GERİ DÖN

Lisans Programları


Mühendislik Fakültesi - Makine Mühendisliği - - LisansProgram Tanıtımı

Makina Mühendisliği Bölümü, Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde 1994 yılında kurulmuştur. İlk olarak, 1994 yılında 32 öğrenci ile öğrenime başlayan kurum, ilk lisans mezunlarını 1998 yılında vermiştir. Her yıl 82 yeni öğrencinin kabul edildiği Makina Mühendisliği Bölümü; Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nin dokuz bölümünden birisidir. Çağdaş bir Makina Mühendisliği öğretiminin verildiği bölümde, öğretim süresi İngilizce hazırlık dönemi hariç olmak üzere dört yıldır. Yeterli İngilizce düzeyine sahip olan öğrenciler, doğrudan Bölümdeki öğretimlerinin birinci yılına başlayabilirler. Bölümdeki derslerin % 30'u için öğretim dili İngilizcedir. Geri kalan dersler ise, Türkçe olarak verilmektedir. 2020/2021 akademik yılı itibariyle Bölüm'de toplam 638 lisans, 105 de lisansüstü öğrencisi bulunmaktadır. Ayrıca, 7 profesör, 6 doçent, 7 doktor öğretim üyesi, 4 öğretim görevlisi ve 12 araştırma görevlisi aracılığıyla öğretim sürdürülmektedir. Bunun yanı sıra Bölüm, 1996 yılından beri yüksek lisans ve 2003 yılından beri de doktora öğrenimi yapmaktadır. Kuruluşundan beri her yıl akademik olarak daha da ileriye gitmektedir.

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan ve 8 haftalık işyeri stajını yapan mezunlar "Makina Mühendisliği alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.

4 Yıl , 8 Yarıyıl

240 AKTS

TYYÇ-6

071

Lisans

Programa öğrenci kabulü “Ege Üniversitesi Hakkında” bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu`nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK" kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye`de, örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci, henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle, Ege Üniversitesi`nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan Bilgisayar dersi için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu dersten beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler, yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler, ders programında ilgili dersten muaf olurlar.

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Bölümde Enerji, Konstrüksiyon ve İmalat, Makina Teorisi ve Dinamiği, Mekanik ve Termodinamik olmak üzere beş anabilim dalı vardır. Öğretim programı, çağdaş makina mühendisliğinin temellerini vermek üzere hazırlanmıştır. Birinci yıl dersleri, farklı bilgi düzeyine sahip öğrencileri aynı bilgi seviyesine getirmek için başlıca fizik, kimya, matematik, bilgisayar ve temel mühendislik derslerini içerir. İkinci, üçüncü ve dördüncü yıllarda sunulan zorunlu dersler, Mekaniğin Temelleri, Malzeme Bilimi, İmal Usulleri, Termodinamik ve Elektroniğin Temelleri gibi dersleri içerir. Öğretimin dördüncü yıllında anabilim dallarına göre organize edilmiş seçmeli dersler mevcuttur. Bu dersler sayesinde, öğrencilere, makina mühendisliğine ilişkin olarak geniş bir seçmeli ders havuzu sunulmaktadır. Öğrenciler, 2 yaz tatilinde toplam olarak en az 8 hafta mesleki staj yapmak zorundadırlar. 1. öğretim yılında üniversite bünyesindeki Meslek Yüksekokulunda atölye eğitimi dersini alan öğrenciler, 3. ve 4. öğretim yıllarının her birini takip eden yaz aylarında makina mühendisliğini ilgilendiren endüstri dallarında staj yapmaktadırlar. Dördüncü sınıfta alınan Makina Projesi ve Bitirme Tezi, Araştırma ve Geliştirme'ye yönelik bir başlangıç olmakta ve bir tez halinde sunulmaktadır.

Mühendislik faaliyetlerinin en eski ve en geniş alanlarından biri olan makina mühendisliği, makinalar, enerji ve imalat-üretim yöntemleri ile ilgilenir. Makina mühendisleri; takım tezgahlarının yanı sıra endüstrinin tüm dalları için makinalar ve donanımlar tasarlar, imal eder ve bakımını üstlenirler. Örneğin; türbinler, baskı presleri, hafriyat makinaları, besin işleyiciler, iklimlendirme ve soğutma sistemleri, yapay kalpler ve uzuvlar, uçaklar, dizel lokomotifler, otomobiller, kamyonlar ve kitle ulaşım araçları için motorlar vb... Enerji konusundaki uzmanlık alanında, makina mühendisleri, elektrik jeneratörlerini tahrik edecek hidrolik türbinlerin ve buhar gücü oluşturacak kazanların, motorların, türbinlerin ve pompaların tasarımı, üretimi ve çalıştırılmasıyla ilgilenirler. Enerji santralleri tasarlarlar ve çalıştırırlar; yakıtların ekonomik yanması, ısı enerjisinin mekanik güce dönüştürülmesi ve bu gücün optimum olarak kullanılması ile ilgilenirler. Isıtma, havalandırma ve iklimlendirme alanında, makina mühendisleri, evler, işyerleri, ticaret binaları ve endüstriyel tesislerde kontrollü sıcaklık ve nem koşulları sağlarlar. Besinlerin soğuk tutulması, soğuk depolama ve buz üretim tesisleri için gerekli donanım ve sistemleri geliştirirler. Makina mühendisleri ayrıca yolcu, savaş ve yük gemileri için makinaların tasarımında, otomotiv endüstrisinde otomobillerin, kamyonların ve otobüslerin tasarımında ve üretiminde ve hava-uzay endüstrisinde yeni uçak ve uzay araçlarının tasarımında çalışmaktadırlar.

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Öğrenciler; derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadırlar. Öğrencinin derse devamı, ilgili öğretim üyesi tarafından takip edilir. Öğrencinin bir dersin yarıyıl sonu sınavına girebilmesi için, teorik derslerin ve öğretim üyeleri veya elemanları tarafından sınıfta yapılan uygulamaların en az %70’ine, laboratuvar, proje, atölye, sınıf dışında yapılan uygulamalar ve benzeri yarıyıl içi çalışmalarının en az % 80’ine katılmış olması, dersi veren öğretim elemanı tarafından ders değerlendirme kriterlerinde başarı sınırının belirlenmesi koşuluyla, o derse ilişkin uygulama, laboratuvar, proje, atölye, staj, ev ödevi ve benzeri yarıyıl içi çalışmalarının ve yapılan eğitim-öğretimin özelliklerinin diğer çalışmaları verilen süreler içinde ve başarılı olarak yapmış olması gerekmektedir. Aldığı bir dersin yarıyıl sonu sınavına girebilmesi için gereken şartların tümünü yerine getirmemiş olan bir öğrenci, o dersi tekrarlamak zorundadır. Hemen hemen tüm zorunlu ve teknik seçmeli derslerde, öğrencilerin seçilmiş problemleri çözdüğü yazılı sınavlar yapılmaktadır. Her yarıyılda her ders için en az bir ara sınav (ve kısa sınavlar) yapılır. Ara sınavların tarihi ve programı yarıyılın başladığı ilk ay içinde Bölüm Başkanlığı tarafından ilan edilir. Ara sınava ilaveten her dersten bir final sınavı yapılır. Final sınavları tarihi ve yeri yine Bölüm`de ilan edilir. Mazereti nedeniyle sınava giremeyen öğrencilere, geçerli bir mazereti olması halinde Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla mazeret sınav hakkı verilebilir. Yarıyıl içi notu (ham not), ara sınavın % 40-70 aralığında, final veya bütünleme sınavının % 60-30 aralığında alınarak bulunur. Öğrenciler, final sınavından yüz üzerinden en az 45 almalıdır. Ham notlar 2004-2005 yılından itibaren uygulanan bağıl değerlendirme sistemi kullanılarak değerlendirilir ve sınıfın başarı durumuna göre öğrencinin başarı notu belirlenir. Ara sınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve laboratuvardaki performans gibi eğitim aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Bu aktiviteler ve bunların başarı notuna ne şekilde yansıtılacağı yarıyıl başında öğretim üyesi tarafından öğrencilere duyurulur. Ara sınav veya final sınavı gerektirmeyen dersler, öğretim üyesi tarafından belirlenir. Bu durumda başarı notu yarıyıl içinde yapılan ödev, rapor, sunum vb. dikkate alınarak belirlenir. Bir dersten AA, BA, BB, CB, CC, DC, DD notlarından birisini alan öğrenci, o dersi başarmış sayılır. Öğrencilerin başarı durumunun belirlenmesinde her yarıyıl sonunda hesaplanan Yarıyıl Akademik Not Ortalaması ve Genel Akademik Not Ortalaması kullanılır. Yarıyıl Akademik Not Ortalaması, öğrencinin kayıtlı olduğu yarıyılın ağırlıklı not ortalamasıdır. Genel Akademik Not Ortalaması ise, öğrencinin üniversiteye girişinden itibaren, kayıtlı bulunduğu bölümün veya programın ders planındaki derslerinin tümü göz önüne alınarak ikinci yarıyıl sonundan itibaren hesaplanan ağırlıklı not ortalamasıdır. Ağırlıklı not ortalaması, alınan derslerin kredileriyle, derslerden alınan harf notlarının eşdeğeri ağırlık katsayılarının çarpımından elde edilen toplamın, toplam krediye bölünmesiyle bulunur. Gerek Yarıyıl Akademik Not Ortalaması ve gerekse Genel Akademik Not Ortalaması öğrencinin kredili derslerden aldığı, (AA) dan (FF) ye kadar notların değerlendirmeye katılması ile belirlenir. Genel Akademik Not Ortalaması değeri en az 2.00 olan öğrenci herhangi bir dersinin (FF) veya (FD) olmaması koşulu ile başarılı kabul edilir. Genel Akademik Not Ortalaması 2.00`nin altında olan öğrenci başarısızdır. İkinci yarıyılın sonundan itibaren öğrencinin üst yarıyıllardaki dersleri alabilmesi için, Genel Akademik Not Ortalaması’nın en az 1.80 olması gerekir. 2004-2005 yılından önce kayıtlanan öğrenciler, final notunun ve ham notunun 60 ve üzerinde olması halinde o dersten başarılı sayılır. Teknik olmayan seçmeli derslerde değerlendirme kriterine, öğrenciler ve dersi veren öğretim üyesi tarafından ortak olarak karar verilir. Not sistemi ile ilgili ayrıntılı bilgiye www.oidb.ege.edu.tr ve www.ogrenci.ege.edu.tr adreslerinden ulaşabilmektedir.

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yeliz PEKBEY Tel :+90 232 311 18 93 E-mail : yeliz.pekbey@ege.edu.tr ECTS Koordinatorü Doç. Dr. Utku ŞENTÜRK E-mail : utku.senturk@ege.edu.tr

1994-1995 öğretim yılında öğretime başlayan Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü, kuruluş yıllarını E.Ü. Güneş Enerjisi Enstitüsü binalarında geçirmiş, 1999-2000 öğretim yılından itibaren de Bornova Kampüsü’nde, ek derslikler binalarında faaliyetini sürdürmüştür. 2006-2007 öğrenim yılından itibaren de bölüme ait bina inşaatı tamamlanmış olup 4000 m2 kapalı alana sahip, yeni binada faaliyetini sürdürmektedir. Üniversite – sanayi - meslek kuruluşları üçgeninde gerçekleştirilen ilişkilerle, öğrencilerimizin yetişmeleri, staj ve uygulama konularında bilgi ve görgülerinin arttırılması, araştırma ve bilgi alanlarının yönlendirilmesi sağlanmaktadır. Aynı zamanda, öğretim planlarında günceli yakalamak, yeni bilgi ve teknolojileri izlemek, öğretmek ilkesiyle düzenlemeler ve güncellemeler sürekli olarak gerçekleştirilmektedir. Laboratuvar ve alt yapı oluşturma çalışmaları da sürdürülmektedir. Aşağıdaki bölümlerde Laboratuvarlarımızın tanıtımları verilmiştir. Biyomekanik Laboratuvarı: Bölümümüz mekanik laboratuvarında; 100 kN kapasitesinde mekanik (çekme-basma) test cihazı (Shimadzu) ile 26 mm kadar dairesel, 20 mm kadar dikdörtgen kesitli numunelerin testleri yapılmaktadır. Tamamen bilgisayar destekli kontrol edilen cihaz, malzeme üzerindeki en küçük deformasyonu gösterebilecek kameralı ölçüm sistemine sahiptir. Çekme cihazı yardımıyla, çekme ve kopma dayanımları, eğilme dayanımları, bası dayanımları, video ekstensometre yardımıyla elastik ve plastik bölgedeki birim uzamaları, Elastisite modülü, Akma dayanımı gibi malzeme özellikleri tespit edilebilmektedir. Biyomekanik laboratuvarımızda bu malzeme özelliklerinin tespitinde kullanılan cihazlar yanında, son yıllarda kullanım alanları genişleyen kompozit malzeme (Cam, karbon, kevlar takviyeli malzemeler) üretim yöntemlerinde kullanılan cihazlarda mevcuttur. Bunlardan ilki 400 °C sıcaklık, 10 bar basınç, -1 bar’ a kadar vakum yapabilme özelliğine sahip Otoklav (Autoclave) dır. Cihaz; PLC kontrollü ve su soğutmalı olup, sıcaklık, basınç, vakum ve soğuma kontrolü isteğe bağlı olarak kontrol edilebilmektedir (Şekil: http: me.ege.edu.tr). Diğer bir üretim yönteminde kullanılan cihaz ise 350 °C sıcaklık, 60 ton kapasitesindeki ısıtmalı prestir. Bu cihazların yanında laboratuvarda mikro sertlik cihazı da bulunmaktadır. Makina Teorisi ve Dinamiği Laboratuvarı: Bölümümüz Makina Teorisi ve Dinamiği Laboratuvarında, Norsonic gürültü ölçüm cihazıyla gece ve gündüz gürültü seviyesi ölçümü ve gürültü frekans analizi yapılmaktadır. Aynı zamanda tek ve üç eksenli ivme ölçerler vasıtasıyla her türlü cihazın titreşim analizi yerinde yapılabilmektedir. Makina Teorisi ve Dinamiği laboratuvarımız’da bulunan Dijital Fototakometre devir sayısı ölçümümü yapmaktadır. Konstrüksiyon ve İmalat Laboratuvarı: Bölümümüz Konstrüksiyon Laboratuvarında; Mikroskop sayesinde hazırlanan numunelerin 1000 büyütmeye kadar mikroskopik ve makroskopik testleri yapılmaktadır. 300 °C ve 1200 °C ye çıkabilen, programlanabilir ısıl işlem fırınlarımız konstrüksiyon laboratuvarımızda bulunmaktadır. Termodinamik ve Enerji Laboratuvarı: Termodinamik ve Enerji Laboratuvarı çok geniş bir ölçüm cihaz çeşitliliğine sahiptir. Bu cihazlar isim ve bazı özellikleriyle http://me.ege.edu.tr adresinde verilmiştir. Bölümümüzde mevcut cihazların kullanımı ile sıcaklık, nem, hız ve basınç ölçümü gerektiren her türlü termodinamik analizler yapılabilmektedir. Isıtma, soğutma, HVAC sistemleriyle ilgili ölçümler, performans değerlendirmeleri ve analizleri yapılabilmektedir. Enerji laboratuvarında bulunan rüzgar tünelinde, küçük ölçekli akışkan makinalarının performans ölçümleri yapılabilmektedir. Mekanik Laboratuvarımız gerek malzeme özelliklerinin tespiti gerekse kompozit malzeme üretim yöntemleriyle, Makina Teorisi ve Dinamiği Laboratuvarımız gürültü ölçümü ve titreşim ölçümüyle, Termodinamik ve Enerji Laboratuvarımız geniş cihaz alt yapısıyla her türlü enerji analizleri ve ısı tekniği ölçümleriyle sanayicimizle işbirliği yapmaktadır ve hizmetindedir. Bölümümüz, her türlü işbirliğine açıktır. Adres: Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü 35100 Bornova/İZMİR Tel: 0-232-3888562 Belgeç: 0-232-3888562


Program Çıktıları

1 Matematik, fen ve ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi sahibi olmak ve bu bilgileri makine mühendisliği problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi
2 Karmaşık makine mühendisliği problemlerini, uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçerek ve uygulayarak saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
3 Karmaşık bir makinayı, gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında modern tasarım yöntemlerini de uygulayarak tasarlama becerisi
4 Modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi
5 Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
6 Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
7 Disiplin içi takımlarda, çok disiplinli takımlarda ve bireysel çalışabilme becerisi
8 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci
10 Bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
11 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
12 Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatı uygulamaları hakkında bilgi
13 Girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık
14 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri hakkında bilgi
15 Çağın sorunları hakkında bilgi
16 Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ders Planı

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
507001012006 Türkçe TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 - - 2
507001022006 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 - - 2
507001052016 İngilizce PHYSICS I Zorunlu 3 - 2 6
507001062018 Türkçe GENEL KİMYA Zorunlu 3 - 1 7
507001072007 Türkçe TEKNİK RESİM Zorunlu 2 2 - 3
507001272018 Türkçe MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Zorunlu 2 - - 1
507001292020 Türkçe KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 - - 2
CAL1032023 İngilizce CALCULUS I Zorunlu 3 2 - -
Toplam 18 4 3 23
2. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
507000922006 Türkçe TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 - - 2
507000942006 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 - - 2
507001122016 İngilizce PHYSICS II Zorunlu 3 - 2 7
507001132018 İngilizce STATICS Zorunlu 3 - - 5
507001142015 Türkçe BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM Zorunlu 2 2 - 4
507001242018 İngilizce TECHNICAL ENGLISH Zorunlu 3 - - 3
CAL1042023 İngilizce CALCULUS II Zorunlu 3 2 - -
Toplam 18 4 2 23
3. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
507002012018 Türkçe TERMODİNAMİK I Zorunlu 3 - - 4
507002022017 Türkçe MALZEME BİLİMİ Zorunlu 3 - - 4
507002042018 İngilizce STRENGTH OF MATERIALS Zorunlu 4 - - 6
507002132018 İngilizce DYNAMICS Zorunlu 3 - - 4
507002292023 Türkçe MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ Zorunlu 2 - - -
507002312023 İngilizce COMPUTER PROGRAMMING Zorunlu 2 1 - -
LAG2052023 İngilizce LİNEAR ALGEBRA Zorunlu 2 1 - -
MDSD01 İngilizce Müfredat Dışı Seçmelı Ders Grubu - I - - - -
PFSDGI İngilizce PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS GRUBU-I (İSTEĞE BAĞLI) Seçmeli - - - -
Toplam 19 2 0 18
4. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
507002062018 Türkçe ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNİN TEMELLERİ Zorunlu 2 - - 2
507002102018 Türkçe MÜHENDİSLİK MALZEMELERİ Zorunlu 3 - 1 4
507002122018 İngilizce COMPUTATIONAL MECHANICS Zorunlu 2 1 - 5
507002202018 Türkçe STAJ I Zorunlu - - - 4
507002302018 Türkçe TERMODİNAMİK II Zorunlu 3 - - 4
507002322018 İngilizce FLUID MECHANICS Zorunlu 4 - - 5
DIF2222023 İngilizce DIFFERENTIAL EQUATIONS Zorunlu 2 1 - -
MDSD02 İngilizce Müfredat Dışı Seçmelı Ders Grubu - II - - - -
PFSDGII İngilizce PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS GRUBU-II (İSTEĞE BAĞLI) Seçmeli - - - -
Toplam 16 2 1 24
5. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
507003012018 Türkçe MAKİNA ELEMANLARI - I Zorunlu 3 - - 3
507003052018 Türkçe MEKANİZMA TEKNİĞİ Zorunlu 3 - - 3
507003072018 Türkçe SİSTEM DİNAMİĞİ VE KONTROLÜ Zorunlu 3 - - 3
507003112018 İngilizce HEAT TRANSFER Zorunlu 4 - - 6
507003272018 İngilizce COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS Zorunlu 2 1 - 5
507003312018 İngilizce NUMERICAL ANALYSIS Zorunlu 4 - - 7
MDSD03 İngilizce Müfredat Dışı Seçmelı Ders Grubu - III - - - -
PFSDGIII Türkçe PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS GRUBU-III (İSTEĞE BAĞLI) Seçmeli - - - -
ÜNİV.SEÇ.DERS.I Türkçe ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS I Seçmeli - - - 3
Toplam 19 1 0 30
6. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
507003022018 Türkçe MAKİNA ELEMANLARI - II Zorunlu 3 - - 3
507003042018 Türkçe İMALAT YÖNTEMLERİ Zorunlu 4 - - 4
507003062018 Türkçe MAKİNA DİNAMİĞİ Zorunlu 3 - - 3
507003302018 İngilizce STATISTICS Zorunlu 3 - - 7
507003322018 Türkçe STAJ II Zorunlu - - - 2
507003422023 Türkçe MEKATRONİK ATÖLYESİ Zorunlu - - 4 -
507003442023 İngilizce MICROCONTROLLER APPLICATIONS Zorunlu - - 4 -
507003462018 Türkçe PROJE YÖNETİMİ Zorunlu 2 - - 1
MDSD04 İngilizce Müfredat Dışı Seçmelı Ders Grubu - IV - - - -
PFSDGIV Türkçe PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS GRUBU-IV (İSTEĞE BAĞLI) Seçmeli - - - -
ÜNİV.SEÇ.DERS.II Türkçe ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS II Seçmeli - - - -
Toplam 15 0 8 20
7. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
507004012018 Türkçe BİTİRME TEZİ Zorunlu - 2 - 7
507004092018 Türkçe MAKİNA PROJESİ Zorunlu - 2 - 7
507008012015 Türkçe İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ I Zorunlu 2 - - 2
507008152018 Türkçe İNOVASYON, TEKNOLOJİ VE GİRİŞİMCİLİK Zorunlu 2 - - 2
507008472018 Türkçe BİTİRME TEZİ Zorunlu - 4 - 14
MDSD05 İngilizce Müfredat Dışı Seçmelı Ders Grubu - V - - - -
PFSDGV Türkçe PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS GRUBU-V (İSTEĞE BAĞLI) Seçmeli - - - -
TEKSEÇDERSI Türkçe TEKNİK SEÇMELİ DERS I Seçmeli - - - -
Toplam 4 8 0 32
8. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
507004012018 Türkçe BİTİRME TEZİ Zorunlu - 2 - 7
507008002018 Türkçe BİTİRME TEZİ Zorunlu - 4 - 14
507008022015 Türkçe İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ II Zorunlu 2 - - 2
507008222018 Türkçe MAKİNE LABORATUVARI Zorunlu - - 2 6
MDSD06 İngilizce Müfredat Dışı Seçmelı Ders Grubu - VI - - - -
PFSDGVI Türkçe PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS GRUBU-VI (İSTEĞE BAĞLI) Seçmeli - - - -
TEKNİK.OLM.SEÇ Türkçe TEKNİK OLMAYAN SEÇMELİ DERS Seçmeli 2 - - 3
TEKSEÇDERSII Türkçe TEKNİK SEÇMELİ DERS II Seçmeli - - - -
Toplam 4 6 2 32
PFSDGI - PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS GRUBU-I (İSTEĞE BAĞLI)
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
PF203 Türkçe ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 - - 4
PFSDGII - PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS GRUBU-II (İSTEĞE BAĞLI)
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
PF202 Türkçe EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Seçmeli 3 - - 4
PF204 Türkçe EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Seçmeli 3 - - 4
PFSDGIII - PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS GRUBU-III (İSTEĞE BAĞLI)
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
PF301 Türkçe SINIF YÖNETİMİ Seçmeli 2 - - 3
PF303 Türkçe ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 - - 4
ÜNİV.SEÇ.DERS.I - ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS I
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
507008312020 Türkçe POLİMER KOMPOZİT ÜRETİM YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 - - 4
803002632010 Türkçe MEDYA VE TOPLUM Seçmeli 3 - - 4
Bİİ305DSG Türkçe DİN SOSYOLOJİSİNE GİRİŞ Seçmeli 2 - - 3
DTMK305TEMT Türkçe TEMEL MÜZİK TERMİNOLOJİSİ I Seçmeli 2 - - 3
Ede309İDA Türkçe İNSAN DAVRANIŞLARINI ANLAMAK Seçmeli 2 - - 3
FSM404 Türkçe GİRİŞİMCİLİK, FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARINA GİRİŞ Seçmeli 2 - - 3
RPDAESEÇ001 Türkçe CİNSEL SAĞLIK EĞİTİMİ Seçmeli 2 - - 4
SBİ307ÜSAĞ Türkçe ÜREME SAĞLIĞI Seçmeli 2 - - 3
UTP269 Türkçe TAHRİBATSIZ MUAYENE Seçmeli 3 - - 3
YEN305GYKA Türkçe GİRİŞİMCİLİKTE YATIRIM KARAR ANALİZLERİ Seçmeli 2 - - 3
PFSDGIV - PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS GRUBU-IV (İSTEĞE BAĞLI)
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
PF302 Türkçe ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 2 - - 3
ÜNİV.SEÇ.DERS.II - ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS II
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
1302008902017 Türkçe SERMAYE PİYASASI ANALİZİ Seçmeli 3 - - 5
503007042015 İngilizce GREEN CHEMISTRY AND SUSTAINABLE TECHNOLOGIES Seçmeli 2 - - 3
7601001062021 Türkçe AİLE YAŞAMI VE AİLE İÇİ İLİŞKİLER Seçmeli 2 - - 3
803002162019 Türkçe DİJİTAL OKURYAZARLIK Seçmeli 3 - - 4
803004652012 Türkçe SOSYAL MEDYA Seçmeli 3 - - 4
Bİİ305DS Türkçe DİN VE SANAT Seçmeli 2 - - 3
Bİİ306DİVKA Türkçe DİNLER VE KADIN Seçmeli 2 - - 3
ENF305WEB Türkçe WEB TASARIMI Seçmeli 2 - - 3
FEN305BİYO Türkçe BİYOTEKNOLOJİ Seçmeli 2 - - 3
GID408 Türkçe İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seçmeli 2 - - 2
MOD306MLB Türkçe MALZEME BİLGİSİ Seçmeli 2 - - 3
ÖDM306STA Türkçe SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM Seçmeli 2 - - 3
RPDAESEÇ001 Türkçe CİNSEL SAĞLIK EĞİTİMİ Seçmeli 2 - - 4
SBİ307ÜSAĞ Türkçe ÜREME SAĞLIĞI Seçmeli 2 - - 3
YEN306GİPH Türkçe GİRİŞİMCİLİK VE İŞ PLANI HAZIRLAMA Seçmeli 2 - - 3
YEN306GTOD Türkçe GİRİŞİMCİLİKTE TASARIM ODAKLI DÜŞÜNME Seçmeli 2 - - 3
PFSDGV - PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS GRUBU-V (İSTEĞE BAĞLI)
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
TEKSEÇDERSI - TEKNİK SEÇMELİ DERS I
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
507004152020 Türkçe İKLİMLENDİRME TEKNİĞİ Seçmeli 2 - - 4
507004172020 Türkçe GAZ DİNAMİĞİ Seçmeli 2 - - 4
507004192020 İngilizce NUMERICAL THERMODYNAMICS Seçmeli 2 - - 4
507004232020 Türkçe KIRILMA MEKANİĞİNE GİRİŞ Seçmeli 2 - - 4
507004292020 Türkçe TALAŞLI ÜRETİM Seçmeli 2 - - 4
507004372020 İngilizce HYDRAULIC MACHINES Seçmeli 2 - - 4
507004392020 İngilizce DESIGN OF THERMAL SYSTEMS Seçmeli 2 - - 4
507004452020 Türkçe GÜNEŞ ENERJİSİ VE UYGULAMALARI Seçmeli 2 - - 4
507004472020 Türkçe BUHAR KAZANLARI Seçmeli 2 - - 4
507004492020 Türkçe SANAYİDE ENERJİ YÖNETİMİ I Seçmeli 2 - - 4
507004512020 Türkçe ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ Seçmeli 2 - - 4
507004532020 İngilizce INTRODUCTION TO COMBUSTION Seçmeli 2 - - 4
507004552020 Türkçe MEKANİK TİTREŞİMLER Seçmeli 2 - - 4
507004612020 Türkçe İLERİ MUKAVEMET Seçmeli 2 - - 4
507004632020 Türkçe BAKIM MÜHENDİSLİĞİ Seçmeli 2 - - 4
507004652020 İngilizce INTRODUCTION TO COMPOSITE MATERIALS Seçmeli 2 - - 4
507004712020 Türkçe KAYNAK TEKNİĞİ Seçmeli 2 - - 4
507004732020 Türkçe METALLERE PLASTİK ŞEKİL VERME Seçmeli 2 - - 4
507004792022 İngilizce GAZ TÜRBİNLERİ Seçmeli 2 - - 4
507004812020 Türkçe HİDROLİK SİSTEMLER Seçmeli 2 - - 4
507004832020 Türkçe KALİTE KONTROLÜ Seçmeli 2 - - 4
507004852020 Türkçe MOTORLAR Seçmeli 2 - - 4
507004872020 Türkçe FABRİKA ORGANİZASYONU Seçmeli 2 - - 4
507004932020 İngilizce WIND ENERGY ENGINEERING Seçmeli 2 - - 4
507008092022 İngilizce FOTONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Seçmeli 2 - - 4
507008212020 İngilizce INTRODUCTION TO ROCKET TECHNOLOGY Seçmeli 2 - - 4
507008252020 Türkçe OTOMOTİV KONTROL SİSTEMLERİ Seçmeli 2 - - 4
507008272022 İngilizce SELECTING OF MATERIALS Seçmeli 2 - - 4
507008312020 Türkçe POLİMER KOMPOZİT ÜRETİM YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 - - 4
507008332020 İngilizce INTRODUCTION TO NANOCOMPOSITES Seçmeli 2 - - 4
507008352020 İngilizce INTRODUCTION TO MEDICAL DEVICE DESIGN Seçmeli 2 - - 4
507008372020 Türkçe ISI İLETİMİ Seçmeli 2 - - 4
507008412022 İngilizce BORU İÇİ AKIŞ Seçmeli 2 - - 4
PFSDGVI - PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS GRUBU-VI (İSTEĞE BAĞLI)
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
PF402 Türkçe ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Seçmeli 1 8 - 10
TEKNİK.OLM.SEÇ - TEKNİK OLMAYAN SEÇMELİ DERS
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
AKT402 Türkçe AKADEMİK TÜRKÇE Seçmeli 2 - - 3
GID404 Türkçe TEMEL İLETİŞİM Seçmeli 2 - - 3
GID406 Türkçe HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI Seçmeli 2 - - 3
GID408 Türkçe İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seçmeli 2 - - 2
GID410 Türkçe HALKLA İLİŞKİLER Seçmeli 2 - - 3
GID414 İngilizce MARKETING Seçmeli 2 - - 3
GID416 İngilizce READING AND WRITING SKILLS Seçmeli 2 - - 3
GIP402 Türkçe GİRİŞİMCİLİK VE İŞ PLANI HAZIRLAMA Seçmeli 2 - - 3
GRE402 Türkçe GİRİŞİMCİLİK VE ETİK Seçmeli 2 - - 3
INT404 Türkçe İNOVASYONUN TİCARİLEŞTİRİLMESİ VE GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 - - 3
MAK404 Türkçe PAZARLAMA Seçmeli 2 - - 3
MAK406 Türkçe GİRİŞİMCİLİK VE KALİTE Seçmeli 2 - - 3
MAK412 Türkçe BİLGİSAYARA GİRİŞ Seçmeli 2 - - 3
MAK414 Türkçe ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Seçmeli 2 - - 3
MAK418 Türkçe İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seçmeli 2 - - 3
MAK426 Türkçe MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ TARİHİ Seçmeli 2 - - 3
MTY402 Türkçe MÜHENDİSLER İÇİN TEMEL YÖNETİM VE YÖNETİCİLİK BECERİLERİ Seçmeli 2 - - 3
PF203 Türkçe ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 - - 4
PF204 Türkçe EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Seçmeli 3 - - 4
PF301 Türkçe SINIF YÖNETİMİ Seçmeli 2 - - 3
PF303 Türkçe ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 - - 4
TEKSEÇDERSII - TEKNİK SEÇMELİ DERS II
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
507004162020 İngilizce FUELS AND COMBUSTION SYSTEMS Seçmeli 2 - - 4
507004202020 Türkçe MÜHENDİSLİK SİSTEMLERİNİN ANALİZİ VE ÇÖZÜMÜ Seçmeli 2 - - 4
507004222020 Türkçe BİLGİSAYAR DESTEKLİ TİTREŞİM SİMÜLASYONU Seçmeli 2 - - 4
507004242020 İngilizce INTRODUCTION TO MECHANICS OF COMPOSITE MATERIALS Seçmeli 2 - - 4
507004262020 İngilizce INTRODUCTION TO BIOMECHANICS Seçmeli 2 - - 4
507004282020 Türkçe PLASTİSİTE TEORİSİNE GİRİŞ Seçmeli 2 - - 4
507004302020 Türkçe MEKATRONİĞE GİRİŞ Seçmeli 2 - - 4
507004322022 İngilizce MATERIAL INSPECTION METHODS Seçmeli 2 - - 4
507004342020 Türkçe SAYISAL KONTROLLU TEZGAHLAR Seçmeli 2 - - 4
507004502020 Türkçe SOĞUTMA TEKNİĞİ Seçmeli 2 - - 4
507004542020 Türkçe YENİLENEBİLİR ENERJİ SİSTEMLERİ Seçmeli 2 - - 4
507004582020 Türkçe SANAYİDE ENERJİ YÖNETİMİ II Seçmeli 2 - - 4
507004622020 Türkçe ENDÜSTRİYEL AKUSTİK VE GÜRÜLTÜ Seçmeli 2 - - 4
507004642020 İngilizce ADVANCED COMPUTER PROGRAMMING Seçmeli 2 - - 4
507004682020 Türkçe STABİLİTE TEORİSİNE GİRİŞ Seçmeli 2 - - 4
507004702020 İngilizce INTRODUCTION TO ROBOTICS Seçmeli 2 - - 4
507004722020 Türkçe POLİMER TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 - - 4
507004882020 Türkçe İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ TASARIMI Seçmeli 2 - - 4
507004902020 Türkçe POLİMERİK KOMPOZİT TEST YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 - - 4
507004922020 Türkçe ÖZEL İMALAT YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 - - 4
507004962020 İngilizce INDUSTRIAL FANS Seçmeli 2 - - 4
507008122020 Türkçe BİLGİSAYAR DESTEKLİ YAPISAL ANALİZ Seçmeli 2 - - 4
507008142020 İngilizce THE FINITE ELEMENT METHOD Seçmeli 2 - - 4
507008282020 Türkçe YALIN ÜRETİM VE ENERJİ YÖNETİMİ Seçmeli 2 - - 4
507008302022 Türkçe ISITMA TEKNİĞİ Seçmeli 2 - - 4
507008322022 Türkçe ISI DEĞİŞTİRİCİLER Seçmeli 2 - - 4
507008342022 Türkçe DÖKÜM TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 - - 4
507008362022 Türkçe EKSERJİ ANALİZİNİN TEMELLERİ Seçmeli 2 - - 4