GERİ DÖN

Yüksek Lisans Programları


Fen Bilimleri Enstitüsü - Astronomi ve Uzay Bilimleri - - Tezli Yüksek Lisans ProgramıProgram Tanıtımı

Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü 1962-63 öğretim yılında Matematik Kürsüsü`ne bağlı olarak kurulmuş ve öğretim faaliyetine başlamıştır. Başlangıçta öğretim üyesi olmadığından dersler Ankara ve İstanbul üniversitelerinden gelen öğretim üyeleri tarafından okutulmuştur. 1963 yılı başında bölüme ilk öğretim üyesinin atanmasıyla Matematik Bölümü`nden ayrılmış ve bağımsız bir bölüm haline gelmiştir. Aynı yıl içerisinde bölüme dört asistan alınmıştır. Daha sonra yurt dışından gelen öğretim üyeleriyle öğretim elemanları yetiştirilmiş, eğitim ve öğretim programları yanında araştırma olanakları bölümün kendi öğretim elemanlarınca yerine getirilir duruma gelmiştir. 20 Temmuz 1982 tarihinde yürürlüğe giren Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkındaki 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kurulan E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından Astronomi ve Uzay Bilimleri alanında Yüksek Lisans öğretimi yürütülmektedir.

Programı başarıyla tamamlayan mezunlara Astronomi ve Uzay Bilimleri alanında Yüksek Lisans diploması verilir. Mezunlarımız “Bilim Uzmanı” ünvanı alırlar.

2 Yıl , 4 Yarıyıl

120 AKTS

TYYÇ-7

Yüksek lisans programına, mülakat yapılarak öğrenci alınır. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den ilgili puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES belgelerini, lisans diplomalarını, lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri, diğer kayıt ile ilgili bilgileri doldururlar ve internet kayıt ortamında sağladıkları aday numarası ile birlikte enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, ÜDS sınavından en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %25’i ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 50, bilimsel başarı düzey notunun da en az 60 olması gerekir. Uluslararası çalışmalardaki gelişmelere ve ihtiyaçlara göre tasarlanan eğitim programı; Ege Üniversitesi 2018-2023 Stratejik Planının A2: “Eğitim faaliyetlerini ulusal ve uluslararası standartlarda sürdürmek” amacı doğrultusunda oluşturulan H 2.1: “Eğitim programlarının niteliğinin geliştirilmesi ve niceliğinin arttırılması” hedefini karşılamaktadır. Ayrıca bölümümüz Üniversitemizin 11. Kalkınma Planı göz önünde bulundurularak temel bilimler alanında yetkin insan gücü yetiştirilmesine hizmet etmektedir.

Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.

Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120'dir. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 70 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca dersler danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebileceği gibi, danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde doktora programı derslerinden de seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Seminer dersi ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.

Ege Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Yüksek Lisans programı; Astronomi ve Uzay Bilimleri alanındaki farklı konularda uzmanlaşmış, temel fizik, matematik ve astronomi alanında sahip olduğu birikimleri kullanarak yeni bilgiler türetebilen, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri takip ederek yeni çalışma konusu ve alanı yaratabilen, elde ettiği bilimsel sonuçları ulusal ve uluslararası bilim dünyasına yazılı ve sözlü olarak sunabilen, etik değerleri ve çağdaş bilimsel düşünceyi özümsemiş, hayatın gerçeklerinin farkında olan ve hayat boyu öğrenmenin önemini benimsemiş çağdaş bilim insanları yetiştirmek amacıyla bir eğitim yürütmektedir. Yüksek Lisans Programını tamamlama süresi dört yarıyıldır. Öğrencilerimiz ilk iki yarıyılda Zorunlu ve Seçmeli derslerden oluşan minimum 52.5 AKTS karşılığı 7 ders ile Seminer Dersini almaktadır. İkinci yılda ise Tez Çalışmasına ek olarak Uzmanlık Alan Dersi’ni de almaktadırlar.

Bu programı başarıyla tamamlayan mezunlar yurtiçi ve yurtdışındaki yüksek öğretim kurumlarında akademik kariyer edinebilmektedir.

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar , ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Öğretim Planı” nda ayrıntılı şekilde tanımlanmıştır.

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Tam Zamanlı

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü 35100-Bornova, İzmir Tel: (232) 311 2332, Fax: (232) 373 14 03, Bölüm web sayfası: http://astronomi.ege.edu.tr Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Ömer Lütfi DEĞİRMENCİ Tel: +90 (232) 311 17 39 e-posta: omer.degirmenci@ege.edu.tr, AKTS/DS Kordinatörü: Doç. Dr. Esin SİPAHİ Tel: +90 (232) 311 23 28 e-posta: esin.sipahi@ege.edu.tr

Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü iki Anabilim Dalı`ndan oluşmuştur: Genel Astronomi Anabilim Dalı ve Astrofizik Anabilim Dalı. Ancak eğitim-öğretim programı her iki anabilim dalı için de aynıdır. Bölümümüzde öğretim süresi ilk yılı yabancı dil hazırlık sınıfı olmak üzere 5 yıldır. Yüksek Lisans öğretimi ise birinci yılı ders aşaması, ikinci yılı tez aşaması olmak üzere 2 yıldır. Genel Astronomi Anabilim Dalı’nda 4 Profesör, 3 Doçent ve 1 Yardımcı Doçent olmak üzere toplam 8 öğretim üyesi ve 2 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır. Astrofizik Anabilim Dalı’nda 6 Profesör, 3 Doçent olmak üzere toplam 9 Öğretim Üyesi, 2 Araştırma Görevlisi ve 1 Uzman bulunmaktadır.


Program Çıktıları

1 Seçtiği alanda araştırma yapabilme, deneme desenlerini oluşturabilme, tasarladıkları denemeleri gerçekleştirebilme, veri toplayabilme ve analiz edebilme, sonuçları yorumlayabilme ve araştırmaya dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisi.
2 En az 1 yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilme; yaptığı çalışmalar veya hazırladığı ödevlerde yabancı yayınları kullanabilme bilgi ve becerisi kazanabilme.
3 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana uyarlama becerisi kazanabilme.
4 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği ve bunu gerçekleştirebilme.
5 Mesleki ve etik sorumluluk gereklerini kavrayabilme.
6 Astronomi ve Uzay Bilimleri disiplini ile ilişkili alanlardaki problemleri gerçekçi ve güncel kısıtlar ve koşulları kapsayacak şekilde, çağdaş teknikler kullanarak yorumlama, tanımlama, formüle etme ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini öğrenme, seçme, geliştirme ve uygulama becerisi.
7 Uzayı ve Evren'i bir bütün olarak algılayabilme, astronomik gözlemleri araştırmalarda kullanabilme.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 

Ders Planı

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
AUB-SG-YL-Güz Türkçe Astronomı ve Uzay Bılımlerı Seçmelı Grubu YL Güz Seçmeli - - - 24
Toplam 0 0 0 24
2. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9101015021998 Türkçe Çokrenk Işıkölçüm Zorunlu 3 - - 8
AUB-SG-YL-B Türkçe Seçmelı Grubu Yüksek Lısans Bahar Seçmeli - - - 16
FENYLSEM Türkçe Semıner Zorunlu - - - 6
Toplam 3 0 0 30
3. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
YLTEZ591 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 26
YLTEZ592 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 26
YLUAD591 Türkçe Uzmanlık Alan Dersı Zorunlu - - - 4
Toplam 0 0 0 56
4. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
YLTEZ592 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 26
YLUAD591 Türkçe Uzmanlık Alan Dersı Zorunlu - - - 4
Toplam 0 0 0 30
AUB-SG-YL-Güz - Astronomi ve Uzay Bilimleri Seçmeli Grubu YL Güz
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9101015032005 Türkçe Tayfbılım Seçmeli 3 - - 8
9101015052012 Türkçe Güneş Atmosferı Seçmeli 3 - - 8
9101015071998 Türkçe Yıldızlarda Enerjı Tayfı Seçmeli 3 - - 8
9101015091998 Türkçe Zonklama Teorısı Seçmeli 3 - - 8
9101015152002 Türkçe Genel Relatıvıte Teorısı ve Kozmolojı I Seçmeli 3 - - 8
9101015172004 Türkçe Astrofızıksel Akışkanların Dınamığı Seçmeli 3 - - 8
9101015192004 Türkçe Yakın Çıft Yıldızların Dınamığı Seçmeli 3 - - 8
9101015212005 Türkçe Parçacık Astrofızığı I Seçmeli 3 - - 8
9101015232012 Türkçe X-Işın Çıftlerı Seçmeli 3 - - 8
9101015252012 Türkçe Toplanma Dısklı Dızgeler Seçmeli 3 - - 8
AUB-SG-YL-B - Seçmeli Grubu Yüksek Lisans Bahar
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9101015081998 Türkçe X-Işın Astronomısı Seçmeli 3 - - 8
9101015102000 Türkçe Kırmızı Öte Astronomısı Seçmeli 3 - - 8
9101015121998 Türkçe Yıldız Sısmolojısı Seçmeli 3 - - 8
9101015162002 Türkçe Genel Relatıvıte Teorısı ve Kozmolojı II Seçmeli 3 - - 8
9101015182004 Türkçe Katalısmık Değışen Yıldızlar Seçmeli 3 - - 8
9101015202004 Türkçe Örten Çıft Yıldızlar Seçmeli 3 - - 8
9101015242004 Türkçe Güneş Aktıvıtesı Seçmeli 3 - - 8
9101015262005 Türkçe Parçacık Astrofızığı II Seçmeli 3 - - 8