere maruz kalma yolları Median letal konsantrasyon (LC50)’nin hesaplanması
5 Kirleticilerin biyokimyasal ve fizyolojik etkileri; Çevresel kirliliğin populasyon, komunite ve ekosistem üzerine etkileri Dapnia sp. ile yapılan toksiste testinin anlatımı ve uygulanması
6 Toksik etkinin ölçülmesi ve risk tayini; Toksisite test çeşitleri; Akut letal toksisiste testleriToksik etkinin ölçülmesi ve risk tayini; Toksisite test çeşitleri; Akut letal toksisiste testleriToksik etkinin ölçülmesi ve risk tayini; Toksisite test çeşitleri; Akut letal toksisiste testleri Alg türleri ile yapılan fitotoksisite testinin anlatılması ve uygulanması
7 ARA SINAV
8 Ekotoksikolojik test metodlarının karşılaştırılması; İki test metaryalinin toksisitesi ve tür hassasiyetlerinin karşılaştırılması; Kirleticiler arasındaki etkileşimler; Genotoksisite testleri hakkında bilgi verilmesi ve Ames testinin anlatılması
9 Toksisiteyi değiştiren faktörler; Kompleks karışımların toksistesi. Ames testinin uygulamasının yapılması
10 Arazi çalışması Arazi çalışması
11 Subletal toksisite testleri Deniz kestanesi embriyo ve gametlerinin subletal toksiste testlerinde kullanılması
12 Çevresel gözlemler; Tür kompozisyonlarındaki değişikliklerin gözlenmesi; Gösterge türlerde bulunan kirleticilerin konsantrasyonlarının ölçülmesi; Organizmalar üzerinde kirleticilerin etkilerinin belirlenmesi ve çevresel konsantrasyonlarla ilişkilendirilmesi Hidra türleri ile yapılan toksisite testi
13 Ekotoksikolojik çalışmalar sonucunda elde edilen verilerin değerlendirilmesi ve istatistiki verilerin yorumu Biotoxin tipleri ve zehirlenmeleri, midye ile PSP testinin uygulanması
14 Dönem ödevlerinin sunumu Dönem ödevlerinin sunumu
15 Dönem ödevlerinin sunumu Dönem ödevlerinin sunumu
16 FİNAL SINAVIYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 8 8
Final Sınavı 1 10 10
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 14 2 28
Proje Hazırlama 1 6 6
Bireysel Çalışma 5 2 10
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
Okuma 5 2 10
Toplam İş Yükü (saat) 125

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
ÖÇ 7
ÖÇ 8
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek