GERİ DÖN

Yüksek Lisans Programları


Sosyal Bilimler Enstitüsü - İşletme - İnsan Kaynakları Yönetimi ve Yönetim Geliştirme - İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı


Program Tanıtımı

Ege Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Tezsiz Yüksek Lisans" derecesi alırlar

1 Yıl , 2 Yarıyıl

60 AKTS

TYYÇ-7

Programa öğrenci kabulü Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde (http://oidb.ege.edu.tr/egeoidbalt.asp?xon=192&alt=207) ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Önceki öğrenmenin tanınması hakkındaki kuralları Ege Bilgi Paketinin “Önceki Öğrenmenin Tanınması” başlığı altında açıklanmaktadır. http://ebys.ege.edu.tr/ogrenci/ebp/tr/taninma-proseduru.htm. Ayrıca Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde de (http://oidb.ege.edu.tr/egeoidbalt.asp?xon=192&alt=207) kurallar yer almaktadır.

Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konularda gerekli bilgileri kazandırmak ve bu bilgilerin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz yüksek lisans programı; birinci-ikinci öğretim, uzaktan öğretim ya da karma öğretim programı olarak da açılabilir ve ilgili mevzuata uygun olarak yürütülür. Bu program toplamda 30 yerel krediden az olmayan, en az 10 adet ders ve dönem projesi olacak şekilde 90 AKTS kredisinden oluşur. Dönem projesi, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. Enstitü kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile belirlenen esaslara göre tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı yapılabilir. Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak ve dönem projesini başarıyla tamamlamış olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Programın amacı alanında lisans eğitimini tamamlamış kişileri, insan kaynakları gibi son yıllarda oldukça ön plana çıkan spesifik bir alanda, esnek bir düşünce yapısına sahip, alanında yeterli ve artan küresel rekabet koşullarına uyum sağlayabilecek bireyler olarak yetiştirmektir.

Mezunlarımız kamu ve özel sektör kuruluşlarında çok çeşitli pozisyonlarda görev alabilmektedirler.

1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin geçici 3 üncü maddesine göre 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlanmış öğrenciler doktora programlarına tezli yüksek lisans mezunlarıyla aynı haklara sahip olarak başvurabilirler. 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan adayların doktora programlarına kabulüne ilişkin esaslar; anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir. Bu tarihten sonra kayıt olan öğrencilerin doktora programlarına başvuru hakkı bulunmamaktadır.

Bir dersin ölçme ve değerlendirmesi, ara sınav ve varsa diğer yarıyıl eğitim-öğretim etkinlikleri ile final veya varsa bütünleme sınav temelinde gerçekleştirilmektedir. Öğrencinin yarıyıl içi eğitim-öğretim etkinlikleri ve final sınav notunun ham başarı puanına katkı yüzdesini ilgili dersin öğretim elemanı derse yazılma ve kayıt haftasından önce belirler ve en geç yarıyıl derslerinin ilk haftası içinde öğrencilere duyurulur. Yarıyıl içi etkinliklerinin katkı yüzdesi %40-70 aralığında, final veya varsa bütünleme sınav notunun katkı yüzdesi ise %60-30 aralığında olması zorunludur. EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ için tıklayınız: http://oidb.ege.edu.tr/demo/pd/yonetmenlik/lisansustu.pdf

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Tam Zamanlı

Program Başkanı: Prof. Dr. G. Nazan GÜNAY AKTS / DS Koordinatörü: Prof. Dr. G. Nazan GÜNAY ve Yrd. Doç. Dr. Elif ÜSTÜNDAĞLI ERTEN İletişim Adresi: Ege Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Ege Üniversitesi Kampüsü 35100 Bornova İZMİR

Bölüm öğrencileri Ege Üniversitesi Rektörlüğünün sunduğu her türlü sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerde ve kulüp faaliyetlerinde yer alabilmektedir. Bu olanaklar ile ilgili bilgiler Ege Bilgi Paketinin Öğrenciler İçin Genel Bilgiler (http://ebys.ege.edu.tr/ogrenci/ebp/tr/bilgi-ogrenciler.htm) başlığı altında yer almaktadır. Bunun yanı sıra bölümümüzde işletmecilik alanının alt dallarına yönelik olarak kurulan çeşitli kulüpler bulunmaktadır. Öğrenci ilgi alanı doğrultusunda bunlara yönelebilmektedir. Çeşitli konularda düzenlenen sempozyum, kongre ve paneller, fakültemize davet edilen konuşmacılar aracılığıyla ve öğrencilerimizin aldıkları teorik bilginin yanı sıra uygulamayı da yakından takip edebilmeleri sağlanmaktadır. Ayrıca, futbol, basketbol, voleybol vb. spor dallarında da takımlarda yer alma şansları bulunmaktadır


Program Çıktıları

1 Yönetim-Organizasyonu ve İnsan Kaynakları Yönetimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek ve alana ilişkin orijinal fikirler geliştirebilmek
2 Yönetim-Organizasyonu ve İnsan Kaynakları Yönetimi politikalarına temel oluşturan diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin ileri düzeyde bilgilere sahip olmak
3 Alana ilişkin kavram ve fikirleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek
4 Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilmek
5 Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, bilgiden bilgi üretebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenme sürecini yönlendirebilmek
6 Uzman ya da uzman olmayan kişileri, alanı ile ilgili konularda bilgilendirmek, onlarla düşüncelerini, problemleri ve çözüm yöntemlerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek paylaşabilmek
7 Alanındaki yerel ve küresel eğilimlerin farkına varabilmek ve söz konusu eğilimlerden doğan fırsat ve tehditleri değerlendirebilmek.
8 Uzmanlık bilgilerini uygulayarak ve uzman bilgi kaynaklarını kullanarak iş veya çalışma ortamında ortaya çıkan görevler karşısında stratejik yaklaşımlar geliştirmek
9 Alanında verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak,
10 Alanına ilişkin yenilikleri ve yenilikçi çalışma prensiplerini uygulamaya koyabilmek
11 Hedeflerini belirleyip bunlara ulaşmak için girişimlerde bulunabilmek, yaratıcı ve eleştiriye açık olmak ve mesleki yeterliklere sahip olmak
12 Alanının gerektirdiği hukuki bilgiye sahip olmak ve kullanabilmek

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ders Planı

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9204055172015 Türkçe Örgütsel Davranış Zorunlu 3 - - 6
9204055752015 Türkçe Örgütler ve Yönetim Zorunlu 3 - - 6
9204055982016 Türkçe Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 - - 6
9204105052015 Türkçe İnsan Kaynakları Yönetimi Zorunlu 3 - - 6
İŞLT-İÖ-İK-SDG1(17) Türkçe İŞLETME İÖ TEZSİZ İNSAN KAYNAKLARI SDG1 (2017) Seçmeli - - - 6
Toplam 12 0 0 30
2. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9204055762016 Türkçe Stratejik Yönetim ve Kurumsallaşma Zorunlu 3 - - 4
9204055772015 Türkçe Örgütsel Değişim Yönetimi ve Yönetim Danışmanlığı Zorunlu 3 - - 4
920405992016 Türkçe Liderlik ve Yöneticilik Geliştirme Zorunlu 3 - - 4
9204075102016 Türkçe Performans Yönetimi Zorunlu 3 - - 4
İŞLT-İÖ-İK-SDG2(16) Türkçe İŞLETME İÖ TEZSİZ İNSAN KAYNAKLARI SDG2 (2016) Seçmeli - - - 4
SOS.BİL.DP.YL Türkçe Dönem Projesi Zorunlu - - - 10
Toplam 12 0 0 30
İŞLT-İÖ-İK-SDG1(17) - İŞLETME İÖ TEZSİZ İNSAN KAYNAKLARI SDG1 (2017)
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9204055672016 Türkçe Yaratıcı Endüstrilerde Yönetim Seçmeli 3 - - 6
9204055712016 Türkçe Yönetim Atölyesi Seçmeli 3 - - 6
9204055792015 Türkçe İnovasyon, Büyüme ve Sürdürülebilirlik Yönetimi Seçmeli 3 - - 6
9204055852015 Türkçe İleri Örgütsel Tasarım Seçmeli 3 - - 6
9204077392015 Türkçe Kurumsal Koçluk ve Mentorluk Seçmeli 3 - - 6
9204077412015 Türkçe Ücret Yönetimi Seçmeli 3 - - 6
İŞLT-İÖ-İK-SDG2(16) - İŞLETME İÖ TEZSİZ İNSAN KAYNAKLARI SDG2 (2016)
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9204055002022 Türkçe Güncel İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları Seçmeli 3 - - 4
9204055782015 Türkçe Küreselleşme ve Uluslararası Yönetim Seçmeli 3 - - 4
9204055802016 Türkçe Aile Şirketlerinde Yönetim ve Kurumsallaşma Seçmeli 3 - - 4
9204055822016 Türkçe Kurumsal İmaj ve İletişim Yönetimi Seçmeli 3 - - 4
9204055842016 Türkçe Yönetim Bilgi Sistemleri Seçmeli 3 - - 4
9204075422012 Türkçe Proje Yönetimi Seçmeli 3 - - 4
9204077332015 Türkçe İş Hukuku Seçmeli 3 - - 4
9204077512015 Türkçe Yetenek Yönetimi Seçmeli 3 - - 4