GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
SYB207 HUKUKA GİRİŞ Ders 2 3 4,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı, öğrencilere hukukun temel kavram ve kurumlarını tanıtmak ve hem güncel yaşamda hem de almakta oldukları eğitimin çeşitli yerlerinde karşılaştıkları kavramların içeriği hakkında bilgi edinmelerini sağlamaktır. Diğer yandan bundan sonraki dönemlerde alacakları hukuk derslerinin de bir anlamda alt yapısını hazırlamak amacı taşımaktadır.


Doç. Dr. Utku IŞIK


1 Hukuk kurallarını diğer sosyal düzen kurallarından ayırt edebilmek
2 Hukuk sistemlerini ve her birinin özelliklerini tanımlayabilmek
3 Kamu hukuku ile özel hukukun karşılaştırmasını yapabilmek
4 Anayasa, kanun ve kanun hükmünde kararnameyi tanımlayabilmek ve aralarındaki farklılıkları değerlendirebilmek
5 Tüzük ve yönetmelikleri, denetimleri ve yapan organ açısından karşılaştırabilmek
6 Eylem ehliyetinin koşullarını bilebilmek ve kişileri eylem ehliyetleri yönünden sınıflandırabilmek
7 Hukuk kuralının emredici mi, ilga edici mi, tanımlayıcı mı, yetkilendirici mi olduğunu tespit edebilmek
8 Türk hukuk sisteminin sorunları hakkında yorumlarda bulunabilmek

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Hukuk kurallarının özellikleri ve diğer sosyal düzen kurallardan ayırımı; çağdaş hukuk sistemleri; hukukta derleme hareketi ve Türk Hukuku’nun derlenmesi; yaptırım ve çeşitleri; kamu hukuku, özel hukuk, karma hukuk dalları ve alt ayrımları; Türk pozitif hukuku ve sorunları; hukukun çeşitli açılardan uygulanması; hak; hak sahipliği ve ehliyet kavramları; sorumluluk ve sorumluluğun işletilmesi gibi belli başlı konulardan oluşmaktadır.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Toplumsal düzen, toplumsal düzen kuralları ve hukukun toplumsal düzen kuralları arasındaki yeri, ilişkisi ve ayırt edici yanları
2 Hukukun çeşitli açılardan tanımlanması ve hukukun başlıca amaç ve işlevleri
3 Hukukta yaptırım ve çeşitli hukuk alanlarından yaptırım örnekleri
4 Başlıca hukuk sistemleri
5 Hukukun temel kollara ayırımı
6 Özel hukuk bilgisi (I)
7 Özel hukuk Bilgisi (II)
8 Kamu hukuku bilgisi
9 ARA SINAV
10 Türk pozitif hukukunun genel hatlarıyla tanıtımı
11 Hukukun çeşitli açılardan uygulanması
12 Hak kavramı ve hak sahipliği ve ehliyet
13 Hukuksal işlem ve eylemler
14 Hukukta sorumluluk
15 Pratik Çalışma
16 Final Sınavı

Ömer Anayurt, Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları, Seçkin Yay., Ankara 2008. Kemal Gözler, Hukukun Temel Kavramları, Ekin Kitabevi, Bursa 2005. Halil Kalabalık, Temel Hukuk, Değişim Yay., İstanbul 2006. Necip Bilge, Hukuk Başlangıcı, Turhan Kitabevi, Ankara 2006. A. Ş. Gözübüyük, Hukuka Giriş, Turhan Kitabevi, Ankara 2007.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 16 2 32
Alan Çalışması 6 1 6
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 8 2 16
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 13 26
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 15 30
Okuma 8 2 16
Toplam İş Yükü (saat) 126

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 5
ÖÇ 4 5
ÖÇ 5 5
ÖÇ 6 5
ÖÇ 7 5
ÖÇ 8 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek