GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9201055882018 Kentleşme Sürecinde İonia Seçmeli Ders Grubu 1 2 6,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu ders kapsamında Yunanistan, Adalar ve Anadolu’da Geç Bronz Çağı ve Erken Demir Çağı yerleşimlerinin kentleşme süreci, yerleşimin organizasyonu ve mimari unsurları incelenerek bölgesel geleneklerin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Arkaik dönem Yunan kentlerinin, dolayısıyla mimarisinin şekil kazanmasında Geç Bronz Çağı ve Demir Çağı’nın başlarında Ege kültürlerinin katkılarının değerlendirilmesi dersin diğer bir amacıdır.


Prof. Dr. Hüseyin Cevizoğlu


1 1. Arkeolojide kentleşme sürecinin önemini açıklayabilme.
2 2. Arkeolojide İonia'da yürütülen çalışmaların farkında olabilme.
3 3. Buluntuları değerlendirebilmede anahtar rolü oynayan verileri sıralayıp düzenleyebilme becerisini edinme. Ders kapsamında belli bir konuda bilimsel temellere dayalı araştırma yapabilme ve sunabilme.
4 4. Kendi alanında kronoloji ve tarihlendirme yöntemlerini kullanabilme ve bunları kendi çalışmalarına kaydırarak uygulayabilme.
5 5. Derslerde kazandığı bilgileri güncel araştırma ve kazı pratiklerine uygulayabilme.
6 6. Kütüphane araştırması ve internet ortamında tarama yapabilme.
7 7. Araştırma yaptığı konu ile ilgili bilgi ve deneyimlerini bilimsel normlarda sözlü ve yazılı şekilde ifade edebilme.
8 8. Eleştiriyel ve analitik olarak düşünebilme.
9 9. Güncel gelişmeleri takip ederek Türkçe ve yabancı dillerdeki kaynakları tarayabilme ve kullanabilme.
10 10. Arkeolojinin yanı sıra farklı bilimsel disiplinlerin (tarih, epigrafi, mimari, plastik, keramik ve fen bilimleri) verilerini derleyerek mevcut sorunların çözümünde kullanabilme.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Dersin İçeriği Konunun coğrafi sınırlarını çizerek ilgili arkeolojik malzeme ile mimari verilerin ele geçtiği merkezlerin belirlenmesi çalışmanın temelini oluşturur. Söz konusu sınırlar içinde yerleşim tipleri ve yerleşimi oluşturan öğeler Yunan geleneği içinde değerlendirilecektir. Değerlendirmenin konusunu Ege Dünyası’nda yer alan önemli merkezlerin kentleşme süreçleri, sivil ve askeri mimari özellikleri, bunun yanı sıra yapı ve yapı öğelerinin teknik özellikleri oluşturmaktadır. Çalışmaların diğer bir ağırlık noktasını I. Binyıl başlarında Ege kültürlerinde gözlenen mimari gelenekler üzerinde çevre kültürlerin etkileri belirlemektedir.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı: Kapsamı, önemi, temel bilgiler ve giriş.
2 Geç Bronz Çağı'nda siyasal ve kültürel süreç: Karanlık Çağlar.
3 Geç Bronz Çağı mimarisi ve kentleşme süreci. Minos kültürü.
4 Geç Bronz Çağı mimarisi ve kentleşme süreci. Myken kültürü.
5 Myken saraylar sisteminin çöküşü: Saraylar sonrası döneminin mimarisi.
6 Süreklilik ve değişim: Geç Bronz Çağı'ndan Erken Demir Çağı'na geçiş evresinde yerleşim düzenleri ve mimari.
7 Erken Demir Çağı mimarisi ve yerleşim düzenleri.
8 Ara sınav.
9 Seminer I: İonia Erken Demir Çağı mimarisi ve yerleşim düzenleri.
10 Seminer II: İonia Erken Demir Çağı mimarisi ve yerleşim düzenleri.
11 Seminer III: İonia Erken Demir Çağı mimarisi ve yerleşim düzenleri.
12 Seminer IV: İonia Erken Demir Çağı mimarisi ve yerleşim düzenleri.
13 Final Sınavı.

Temel Kaynaklar A. M. Snodgrass, An Archaeology of Greece, The Present State and Future Scope of a Discipline (Berkeley 1987). V. R. d’A. Desborough, The Greek Dark Ages (London 1972). H. Drerup, Griechische Baukunst in geometrischer Zeit (Archaeologia Homerica 2/O (1969). W.-D. Heilmeyer, Frühgriechische Kunst. Kunst und Siedlung im geometrischen Griechenland (Berlin 1982). F. Lang, “Minoische, mykenische und geometrische Zeit”, W. Hoepfner (ed.), Geschichte des Wohnens I: 5000 v. Chr- 500 n. Chr.: Vorgeschichte, Frühgeschichte, Antike (Stuttgart 1999) 85-122. G. Gruben, Klassische Bauforschung (München 2007). W. Hoepfner - Mitarbeiter, “Die Epoche der Griechen”, W. Hoepfner (ed.), Geschichte des Wohnens I: 5000 v. Chr. – 500 n. Chr.: Vorgeschichte, Frühgeschichte, Antike (Stuttgart 1999) 123-608. H.-J. Gehrke-H. Schneider, Geschichte der Antike. Ein Studienbuch (Stuttgart 2006). J.N. Coldstream, Geometric Greece (London 1977). R. Naumann (çev.: B. Madra), Eski Anadolu Mimarlığı (Ankara 1985). W. Müller - G. Vogel, dtv-Atlas Baukunst, Band 1 (München 2009). C. Gates, Ancient Cities. The archaeology of urban life in the Ancient Near East and Egypt, Greece and Rome (London 2003). K. Fagerström, Greek Iron Age Architecture. Developments Through Changing Times (Göteborg 1988). J. M. Cook, “Greek Settlement in the Eastern Aegean and Asia Minor”, I. E. S. Edwards, N. G. L. Hammond, E. Sollberger (ed.), The Cambridge Ancient History: History of the Middle East and the Agean Region c. 1380-1000 B.C., Volume 2,2 (Cambridge 2008) 773-805.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 4 4
Final Sınavı 1 4 4
Derse Katılım 11 3 33
Uygulama/Pratik 5 3 15
Rapor Hazırlama 3 18 54
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 11 22
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 12 24
Okuma 8 3 24
Toplam İş Yükü (saat) 180

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 0 3
ÖÇ 1 4
ÖÇ 2 4 3
ÖÇ 3 4 3 4
ÖÇ 4 3
ÖÇ 5 3
ÖÇ 6 4
ÖÇ 7 3
ÖÇ 8 4
ÖÇ 9 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek