GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
0 0 0

Lisans

1 Planlama teorilerini kavrayabilme
2 Planlama ve sanayileşme stratejileri arasındaki ilişkileri tanımlayabilme
3 Planlama stratejilerinin ve buna bağlı olarak sanayileşme stratejilerinin dönüşüm dinamiklerini, tarihsel dönemler itibari ile analiz edebilme
4 İktisadi planlama teorilerini ülke ekonomisine uygulayabilme[Yok]Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 I. Tanışma-Dersin Gerekçesi ve Önemi-Dersin Kural ve Gerekleri II. Planlama nedir? Planlamanın Önemi ve Çeşitleri
2 I. İktisadi Planlamanın Tanımı, Amaçları ve Tarihsel Gelişimi i. Tanımı, Amaçları ve Dünyadaki İlk Planlama Deneyimleri ii. II. Dünya Savaşı sonrası Planlama ve Azgelişmiş Ülkeler iii. 1980 sonrası Yapısal uyum programları ve Kalkınma planlamasında gerileme
3 I. Azgelişmiş Ülkelerde Planlamayı Zorunlu Kılan Faktörler i. Sosyalist Model ii. Piyasa Başarısızlıkları iii. Azgelişmiş ülkelerin kalkınma sorunları ve sanayileşme stratejilerinin inşası
4 I. Azgelişmiş Ülkelerde Kalkınma sorunları ve Planlamanın Niteliği
5 I. İktisadi Kalkınma ve Planlamada Ortodoks ve Ortodoks Olmayan Yaklaşımlar i. Ortodoks Yaklaşımlar ii. Bağımlılık Ekolü
6 I. İktisadi Kalkınma ve Planlama i. Teknolojiye Dayalı Kalkınma Anlayışı ii. Doğu Asya Kalkınma Deneyimi iii. Planlamada Devletin yeri sorunu
7 I. Plan Hazırlama Aşamaları ve Temel Sorunlar i. Üretim Tekniği Seçimi ii. Sektör Seçimi iii. Yatırım Modeli Seçimi iv. Proje Seçimi
8 Ara sınav
9 IX. Planlama Teknikleri i. Harrod-Domar Modeli ve Sermaye Hasıla Oranı ii. Girdi-çıktı Modeli iii. Doğrusal Programlama Modeli iv. Ekonometrik Modeller
10 X. Türkiye’de İktisat Politikalarının Gelişim Sürecinde Kalkınma Planlamalarına Genel Bir Bakış ve DPT
11 XI. 1933-1950 Döneminde Türkiye’de Planlama ve Sanayileşme Stratejilerinin Gelişimi
12 XII. Türkiye’de Kalkınma Planlarının Makroekonomik Modelleri-1980 öncesi, Sanayileşmenin düşüşü
13 Türkiye’de Kalkınma Planlarının Makroekonomik Modelleri-1980 sonrası
14 XIV. Türkiye’deki Kalkınma Planlarının Karşılaştırmalı Analizi, Küreselleşsen Dünyada Sanayileşme Stratejisi Arayışları
15 XV. Türkiye’deki Planların Makroekonomik Modellerinin Eleştirel Değerlendirilmesi
16 Final SınavıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 25 3 75
Tartışma 10 2 20
Beyin Fırtınası 1 1 1
Bireysel Çalışma 18 2 36
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 4 4
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5
Ev Ödevi 3 2 6
Toplam İş Yükü (saat) 150

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5 5 3 3 3
ÖÇ 2 5 4 4 5 4 3
ÖÇ 3 4 5 4 5 5 5 5 5 3 3 4
ÖÇ 4 5 5 5 5 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek