GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9103016172014 Sistem Benzetimi Ders 1 1 10,00

Doktora


Türkçe


Dersin amacı sistem benzetimi ile ilgili temel kavram ve yaklaşımları tanıtmak ve doktora öğrencilerini bilgisayar benzetim modellerinin planlama ve tasarımı için gerekli yöntem ve teknikler hakkında bilgilendirmektir.


Prof. Dr. Serdar KORUKOĞLU


1 Sürekli, kesikli ve Monte Carlo benzetim tekniklerine yönelik tüm önemli kavram ve uygulama esaslarını kavramak,
2 Gerçek bir sisteme ilişkin deneyi, sistemi temsil eden model üzerinde gerçekleştirebilmek,
3 Mevcut sistemlerin işleyişini modelleyerek tasarım değişikliklerinin sonuçlarını araştırabilmek,
4 Sistem girdi ve çıktıları arasındaki ilişkileri matematiksel olarak modelleyebilmek
5 Sistem verileri üzerindeki farklı isnatların doğruluğunu test edebilme becerisi kazanabilmek
6 Modeller üzerinde farklı standartları karşılaştırabilme becerisi kazanabilmek
7 Benzetim ile çıkarsamalar yapabilmek
8 Literatür tarama alışkanlığı edinebilme
9 Benzetim sonuçlarını raporlayabilme ve analiz edebilme becerisi kazanmak
10 Mantıksal düşünce ile problem çözebilme ve analiz edebilme yeteneği kazandırmak,
11 Sistemin girdi ve çıktılarını ölçümleyebilecek kritik değişkenleri belirleyebilmek,


Yok


Yok


Giriş ve Uygulamaların Tanıtımı, Benzetim Tekniklerinin Tanıtımı ve Karşılaştırılmaları, Kesikli Sistem Benzetimine giriş, Benzetim Yazılımları, Benzetimde İstatistiksel modeller, Şans Sayıları ve Şans Değişkenlerinin Türetilmeleri ve Testleri, Girdi Modelleme, Benzetim Modellerinin Sınama ve Doğrulanmaları, Benzetim Yazılım Uygulamaları, Çıktı Analizleri, Bilgisayar Sistem Benzetimi, Bilgisayar Ağları Benzetimi


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Sistem Benzetime Giriş: Benzetimin avantaj ve dezavantajları, Uygulama Alanları, Sistem ve Sistem çevresi, Sistem Bileşenleri, Kesikli ve Sürekli Sistemler, Sistem Modeli ve Model Tipleri, Kesikli Sistem Benzetimi, Monte Carlo Uygulamaları, Sistem Benzetiminin Aşamaları
2 Benzetim Uygulama Örnekleri: Kuyruk Sistemleri ve Diğer Uygulama Örnekleri
3 Sistem Benzetimine İlişkin Genel Prensipler: Olayların İzlenmesi, Zamanın İlerletilmesi, Benzetimi İzleme
4 Benzetim Yazılımları: Benzetim Yazılımlarının Tarihçesi, Benzetim Yazılımlarının Seçimi, Genel Amaçlı Sistem Benzetim Yazılımı GPSS
5 Benzetimde İstatistiksel Modeller: Kesikli ve Sürekli Dağılışlar, Poisson Süreci ve Özellikleri, Ampirik Dağılışlar
6 Kuyruk Modelleri: Kuyruk Sistemlerinin Karakteristikleri, Kuyruk Notasyonu, Uzun süreli Ölçümler ve Kuyruk Sistemlerinin Performansları
7 Şans Sayıları: Özellikleri, Türetme Teknikleri, Şans Sayılarının Test Edilmesi
8 Ara sınav
9 Şans Değişkenlerin Türetilmesi: Ters dönüşüm Tekniği, Kabul Red Teknikleri ve Özellikleri
10 Girdi Modelleme: Veri Toplama, Dağılış Tanıma, Parametre Tahminleme, Uyum Testleri
11 Benzetim Modellerinin Sınama ve Doğrulanması: Model İnşası, Benzetim Modellerinin Sınanması, Modellerin Doğrulanma ve Kalibrasyonu
12 Çıktı Analizleri: Çıktı Verilerinin Stokastik Yapısı Performans Ölçümleri ve Tahminlenmeleri, Benzetim Sonlandırma için Çıktı Analizleri
13 GPSS World Uygulamalar
14 Üretim Sistemlerinin Benzetimi
15 Bilgisayar Sistemlerinin Benzetimi: Benzetim Araçları, Girdi Model, CPU Benzetimi, Bellek Benzetimi, Bilgisayar Ağlarının Benzetimi
16 Final Sınavı

• Jerry Banks, John Carson, Barry L. Nelson, David Nicol, “Discrete-Event System Simulation”, Prentice Hall. • Averill, Law, W. David, Kelton, “Simulation Modeling and Analysis”, McGraw Hill. • Bernard P. Zeigler, Tag Gon Kim, Herbert Praehofer,“ Theory of Modelling and Simulation: Integrating Discrete Event and Continuous Complex Dynamic Systems”, Academic Press. • Using GPSS World-Commands, Model Statements &GPSS Entities, GPSS World Windows


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Beyin Fırtınası 10 1 10
Rapor Hazırlama 1 40 40
Rapor Sunma 1 1 1
Bireysel Çalışma 14 7 98
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Rapor 1 5 5
Toplam İş Yükü (saat) 240

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 5 4 4
ÖÇ 2 4 4
ÖÇ 3 4 4 4
ÖÇ 4 4
ÖÇ 5 4 5
ÖÇ 6 4 3
ÖÇ 7 4 4
ÖÇ 8 4 5
ÖÇ 9 5 5
ÖÇ 10 3 4 3
ÖÇ 11 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek