GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1301007832012 İŞ HUKUKU Seçmeli Ders Grubu 3 5 3,00

Lisans


Türkçe


Bu ders kapsamında, borçlar hukukunun genel hükümleri, sözleşmeler ile bireysel iş hukuku konuları incelenecektir. Bu dersin amacı, işletme bölümü öğrencilerinin sözleşmelerin ve diğer borç ilişkilerinin kurulması ile uygulanmasına ilişkin hükümler konusunda bilgi edinmelerinin sağlanmasıdır. Ayrıca bu ders kapsamında, 4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde bireysel iş ilişkileri incelenerek, öğrencilerin işletmelerde işçi- işveren arasındaki çalışma ilişkilerine uygulanacak hukuk kurallarını öğrenmelerinin sağlanması amaçlanmaktadır.


Dr. Öğr. Üyesi Esin GÜRBÜZ


1 Borçlar hukuku ve iş hukuku alanında temel bilgiler edinerek ve hukukun kaynaklarına ulaşma, bilgi edinme ile yorumlama yöntemlerini öğrenerek hukuk kurallarının amacını benimsemek ve adil bakış açısı kazanmak,
2 İşletmelerin sözleşmeler ve çalışma ilişkileri konusundaki sorunlarını bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve sonuçları değerlendirebilmek,
3 Borçlar hukuku ve iş hukuku alanında edinilen kuramsal ve uygulamalı temel bilgileri kullanabilmek ve işletmenin diğer alanlarında edinilen bilgilerle ilişkilendirebilmek.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Bu ders kapsamında, borçlar hukukunun genel hükümleri, borcun kaynakları, borçların ifası ve yerine getirilmemesinin sonuçları ile borçların sona ermesi ve sözleşmelere ilişkin düzenlemeler ana başlıkları altında incelenecektir. Ayrıca 4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde bireysel iş hukuku, iş sözleşmesinin kurulması, türleri, tarafların hakları ve borçları, çalışma ve dinlenme sürelerinin düzenlenmesi, iş sağlığı ve güvenliği, iş sözleşmesinin sona ermesi ve sonuçları ana başlıkları altında incelenecektir.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Borçlar hukukunun konusu, kapsamı ve tarihçesi, borç ve sorumluluk kavramı
2 Hukuki işlemlerin çeşitleri, sözleşmelerin kuruluşu
3 Sözleşmelerin geçersizliği, irade sakatlığı halleri, hukuki işlemlerde temsil
4 Haksız fiilden ve sebepsiz zenginleşmeden doğan borçlar
5 Borçların ifa edilmesi, borçların yerine getirilmemesinin sonuçları
6 Borç ilişkisinin üçüncü kişilere etkileri, alacağın temliki ve borcun nakli, borç ilişkisinde özel durumlar
7 Borçların sona ermesi, uygulamadaki borç ilişkilerinden doğan sorunların incelenmesi
8 Arasınav
9 İş hukukunun konusu, kaynakları, temel ilkeleri ve tarihi gelişimi, çalışma örgütleri
10 İş hukukunun temel kavramları (işçi, işveren, işveren vekili, çırak, stajyer, işyeri, işletme)
11 İş Kanununun kapsamı, iş sözleşmesinin türleri, iş sözleşmesinin kurulması
12 İş sözleşmesinden doğan borçlar, işçi sağlığı ve güvenliği
13 İşin düzenlenmesi, fazla çalışma, ücretli izin
14 İş sözleşmesinin sona ermesi ve bunun sonuçları, kıdem tazminatı
15 Uygulamadaki işçi ve işveren ilişkilerindeki sorunların incelenmesi
16 Final sınavı

- Reisoğlu, Safa, Borçlar Hukuku, Genel Hükümler - Zevkliler, Aydın, Borçlar Hukuku Genel Hükümler - Akıntürk, Turgut, Borçlar Hukuku - Eren, Fikret, Borçlar Hukuku Genel Hükümler - Kılıçoğlu, Ahmet, Borçlar Hukuku Genel Hükümler - Tunçomağ, Kenan, Borçlar Hukuku Genel Hükümler - Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, Borçlar Hukuku Genel Hükümler - Borçlar Kanunu ve ilgili mevzuat - Mahkeme kararlarıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 3 42
Problem Çözümü 4 2 8
Proje Hazırlama 10 1 10
Bireysel Çalışma 10 1 10
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 1 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 1 10
Toplam İş Yükü (saat) 92

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 1 5 1 1 5
ÖÇ 2 1 5 1 1 5
ÖÇ 3 1 5 1 2 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek