GERİ DÖN

Doktora Programları


Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Tıbbi Biyoloji - - Yüksek Lisans Derecesi ile DoktoraProgram Tanıtımı

Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı başta İleri Hücre Biyolojisi olmak üzere genetik hastalıklarının moleküler mekanizmalarının araştırılması konularında da çalışmalar yapmaktadır. Bu alanlarda yeterli bilgi birikimine sahip kalifiye araştırmacı yetiştirmektedir. Doktora sonrası gibi eğitim programları için de Biliminsanı yetiştirmekte olup ileri bioyoloji ve moleküler biyoloji laboratuvarı kullanabilme yetisini kazandırmaktadır

Programı başarı ile tamamlayan mezunlara “Tıbbi Biyoloji” alanında Doktora diploması verilir.

4 Yıl , 8 Yarıyıl

240 AKTS

TYYÇ-8

Doktora programına , Yüksek Lisans derecesine sahip olan ve yabancı dil koşulunu yerine getiren ve mülakat sınavı sonucunda güz ve bahar yarıyıllarında öğrenci kabul edilir. Doktora programına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den sayısal puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, ÜDS sınavından en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %15’i, yüksek lisans kademesi not ortalamasının %10’iu ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 60, bilimsel başarı düzey notunun da en az 65 olması gerekir.

Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.

Doktora Programının süresi sekiz yarıyıldır. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Program; toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez sunumu ve tez savunmasından oluşur. Yüksek lisans dersleri zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 240'dır. Öğrencinin kayıtlandığı bir dersin sınavına girebilmesi için o derse en az %70 oranında, uygulamalara ise en az % 80 oranında devam etmesi gerekir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Derslerini başarı ile tamamlayan öğrenci, yeterlik sınavına alınır. Bu sınavdan da başarılı olması halinde tez önerisini jüri önünde sunar. Altı aylık sürelerle tezindeki ilerlemesini ve sonuçları tez izleme komisyonuna sözlü olarak sunar. Seminer ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.

Program ileri hücre biyoloji, hücredeki moleküler mekanizmalar ve moleküler biyolojik yöntemler konularında zorunlu ve seçmeli dersler içermektedir

Mezunlar araştırma laboratuvarlarında tıbbi biyoloji bilim doktoru olarak çalışabilirler ve Tıbbi Biyoloji doktora sonrası programına devam edebilirler

Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar , aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.

Ara sınav not ortalamasının %40 ı ile yarıyıl sonu sınav notunun %60 ı toplamıdır

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Tam Zamanlı

Prof. Dr. Nejat Topçuoğlu Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Bornova İzmir Tel: 232 390 22 60 Faks: 232 342 05 42 e-mail: nejat.topcuoglu@ege.edu.tr

Hücre ve doku kültürü laboratuvarı, moleküler biyoloji araştırma laboratuvarı, asbest araştırma laboratuvarı ve tarama elektron mikroskop laboratuvarlarından oluşmaktadır


Program Çıktıları

1 Tıbbi Biyoloji araştırma alanı ve ilişkili bilim alanlarında öğrenilen ileri düzeydeki bilgiyi kullanabilme
2 İleri Moleküler Biyoloji yöntemler hakkında bilgi sahibi olma ve uygulayabilme
3 İleri Hücre Biyoloji yöntemler hakkında bilgi sahibi olma ve uygulayabilme
4 Bilimsel bir çalışmayı planlayabilme, yürütebilme ve sonuçlarını raporlayabilme
5 Bireysel ve takım halinde çalışma becerisine sahip olabilme, bilgilerini sözlü veya yazılı olarak etkin bir şekilde aktarabilme
6 Yaşam boyunca araştırma ve öğrenme bilinci geliştirme ve bilgilerini sürekli güncel tutabilme alışkanlığını sürdürebilme
7 Tıbbi Biyoloji alanında kullanılan tanıya yönelik yöntemleri, teorik ve pratik düzeyde sorumluluk alarak, uygulayabilme
8 Multidisipliner ileri düzey çalışma alanlarını oluşturabilme
9 Laboratuvar ortamında uygulanan teknikleri geliştirilme ve iyileştirilmesi süreçlerinde sorumluluk alma
10 Tıbbi Biyoloji bilim alanı ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunma ve bu değerlerin gelişimini destekleme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ders Planı

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9301096032001 Türkçe İlerı Hücre Bıyolojısı I Zorunlu 3 - - 9
9301096372016 Türkçe Semıner Zorunlu 3 - - 9
9301096382016 Türkçe Bılımsel Araştırma Teknıklerı ve Araştırma ve Yayın Etığı Zorunlu 2 2 - 9
930109SEÇ.DR1 Türkçe SEÇMELİ DERSLER1 Seçmeli - - - 3
Toplam 8 2 0 30
2. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9301096022001 Türkçe İlerı Hücre Bıyolojısı II Zorunlu 3 - - 9
9301096202004 Türkçe Kansere Moleküler Yaklaşım Zorunlu 2 2 - 9
930109SEÇ.DR2 Türkçe SEÇMELİ DERSLER2 Seçmeli - - - 12
Toplam 5 2 0 30
3. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9301096052001 Türkçe İnsan Genetığıne Moleküler Bakış Zorunlu 3 - - 9
930109SEÇ.DR3 Türkçe SEÇMELİ DERSLER3 Seçmeli - - - 16
SBEDRUAD601 Türkçe Uzmanlık Alan Dersı Zorunlu - - - 5
Toplam 3 0 0 30
4. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9301096042001 Türkçe Moleküler Bıyolojıde Özel Konular Zorunlu 3 - - 9
930109SEÇ.DR4 Türkçe SEÇMELİ DERSLER4 Seçmeli - - - 16
SBEDRUAD602 Türkçe Uzmanlık Alan Dersı Zorunlu - - - 5
Toplam 3 0 0 30
5. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
SBEDRTEZ601 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 15
SBEDRTO601 Türkçe Tez Önerısı Zorunlu - - - 5
SBEDRUAD603 Türkçe Uzmanlık Alan Dersı Zorunlu - - - 5
SBEDRYET601 Türkçe Yeterlık Sınavı Zorunlu - - - 5
Toplam 0 0 0 30
6. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
SBEDRTEZ602 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 25
SBEDRUAD604 Türkçe Uzmanlık Alan Dersı Zorunlu - - - 5
Toplam 0 0 0 30
7. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
SBEDRTEZ603 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 25
SBEDRUAD605 Türkçe Uzmanlık Alan Dersı Zorunlu - - - 5
Toplam 0 0 0 30
8. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
SBEDRTEZ604 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 25
SBEDRUAD606 Türkçe Uzmanlık Alan Dersı Zorunlu - - - 5
Toplam 0 0 0 30
930109SEÇ.DR1 - SEÇMELİ DERSLER1
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9301096012005 Türkçe Bıyoınformatık Seçmeli 2 2 - 9
9301096062005 Türkçe Hücre Bıyolojısınde Özel Konular ve Uygulamaları Seçmeli 2 2 - 9
9301096072013 Türkçe Moleküler Bıyolojı Yöntemlerı Seçmeli 2 - - 6
9301096082013 Türkçe Değışık Hücrelerde Proteın İfade Kalıpları Seçmeli 2 - - 6
9301096092013 Türkçe Bıyolojık İşlemlerın Kontrol Mekanızmaları Seçmeli 2 - - 6
9301096102001 Türkçe Gelışımsel Bıyolojı Seçmeli 2 - - 6
9301096122001 Türkçe Transmısyon Elektron Mıkroskop (TEM) İçın Preparasyon Teknığı II Seçmeli 2 2 - 9
9301096142001 Türkçe Scannıng Elektron Mıkroskop (SEM) İçın Preparasyon Teknığı II Seçmeli 2 2 - 9
9301096162013 Türkçe Hastalıklarda bozulmuş hücresel fonksıyonlara moleküler bakış Seçmeli 3 - - 9
9301096172013 Türkçe Kanserde İlaç Hedeflerı ve Dırenç Mekanızmaları Seçmeli 3 - - 9
9301096182013 Türkçe Kanserde Moleküler Tanı Yöntemlerı Seçmeli 2 - - 6
9301096192013 Türkçe Kanser Tedavısınde Moleküler Bıyolojık Uygulamalar Seçmeli 2 2 - 9
9301096222013 Türkçe Proteın-Proteın Etkıleşım Testlerı Seçmeli 2 - - 6
9301096242004 Türkçe Kök Hücre ve Uygulama Alanları Seçmeli 2 - - 6
9301096262004 Türkçe Gen Saptanması ve Harıtalanması Seçmeli 2 - - 6
9301096272016 Türkçe Moleküler İmmunolojı Seçmeli 3 - - 9
9301096282016 Türkçe DNA Tamırınde Kanser Ve Terapötık Yaklaşımları Seçmeli 3 - - 9
9301096302017 Türkçe Gen Susturma Yöntemlerı ve Laboratuvar Uygulamaları Seçmeli 3 2 - 12
9301096322016 Türkçe Epıgenetık Seçmeli 3 - - 9
9301096332016 Türkçe Hedeflı Genom Düzenleme Teknolojılerı Seçmeli 3 - - 9
9301096342016 Türkçe Metastaz Bıyolojısı Seçmeli 3 - - 9
9301096352016 Türkçe Nörogenetık ve Moleküler Mekanızmalar Seçmeli 3 - - 9
9301096362016 Türkçe Hücre İçı Proteın Hareketlerı Seçmeli 3 - - 9
9301096372017 Türkçe CRISPR/Cas9 Genom Düzenleme Sıstemı Seçmeli 3 - - 9
EBB6832017 Türkçe Öğretımde Planlama ve Değerlendırme Seçmeli 3 2 - 6
EBB6852017 Türkçe Gelışım ve Öğrenme Seçmeli 3 - - 4
930109SEÇ.DR2 - SEÇMELİ DERSLER2
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9301096012005 Türkçe Bıyoınformatık Seçmeli 2 2 - 9
9301096062005 Türkçe Hücre Bıyolojısınde Özel Konular ve Uygulamaları Seçmeli 2 2 - 9
9301096072013 Türkçe Moleküler Bıyolojı Yöntemlerı Seçmeli 2 - - 6
9301096082013 Türkçe Değışık Hücrelerde Proteın İfade Kalıpları Seçmeli 2 - - 6
9301096092013 Türkçe Bıyolojık İşlemlerın Kontrol Mekanızmaları Seçmeli 2 - - 6
9301096102001 Türkçe Gelışımsel Bıyolojı Seçmeli 2 - - 6
9301096122001 Türkçe Transmısyon Elektron Mıkroskop (TEM) İçın Preparasyon Teknığı II Seçmeli 2 2 - 9
9301096142001 Türkçe Scannıng Elektron Mıkroskop (SEM) İçın Preparasyon Teknığı II Seçmeli 2 2 - 9
9301096162013 Türkçe Hastalıklarda bozulmuş hücresel fonksıyonlara moleküler bakış Seçmeli 3 - - 9
9301096172013 Türkçe Kanserde İlaç Hedeflerı ve Dırenç Mekanızmaları Seçmeli 3 - - 9
9301096182013 Türkçe Kanserde Moleküler Tanı Yöntemlerı Seçmeli 2 - - 6
9301096192013 Türkçe Kanser Tedavısınde Moleküler Bıyolojık Uygulamalar Seçmeli 2 2 - 9
9301096222013 Türkçe Proteın-Proteın Etkıleşım Testlerı Seçmeli 2 - - 6
9301096242004 Türkçe Kök Hücre ve Uygulama Alanları Seçmeli 2 - - 6
9301096262004 Türkçe Gen Saptanması ve Harıtalanması Seçmeli 2 - - 6
9301096272016 Türkçe Moleküler İmmunolojı Seçmeli 3 - - 9
9301096282016 Türkçe DNA Tamırınde Kanser Ve Terapötık Yaklaşımları Seçmeli 3 - - 9
9301096302017 Türkçe Gen Susturma Yöntemlerı ve Laboratuvar Uygulamaları Seçmeli 3 2 - 12
9301096362016 Türkçe Hücre İçı Proteın Hareketlerı Seçmeli 3 - - 9
9301096372017 Türkçe CRISPR/Cas9 Genom Düzenleme Sıstemı Seçmeli 3 - - 9
EBB6832017 Türkçe Öğretımde Planlama ve Değerlendırme Seçmeli 3 2 - 6
EBB6852017 Türkçe Gelışım ve Öğrenme Seçmeli 3 - - 4
930109SEÇ.DR3 - SEÇMELİ DERSLER3
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9301096012005 Türkçe Bıyoınformatık Seçmeli 2 2 - 9
9301096062005 Türkçe Hücre Bıyolojısınde Özel Konular ve Uygulamaları Seçmeli 2 2 - 9
9301096072013 Türkçe Moleküler Bıyolojı Yöntemlerı Seçmeli 2 - - 6
9301096082013 Türkçe Değışık Hücrelerde Proteın İfade Kalıpları Seçmeli 2 - - 6
9301096092013 Türkçe Bıyolojık İşlemlerın Kontrol Mekanızmaları Seçmeli 2 - - 6
9301096102001 Türkçe Gelışımsel Bıyolojı Seçmeli 2 - - 6
9301096122001 Türkçe Transmısyon Elektron Mıkroskop (TEM) İçın Preparasyon Teknığı II Seçmeli 2 2 - 9
9301096142001 Türkçe Scannıng Elektron Mıkroskop (SEM) İçın Preparasyon Teknığı II Seçmeli 2 2 - 9
9301096162013 Türkçe Hastalıklarda bozulmuş hücresel fonksıyonlara moleküler bakış Seçmeli 3 - - 9
9301096172013 Türkçe Kanserde İlaç Hedeflerı ve Dırenç Mekanızmaları Seçmeli 3 - - 9
9301096182013 Türkçe Kanserde Moleküler Tanı Yöntemlerı Seçmeli 2 - - 6
9301096192013 Türkçe Kanser Tedavısınde Moleküler Bıyolojık Uygulamalar Seçmeli 2 2 - 9
9301096222013 Türkçe Proteın-Proteın Etkıleşım Testlerı Seçmeli 2 - - 6
9301096242004 Türkçe Kök Hücre ve Uygulama Alanları Seçmeli 2 - - 6
9301096262004 Türkçe Gen Saptanması ve Harıtalanması Seçmeli 2 - - 6
9301096272016 Türkçe Moleküler İmmunolojı Seçmeli 3 - - 9
9301096282016 Türkçe DNA Tamırınde Kanser Ve Terapötık Yaklaşımları Seçmeli 3 - - 9
9301096302017 Türkçe Gen Susturma Yöntemlerı ve Laboratuvar Uygulamaları Seçmeli 3 2 - 12
9301096362016 Türkçe Hücre İçı Proteın Hareketlerı Seçmeli 3 - - 9
9301096372017 Türkçe CRISPR/Cas9 Genom Düzenleme Sıstemı Seçmeli 3 - - 9
EBB6832017 Türkçe Öğretımde Planlama ve Değerlendırme Seçmeli 3 2 - 6
EBB6852017 Türkçe Gelışım ve Öğrenme Seçmeli 3 - - 4
930109SEÇ.DR4 - SEÇMELİ DERSLER4
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9301096012005 Türkçe Bıyoınformatık Seçmeli 2 2 - 9
9301096062005 Türkçe Hücre Bıyolojısınde Özel Konular ve Uygulamaları Seçmeli 2 2 - 9
9301096072013 Türkçe Moleküler Bıyolojı Yöntemlerı Seçmeli 2 - - 6
9301096082013 Türkçe Değışık Hücrelerde Proteın İfade Kalıpları Seçmeli 2 - - 6
9301096092013 Türkçe Bıyolojık İşlemlerın Kontrol Mekanızmaları Seçmeli 2 - - 6
9301096102001 Türkçe Gelışımsel Bıyolojı Seçmeli 2 - - 6
9301096122001 Türkçe Transmısyon Elektron Mıkroskop (TEM) İçın Preparasyon Teknığı II Seçmeli 2 2 - 9
9301096142001 Türkçe Scannıng Elektron Mıkroskop (SEM) İçın Preparasyon Teknığı II Seçmeli 2 2 - 9
9301096162013 Türkçe Hastalıklarda bozulmuş hücresel fonksıyonlara moleküler bakış Seçmeli 3 - - 9
9301096172013 Türkçe Kanserde İlaç Hedeflerı ve Dırenç Mekanızmaları Seçmeli 3 - - 9
9301096182013 Türkçe Kanserde Moleküler Tanı Yöntemlerı Seçmeli 2 - - 6
9301096192013 Türkçe Kanser Tedavısınde Moleküler Bıyolojık Uygulamalar Seçmeli 2 2 - 9
9301096222013 Türkçe Proteın-Proteın Etkıleşım Testlerı Seçmeli 2 - - 6
9301096242004 Türkçe Kök Hücre ve Uygulama Alanları Seçmeli 2 - - 6
9301096262004 Türkçe Gen Saptanması ve Harıtalanması Seçmeli 2 - - 6
9301096272016 Türkçe Moleküler İmmunolojı Seçmeli 3 - - 9
9301096282016 Türkçe DNA Tamırınde Kanser Ve Terapötık Yaklaşımları Seçmeli 3 - - 9
9301096302017 Türkçe Gen Susturma Yöntemlerı ve Laboratuvar Uygulamaları Seçmeli 3 2 - 12
9301096362016 Türkçe Hücre İçı Proteın Hareketlerı Seçmeli 3 - - 9
9301096372017 Türkçe CRISPR/Cas9 Genom Düzenleme Sıstemı Seçmeli 3 - - 9
EBB6832017 Türkçe Öğretımde Planlama ve Değerlendırme Seçmeli 3 2 - 6
EBB6852017 Türkçe Gelışım ve Öğrenme Seçmeli 3 - - 4