GERİ DÖN

Doktora Programları


Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Spor Sağlık Bilimleri - Spor Bilimleri - Yüksek Lisans Derecesi ile Doktora


Program Tanıtımı

Ege Üniversitesi Sağlık bilimleri Enstitüsü Spor Sağlık Anabilim Dalı

Spor Sağlık Bilimlerinde, Spor Bilimleri doktora derecesi. Bilim Doktoru

4 Yıl , 8 Yarıyıl

240 AKTS

TYYÇ-8

Doktora programına , Yüksek Lisans derecesine sahip olan ve yabancı dil koşulunu yerine getiren ve mülakat sınavı sonucunda güz ve bahar yarıyıllarında öğrenci kabul edilir. Doktora programına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den sayısal puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, ÜDS sınavından en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %15’i, yüksek lisans kademesi not ortalamasının %10’iu ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 60, bilimsel başarı düzey notunun da en az 65 olması gerekir.

Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.

Doktora Programının süresi sekiz yarıyıldır. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Program; toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez sunumu ve tez savunmasından oluşur. Yüksek lisans dersleri zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 240'dır. Öğrencinin kayıtlandığı bir dersin sınavına girebilmesi için o derse en az %70 oranında, uygulamalara ise en az % 80 oranında devam etmesi gerekir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Derslerini başarı ile tamamlayan öğrenci, yeterlik sınavına alınır. Bu sınavdan da başarılı olması halinde tez önerisini jüri önünde sunar. Altı aylık sürelerle tezindeki ilerlemesini ve sonuçları tez izleme komisyonuna sözlü olarak sunar. Seminer ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.

Hareket ve Antrenman Anabilim Dalı spor programı, spor bilimlerinde yoğun bir eğitim uygulamaktadır. Öğrenciler için program, verilen imkânlar ve yürütülen çalışmalar neticesinde spor alanında birçok organizasyonda etkili rol almalarını sağlamaktadır. Bunun yanında, öğrenciler tarafından seçilen kuramsal dersler ve öğrencilerin çeşitli spor branşlarına özgü özel eğitim verilmektedir.

İlgili alanlardaki Spor Hekimliği ve Spor Bilimleri Yüksek Öğrenim Kurumları ve Araştırma Merkezlerinde araştırıcı olmak; kariyere yönelmek; diğer kamu kurumlarında, spor kulüpleri ve işletmelerinde araştırma, eğitim ve uygulama alanlarında yönetici olmak.

Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar , aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.

Seminer çalışmaları ve ara sınav ve final sınavları aracılığında dersleri başarmak; projeler ve özgün tez çalışması sonucunda değerlendirilmek.

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Tam Zamanlı

Ege Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Spor Sağlık Anabilim Dalı - Spor Bilimleri Doktora Programı, Anabilim Dalı Başkanı: Prof.Dr. S.Rana VAROL

Ege Üniversitesi Kampüsünde Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nun tesisleri ve olanakları kullanılmaktadır. Ayrıca özel sektördeki tesislerden istifade edilmektedir.


Program Çıktıları

1 Antrenörlük yüksek lisans yeterliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirmek, derinleştirmek ve bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşmak..
2 Spor bilimleriyle ilgili çeşitli disiplinler arasındaki etkileşimi kavramak; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşmak.
3 Spor bilimleri alanındaki yeni bilgilere sistematik bir biçimde yaklaşabilmek ve alanıyla ilgili araştırma yöntemlerinde üst düzeyde beceri kazanarak bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştirebilmek ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygulayabilmek, özgün bir konuyu araştırabilmek, kavrayabilmek, tasarlayabilmek, uyarlayabilmek ve uygulayabilmek..
4 Yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilmek.
5 Spor bilimleri alanında bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi bir alana uygulayan yayınlanabilir özgün bir çalışmayı ortaya koyarak, bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilmek..
6 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirebilmek, özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilmek..
7 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemek, bunları bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilmek, uzman bir topluluk içinde görüşlerini yetkin şekilde savunma ve etkili bir iletişim kurabilmek..
8 En az bir yabancı dilde, ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilmek ve tartışabilmek.
9 Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunmak.
10 Spor bilimlerinde ve iş yaşamında karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretebilmek ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilmek.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ders Planı

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9305066012019 Türkçe İleri Spor Fizyolojisi I Zorunlu 3 - - 5
9305066052019 Türkçe İleri Antrenman Bilimi I Zorunlu 3 - - 5
9305066072019 Türkçe Egzersiz Biyokimyasında Özel Konular Zorunlu 2 - - 5
930506SEÇ.DR1 Türkçe SEÇMELİ DERSLER1 Seçmeli - - - 15
Toplam 8 0 0 30
2. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9305066022019 Türkçe İleri Spor Fizyolojisi II Zorunlu 2 - - 5
9305066042016 Türkçe İleri Antrenman Bilimi II Zorunlu 3 - - 5
9305066242019 Türkçe Spor Bilimlerinde Araştırma ve Yayın Etiği Zorunlu 2 - - 3
9305066282019 Türkçe Sporcu Beslenmesinde İleri Uygulamalar I Zorunlu 2 - - 4
930506SEÇ.DR2 Türkçe SEÇMELİ DERSLER2 Seçmeli - - - 10
SBEDRSEM600 Türkçe Seminer Zorunlu - - - 3
Toplam 9 0 0 30
3. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
930506SEÇ.DR3 Türkçe SEÇMELİ DERSLER3 Seçmeli - - - 25
SBEDRUAD601 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu - - - 5
Toplam 0 0 0 30
4. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
930506SEÇ.DR4 Türkçe SEÇMELİ DERSLER4 Seçmeli - - - 25
SBEDRUAD602 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu - - - 5
Toplam 0 0 0 30
5. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
SBEDRTEZ601 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 15
SBEDRTO601 Türkçe Tez Önerisi Zorunlu - - - 5
SBEDRUAD603 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu - - - 5
SBEDRYET601 Türkçe Yeterlik Sınavı Zorunlu - - - 5
Toplam 0 0 0 30
6. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
SBEDRTEZ602 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 25
SBEDRUAD604 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu - - - 5
Toplam 0 0 0 30
7. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
SBEDRTEZ603 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 25
SBEDRUAD605 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu - - - 5
Toplam 0 0 0 30
8. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
SBEDRTEZ604 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 25
SBEDRUAD606 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu - - - 5
Toplam 0 0 0 30
930506SEÇ.DR1 - SEÇMELİ DERSLER1
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9305066062019 Türkçe Kas ve Eklem Biyomekaniği Seçmeli 2 - - 15
9305066092019 Türkçe Biyomekanik Analiz Yöntemleri Seçmeli 2 - - 15
9305066132019 Türkçe Kadın ve Spor Seçmeli 2 - - 15
9305066152019 Türkçe Yaşlılık ve Fiziksel Aktivite Seçmeli 2 - - 15
9305066162019 Türkçe Egzersiz Biyokimyası II Seçmeli 2 - - 15
9305066172019 Türkçe Çocuk ve Spor Seçmeli 2 - - 15
9305066182019 Türkçe Sporda Genetik Seçmeli 2 - - 15
9305066192019 Türkçe Sporcu Beslenmesinde İleri Uygulamalar II Seçmeli 2 - - 15
9305066202019 Türkçe Egzersiz ve Sporda Stres Fizyolojisi Seçmeli 2 - - 15
9305066212019 Türkçe Kinantropometri Seçmeli 2 - - 15
9305066232019 Türkçe Sporcu Sağlığı ve Doping Seçmeli 2 - - 15
9305066252019 Türkçe Yetenek Seçimi ve Testler Seçmeli 2 - - 15
9305066292019 Türkçe Spor Yaralanmaları ve Rehabilitasyon Seçmeli 2 - - 15
9305066302019 Türkçe Egzersiz Bilimlerinde Veri Analizi Seçmeli 2 - - 15
9305066312019 Türkçe İleri Kardiyovasküler Egzersiz Fizyolojisi Seçmeli 2 - - 15
9305066322019 Türkçe İleri Nöromüsküler Egzersiz Fizyolojisi Seçmeli 2 - - 15
EBB6832017 Türkçe Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 - 6
EBB6852017 Türkçe Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 - - 4
930506SEÇ.DR2 - SEÇMELİ DERSLER2
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9305066062019 Türkçe Kas ve Eklem Biyomekaniği Seçmeli 2 - - 15
9305066092019 Türkçe Biyomekanik Analiz Yöntemleri Seçmeli 2 - - 15
9305066132019 Türkçe Kadın ve Spor Seçmeli 2 - - 15
9305066152019 Türkçe Yaşlılık ve Fiziksel Aktivite Seçmeli 2 - - 15
9305066162019 Türkçe Egzersiz Biyokimyası II Seçmeli 2 - - 15
9305066172019 Türkçe Çocuk ve Spor Seçmeli 2 - - 15
9305066182019 Türkçe Sporda Genetik Seçmeli 2 - - 15
9305066192019 Türkçe Sporcu Beslenmesinde İleri Uygulamalar II Seçmeli 2 - - 15
9305066202019 Türkçe Egzersiz ve Sporda Stres Fizyolojisi Seçmeli 2 - - 15
9305066212019 Türkçe Kinantropometri Seçmeli 2 - - 15
9305066232019 Türkçe Sporcu Sağlığı ve Doping Seçmeli 2 - - 15
9305066252019 Türkçe Yetenek Seçimi ve Testler Seçmeli 2 - - 15
9305066292019 Türkçe Spor Yaralanmaları ve Rehabilitasyon Seçmeli 2 - - 15
9305066302019 Türkçe Egzersiz Bilimlerinde Veri Analizi Seçmeli 2 - - 15
9305066312019 Türkçe İleri Kardiyovasküler Egzersiz Fizyolojisi Seçmeli 2 - - 15
9305066322019 Türkçe İleri Nöromüsküler Egzersiz Fizyolojisi Seçmeli 2 - - 15
EBB6832017 Türkçe Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 - 6
EBB6852017 Türkçe Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 - - 4
930506SEÇ.DR3 - SEÇMELİ DERSLER3
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9305066062019 Türkçe Kas ve Eklem Biyomekaniği Seçmeli 2 - - 15
9305066092019 Türkçe Biyomekanik Analiz Yöntemleri Seçmeli 2 - - 15
9305066132019 Türkçe Kadın ve Spor Seçmeli 2 - - 15
9305066152019 Türkçe Yaşlılık ve Fiziksel Aktivite Seçmeli 2 - - 15
9305066162019 Türkçe Egzersiz Biyokimyası II Seçmeli 2 - - 15
9305066172019 Türkçe Çocuk ve Spor Seçmeli 2 - - 15
9305066182019 Türkçe Sporda Genetik Seçmeli 2 - - 15
9305066192019 Türkçe Sporcu Beslenmesinde İleri Uygulamalar II Seçmeli 2 - - 15
9305066202019 Türkçe Egzersiz ve Sporda Stres Fizyolojisi Seçmeli 2 - - 15
9305066212019 Türkçe Kinantropometri Seçmeli 2 - - 15
9305066232019 Türkçe Sporcu Sağlığı ve Doping Seçmeli 2 - - 15
9305066252019 Türkçe Yetenek Seçimi ve Testler Seçmeli 2 - - 15
9305066292019 Türkçe Spor Yaralanmaları ve Rehabilitasyon Seçmeli 2 - - 15
9305066302019 Türkçe Egzersiz Bilimlerinde Veri Analizi Seçmeli 2 - - 15
9305066312019 Türkçe İleri Kardiyovasküler Egzersiz Fizyolojisi Seçmeli 2 - - 15
9305066322019 Türkçe İleri Nöromüsküler Egzersiz Fizyolojisi Seçmeli 2 - - 15
EBB6832017 Türkçe Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 - 6
EBB6852017 Türkçe Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 - - 4
930506SEÇ.DR4 - SEÇMELİ DERSLER4
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9305066062019 Türkçe Kas ve Eklem Biyomekaniği Seçmeli 2 - - 15
9305066092019 Türkçe Biyomekanik Analiz Yöntemleri Seçmeli 2 - - 15
9305066132019 Türkçe Kadın ve Spor Seçmeli 2 - - 15
9305066152019 Türkçe Yaşlılık ve Fiziksel Aktivite Seçmeli 2 - - 15
9305066162019 Türkçe Egzersiz Biyokimyası II Seçmeli 2 - - 15
9305066172019 Türkçe Çocuk ve Spor Seçmeli 2 - - 15
9305066182019 Türkçe Sporda Genetik Seçmeli 2 - - 15
9305066192019 Türkçe Sporcu Beslenmesinde İleri Uygulamalar II Seçmeli 2 - - 15
9305066202019 Türkçe Egzersiz ve Sporda Stres Fizyolojisi Seçmeli 2 - - 15
9305066212019 Türkçe Kinantropometri Seçmeli 2 - - 15
9305066232019 Türkçe Sporcu Sağlığı ve Doping Seçmeli 2 - - 15
9305066252019 Türkçe Yetenek Seçimi ve Testler Seçmeli 2 - - 15
9305066292019 Türkçe Spor Yaralanmaları ve Rehabilitasyon Seçmeli 2 - - 15
9305066302019 Türkçe Egzersiz Bilimlerinde Veri Analizi Seçmeli 2 - - 15
9305066312019 Türkçe İleri Kardiyovasküler Egzersiz Fizyolojisi Seçmeli 2 - - 15
9305066322019 Türkçe İleri Nöromüsküler Egzersiz Fizyolojisi Seçmeli 2 - - 15
EBB6832017 Türkçe Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 - 6
EBB6852017 Türkçe Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 - - 4