GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1301003992004 TEKNOLOJİ VE SANAYİ DİNAMİKLERİ Seçmeli Ders Grubu 3 5 5,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin, Teknoloji ve sanayileşme dinamikleri ile ilgili teorik konuları öğrenmesi ve Dünyadan ve Türkiye’den teknolojide önder firma ve ülke gelişme modelleri ve uygulama deneyimlerini öğrenmek ve politika geliştirme becerisi kazanmaktır.


Prof.Dr. Ayten Ayşen Kaya


1 Teknoloji, teknolojik gelişme, yenilikle ilgili temel kavramları tanımlayabilme ve yorumlayabilme
2 Teknolojik gelişme ve sanayi dinamikleri ile ilgili sorunlarını anlayabilme ve çözebilme
3 Dünyada teknolojik yenilikte başarılı ülke ve firma uygulamalarını ve deneyimlerini anlayabilme ve çözümleyebilme
4 Türkiye’deki teknolojide önder firma uygulamalarını ve deneyimlerini anlayabilme ve çözümleyebilme
5 Genel olarak ülke deneyimlerinden yararlanarak teknolojik gelişme ve sanayi dinamiklerini anlayabilme ve çözüm önerileri geliştirebilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Günümüzde uluslararası iş bölümü giderek ulusların teknoloji yaratma ve kullanma kapasitelerine bağlı olması nedeniyle teknolojik gelişme kavramı, teknolojik gelişmenin aşamaları incelendikten sonra yenilik ve endüstriyel devrim arasındaki ilişkinin ekonomik gelişmede önemi vurgulanarak yenilik sistemlerinin ülkelerin teknoloji geliştirmede ve i rolü ele alınmaktadır. Daha sonra teknolojide lider ülke ve firma deneyimlerine yer verilmektedir.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Teknolojik yeniliklerin ve bilimsel bilgi birikiminin sanayileşme sürecindeki gelişimi
2 Evrimci Kuramın (Neo-Schumpeterian ) endüstriyel dalgalar analizi
3 Endüstriyel Paradigmalar: Tekno-ekonomik Paradigma/Neo-Shumpeteryan Yaklaşım
4 Endüstriyel Paradigmalar: Neo Smithyen Yaklaşım ve Kitle Üretimden (Fordist) Esnek Üretime (Post Fordist)
5 Teknolojik Yenilik (Ürün ve Süreç Yeniliği), Organizasyonel Yenilik ve Sosyal yenilik
6 Yenilik Sistemleri: Ulusal, Bölgesel ve Sektörel Yenilik Sistemi
7 Teknoloji, Yenilik ve Firma Stratejisi
8 Ara Sınav
9 Sanayi Kümelerin Ortaya Çıkışı Ve Gelişimi: Dünyadan ve Türkiye’den Başarılı Sanayi Küme Uygulamaları
10 Üniversite-Sanayi İşbirliği: Teknoloji Transfer Ofisi, Teknoparklar ve Kuluçkalıklar
11 Türkiye’nin Bilim, Teknoloji, Yenilik ve Sanayi Politikası
12 Seçilmiş Ülkelerin Bilim Teknoloji ve Sanayi Politikası
13 Bilişim Sektörü: Firma Başarı Öyküleri; Apple, Microsoft, Oracle, vb. Google, Yahoo, Twitter vb.
14 Nano teknoloji ve Biyoteknoloji Sektörü: Türkiye ve Dünyadan Örnekler
15 Sanayinin Dijital Dönüşümü : Sanayi 4.0 ve Döngüsel Üretim: Başarılı Firma Ve Ülke Örnekleri
16 Final Sınavı

1. Carnoy, M., M.,Castells, S.S. ,Cohen and F. H., Cardosa, 1996. The New Global Economy In The Information Age, Second Printig ,The Pennsylvania State University Press. 2. Cook, P., (2001) “Biotechnology Clusters in the U.K.:Lessons from Localisation in the Commercialisation of Science”, Small Business Economics 17: 43–59, 2001, Kluwer Academic Publishers. Printed in the Netherlands. European Commision, European Innovation Score Board, 2020, 3. Fagerberg, J., Mowery, D. C., and Nelson, R. R., (2007) The Oxford Handbook of Innovation, Oxford University Press. 4. Freeman C. and Soete L. (2003) Yenilik İktisadı, (Çev.E. Türkcan), TÜBİTAK Yayını, Ankara. 5. ULUSAL İNOVASYON GİRİŞİMLERİ, İnovasyon Çerçeve Raporu Sunumu, 2006. 6. Kaya, A. A., (2000), Yeniliğe Dayalı Endüstriyel Kalkınma, İzmir. 7. Kaya, A.A.,(2008), “Uygun Teknoloji Seçimi ve Kalkınma”, Kalkınma Ekonomisi Seçme Konular, Gözden Geçirilmiş ve Güncellenmiş 2. Baskı, Editör: S. Taban ve M. Kar, Ekin Kitabevi 8. Alex Coada, Nicola Grassanod, Bronwyn H. Hall, Pietro Moncada-Paternò-Castellod, and Antonio Vezzani, (2019) Innovation and industrial dynamics, Structural hange and economic Dynamics,, 50, 126-131. 9. Sölvell, Ö. & Lindqvist, G. & Ketels, C. (2003) “The Cluster Initiative Greenbook” www.cluster-research.org 10. Taymaz, E., (2001), Ulusal Yenilik Sistemi: Türkiye İmalat Sanayinde Teknolojik Değişim ve Yenilik Süreçleri, TÜBİTAK, TTGV ve DİE Ankara, Mart. 11. Cantner U., and Malerba, F.,(Eds) (2007) Innovation, Industrial Dynamics and Structural Transformation Schumpeterian Legacies,, Springer. 12. TÜSİAD,(2003) Ulusal İnovasyon Sistemi: Kavramsal Çerçeve Türkiye İncelemesi ve Ülke Örnekleri, Yayın No:TÜSİAD/2003/10/362), Ekim. 13. Ruttan V. W., (2001) Technology, Growth and Development: An Induced Innovation Perspective, New York Oxford University Pres. 14.Özilgen, M. Endüstrileşme Sürecinde Bilgi Birikiminin Öyküsü (2009), Genişletilmiş 2. Baskı, Arkadaş Yayıncılık. 15.Akçomak S., Erdil E., Pamukçu M. T., ve Tiryakioğlu, M., (Derleyen)(2016), Bilim, Teknoloji ve Yenilik: Kavramlar, Kuramlar ve Politika, İstanbul Üniversitesi. Yayınları. 16. OECD, 1997~1999 Boosting Innovation : The Cluster Approach, 1999. 17. OECD, 1999~2001 Innovative Clusters : Divers of National Innovational System, 2001. 18. Durgut, Metin ve Müfit Akyos (2001) “Bölgesel İnovasyon Sistemleri ve Teknoloji Öngörüsü” Sabancı Üniversitesi, Mayıs 24-26. 19. İZKA. (2010). İzmir Kümelenme Stratejisinin Geliştirilmesine Yönelik Araştırmalar Sonuç Raporu İzmir: İZKA. 20. Asheim, Bjorn - Cooke, Philip - Martın, Ron (2006), “The Rice of The Cluster Concept in Regional Analysis and Policy: A Critical Assessment.” USA: Clusters and Regional Development, Routledge Taylor&Francis Group. 21.Porter, Michael E. (1998), Clusters and the New Economics of Competition, Harvard Business School Pres.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 11 2 22
Final Sınavı 21 2 42
Derse Katılım 16 3 48
Proje Hazırlama 8 2 16
Bireysel Çalışma 7 2 14
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 8 1 8
Toplam İş Yükü (saat) 150

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5 5 5 3 1 1 3 5
ÖÇ 2 1 5 5 5 3 1 1 2 5
ÖÇ 3 1 5 3 5 5 5 1 1 4 5
ÖÇ 4 3 2 5 5 5 5 3 2 4 5
ÖÇ 5 3 5 5 5 5 5 3 2 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek