GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
11320103E11730 COMPARATIVE ECONOMICS SYSTEMS Seçmeli Ders Grubu 3 6 5,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin temel ekonomik sistemleri kavramasını, ekonomik sistemleri birbiriyle karşılaştırabilmesini, dünya ve Türkiye ekonomisinde ekonomik sistemlerinin etkilerinin analiz etmesini sağlamaktır.


Prof. Dr. Alp Yücel Kaya


1 Temel ekonomik sistemleri tanımlayabilme
2 Ekonomik sistemler arasındaki farkları anlayabilme
3 Tarihsel olarak ekonomik sistemleri birbiriyle karşılaştırabilme
4 Türkiye’nin iktisadi sisteminin temel özelliklerini yorumlayabilme
5 Dünya ekonomisini ekonomik sistemler bağlamında analiz edebilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Ekonomik Sistem kavramı; Sosyal yapı içerisinde ekonomik sistemin yeri; Ekonomik sistemlere yönelik olarak teorik yaklaşımlar; Tarih boyunca tecrübe edilen temel ekonomik sistemler Merkantilist sistem, Kapitalist Sistem, Sosyalist sistem, Türkiye’nin iktisadi sistemi, temel etmenler, temel mekanizmaları.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Giriş: Karşılaştırmalı ekonomik sistemlerin belirgin rolü ve misyonu
2 Karşılaştırmalı ekonomik sistem: Teorik yaklaşımlar
3 Karşılaştırmalı ekonomik sistem: Analitik yaklaşımlar
4 Yakınsama sorunu
5 Teknik gelişmelere dayanan teoriler
6 Genelleştirilmiş ekonomi teorisi
7 Dünya tarihi boyunca tecrübe edilen bazı iktisadi sistemler
8 Ara Sınav
9 Merkantilist sistem i. Tanım ii. Tarihsel Gelişim iii. Sistemin kurumları iv. Temel sosyal amaçlar
10 Kapitalist sistem i. Tanım ii. Tarihsel Gelişim iii. Sistemin kurumları iv. Temel sosyal amaçlar
11 Sosyalist sistem i. Tanım ii. Tarihsel Gelişim iii. Sistemin kurumları iv. Temel sosyal amaçlar
12 Merkantilist, kapitalist ve sosyalist sistemlerin karşılaştırılması
13 Sanayi Devriminin Osmanlı ekonomik sistemi üzerine etkileri
14 Türkiye’nin iktisadi sistemi ve temel işleyiş mekanizmaları
15 Dünya ekonomisinde farklı sistem uygulamaları
16 Final Sınavı

Beşir HAMİTOĞULLARI, Çağdaş İktisadi Sistemler: Strüktürel ve Doktrinal Bir Yaklaşım, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları No:508, 1982. J. M. ALBERTİNİ - M. PECHERAND, Ekonomik Sistemler Uygulamada Kapitalizm ve Sosyalizm, Ekin Basım Yayın. 1995. Cahit TALAS, Ekonomik Sistemler, İmge Kitabevi Yayıncılık, 1999. Nalan ÖLMEZOĞULLARI Ekonomik Sistemler ve Küreselleşen Kapitalizm, Ezgi Kitabevi, 2008. Karl POLANYİ, Büyük Dönüşüm; Çağımızın Siyasal ve Ekonomik Kökenleri, Çev: Ayşe Buğra, İletişim Yayınları, 2011. Dallago B, Casagrande S (eds) (2023) The Routledge handbook of comparative economic systems. London, Routledge.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 30 3 90
Proje Hazırlama 8 2 16
Bireysel Çalışma 15 2 30
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 8 1 8
Toplam İş Yükü (saat) 146

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5 5 1 5 3 1 4 2 1 1 5 4 3
ÖÇ 2 5 5 1 5 3 1 4 2 1 1 5 4 5
ÖÇ 3 5 5 3 5 3 1 4 2 1 1 5 4 5
ÖÇ 4 5 5 5 5 3 1 5 2 1 1 5 4 5
ÖÇ 5 5 5 5 5 3 1 5 2 1 1 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek