GERİ DÖN

Doktora Programları


Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Sporda Psiko Sosyal Alanlar - Beden Eğitimi ve Spor - Yüksek Lisans Derecesi ile Doktora


Program Tanıtımı

2005 yılında öğrenime başlayan program 3 farklı anabilim dalının ortakd erslerinde oluşmaktadır.

Doktor

4 Yıl , 8 Yarıyıl

240 AKTS

TYYÇ-8

Doktora programına , Yüksek Lisans derecesine sahip olan ve yabancı dil koşulunu yerine getiren ve mülakat sınavı sonucunda güz ve bahar yarıyıllarında öğrenci kabul edilir. Doktora programına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den sayısal puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, ÜDS sınavından en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %15’i, yüksek lisans kademesi not ortalamasının %10’iu ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 60, bilimsel başarı düzey notunun da en az 65 olması gerekir.

Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.

Doktora Programının süresi sekiz yarıyıldır. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Program; toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez sunumu ve tez savunmasından oluşur. Yüksek lisans dersleri zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 240'dır. Öğrencinin kayıtlandığı bir dersin sınavına girebilmesi için o derse en az %70 oranında, uygulamalara ise en az % 80 oranında devam etmesi gerekir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Derslerini başarı ile tamamlayan öğrenci, yeterlik sınavına alınır. Bu sınavdan da başarılı olması halinde tez önerisini jüri önünde sunar. Altı aylık sürelerle tezindeki ilerlemesini ve sonuçları tez izleme komisyonuna sözlü olarak sunar. Seminer ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.

2005 yılında öğrenci alınmaya başlanan program, 3 farklı alanın birleşimidir. Sporda psiko-sosyal , Beden Eğitimi ve spor öğretimi ve spor yöneticiliği anabilimdallarının ortak dersleri yer almaktadır.

Spor kulüplerinin ve okulların spor ile igili her türlü biriminde görev alabilir.

Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar , aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.

1 vize -1 final

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Tam Zamanlı

ferudun.dorak@ege.edu.tr

Spor Psikolojisi Laboratuarı


Program Çıktıları

1 Spor organizasyonlarının yönetiminde stratejik yaklaşıma odaklanabilme
2 Problem çözme ve kritik düşünme becerilerine sahip olma
3 Spor organizasyonlarında vee gruplara liderlik edebilmek ve iletişim becerilerine sahip olma
4 Spor organizasyonlarınıi kararları ve uygulamaları etkileyen dinamik ve küresel çevrenin önemini kavramak
5 Araştırma planlama, yürütme ve sonuçlandırma yeteneğini geliştirme
6 Beden eğitimi ve spor alanının belli başlı kavramlarını varsayımlarını, tartışmalarını, araştırma ve inceleme yöntemlerini kullanabilme
7 Beden eğitmi ve sporun hayatımızdaki önemini anlama ve bunu geniş kitlelere ulaştırma becerisine sahip olma
8 insanların gelişim dönemlerini çeşitli özelliklerini(bilişsel, duyuşsal ve devinişsel) kavrayabilme ve uygun yaklaşım yöntemlerini kullanabilme
9 Sporda psiko-sosyal alanın belli başlı kavramlarını, varsayımlarını, tartışmalarını araştırma ve inceleme yöntemlerini kullanabilme
10 Uygulamalı spor psikolojisindeki teknikleri uygulayabilme
11 Sporda psiko-sosyal alanlarının gerektirdiği bilgi, beceri ve tutumları kazandırma

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ders Planı

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9305076732019 Türkçe Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Zorunlu 3 - - 10
930507SDG1 Türkçe Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Lisans Dereceli Doktora SDG1 Seçmeli - - - 20
Toplam 3 0 0 30
2. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9305076722019 Türkçe Spor Bilimlerinde Uygulamalı İstatistik Zorunlu 3 - - 10
930507SDG2 Türkçe Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Lisans Dereceli Doktora SDG2 Seçmeli - - - 20
Toplam 3 0 0 30
3. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
930507SDG3 Türkçe Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Lisans Dereceli Doktora SDG3 Seçmeli - - - 25
SBEDRUAD601 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu - - - 5
Toplam 0 0 0 30
4. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
SBEDRTEZ601 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 15
SBEDRTO601 Türkçe Tez Önerisi Zorunlu - - - 5
SBEDRUAD602 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu - - - 5
SBEDRYET601 Türkçe Yeterlik Sınavı Zorunlu - - - 5
Toplam 0 0 0 30
5. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
SBEDRTEZ602 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 25
SBEDRUAD603 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu - - - 5
Toplam 0 0 0 30
6. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
SBEDRTEZ603 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 25
SBEDRUAD604 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu - - - 5
Toplam 0 0 0 30
7. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
SBEDRTEZ604 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 25
SBEDRUAD605 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu - - - 5
Toplam 0 0 0 30
8. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
SBEDRTEZ605 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 25
SBEDRUAD606 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu - - - 5
Toplam 0 0 0 30
930507SDG1 - Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Lisans Dereceli Doktora SDG1
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
93050076582019 Türkçe Antrenörlük Psikolojisi Seçmeli 3 - - 10
9305076022019 Türkçe Sporda Stres ve Performans Seçmeli 3 - - 10
9305076242019 Türkçe Motor Performansın Psikolojik Temelleri Seçmeli 3 - - 10
9305076452019 Türkçe Sporda Etkili İletişim Seçmeli 3 - - 10
9305076482019 Türkçe Spor Psikolojisinde Ölçme ve Veri Analizi Seçmeli 3 - - 10
9305076492019 Türkçe Spor Psikolojisinde Bilişsel Süreçler Seçmeli 3 - - 10
9305076502019 Türkçe Sporda Davranış Değiştirme Seçmeli 3 - - 10
9305076512019 Türkçe Fiziksel Aktivitenin Toplumsal Temelleri Seçmeli 3 - - 10
9305076522019 Türkçe Spor Psikolojisinde Laboratuar Uygulamaları Seçmeli 3 - - 10
9305076532019 Türkçe Spor Sakatlıklarının Psikolojik Yönleri Seçmeli 3 - - 10
9305076542019 Türkçe Sporda Hakemlik Psikolojisi Seçmeli 3 - - 10
9305076552019 Türkçe Sporda Zihinsel Beceri Antrenman Yöntem ve Uygulamaları Seçmeli 3 - - 10
9305076562019 Türkçe Spor ve Fiziksel Aktivite Ortamlarında Güdülenme Seçmeli 3 - - 10
9305076572019 Türkçe Beden Eğitiminde Veri Analizi ve Raporlama Seçmeli 3 - - 10
9305076592019 Türkçe Antik ve Modern Olimpiyatlar Tarihi Seçmeli 3 - - 10
9305076602019 Türkçe Spor Etiği Seçmeli 3 - - 10
9305076612019 Türkçe Takım Psikolojisi Seçmeli 3 - - 10
9305076622019 Türkçe Beden Eğitimi ve Spor Öğretiminde Bireysel Farklılıklar Seçmeli 3 - - 10
9305076632019 Türkçe Beden Eğitiminde Yaratıcılık Seçmeli 3 - - 10
9305076642019 Türkçe Beden Eğitiminde Sınıf Yönetim Teori ve Stratejileri Seçmeli 3 - - 10
9305076652019 Türkçe İlköğretim Beden Eğitiminde Kritik Konular Seçmeli 3 - - 10
9305076672019 Türkçe Beden Eğitimi için Öğrenme Modelleri Seçmeli 3 - - 10
9305076682019 Türkçe Sporda Pedagojik Yaklaşımlar: Kuram ve Uygulama Seçmeli 3 - - 10
9305076692019 Türkçe Beden Eğitimi Derslerinin Düzenlenmesi: İlke ve Yöntemler Seçmeli 3 - - 10
9305076702019 Türkçe Spor Öğretimi: Strateji ve Yöntemler Seçmeli 3 - - 10
9305076712019 Türkçe Sporun Felsefi Boyutları Seçmeli 3 - - 10
9305076742019 Türkçe Beden Eğitimi ve Sporda Multidisipliner Yaklaşımlar Seçmeli 3 - - 10
9305076752019 Türkçe Beden Eğitimi ve Sporda Farklı Eğitim - Öğretim Programlarının İncelenmesi Seçmeli 3 - - 10
EBB6832017 Türkçe Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 - 6
EBB6852017 Türkçe Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 - - 4
930507SDG2 - Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Lisans Dereceli Doktora SDG2
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
93050076582019 Türkçe Antrenörlük Psikolojisi Seçmeli 3 - - 10
9305076022019 Türkçe Sporda Stres ve Performans Seçmeli 3 - - 10
9305076242019 Türkçe Motor Performansın Psikolojik Temelleri Seçmeli 3 - - 10
9305076452019 Türkçe Sporda Etkili İletişim Seçmeli 3 - - 10
9305076482019 Türkçe Spor Psikolojisinde Ölçme ve Veri Analizi Seçmeli 3 - - 10
9305076492019 Türkçe Spor Psikolojisinde Bilişsel Süreçler Seçmeli 3 - - 10
9305076502019 Türkçe Sporda Davranış Değiştirme Seçmeli 3 - - 10
9305076512019 Türkçe Fiziksel Aktivitenin Toplumsal Temelleri Seçmeli 3 - - 10
9305076522019 Türkçe Spor Psikolojisinde Laboratuar Uygulamaları Seçmeli 3 - - 10
9305076532019 Türkçe Spor Sakatlıklarının Psikolojik Yönleri Seçmeli 3 - - 10
9305076542019 Türkçe Sporda Hakemlik Psikolojisi Seçmeli 3 - - 10
9305076552019 Türkçe Sporda Zihinsel Beceri Antrenman Yöntem ve Uygulamaları Seçmeli 3 - - 10
9305076562019 Türkçe Spor ve Fiziksel Aktivite Ortamlarında Güdülenme Seçmeli 3 - - 10
9305076572019 Türkçe Beden Eğitiminde Veri Analizi ve Raporlama Seçmeli 3 - - 10
9305076592019 Türkçe Antik ve Modern Olimpiyatlar Tarihi Seçmeli 3 - - 10
9305076602019 Türkçe Spor Etiği Seçmeli 3 - - 10
9305076612019 Türkçe Takım Psikolojisi Seçmeli 3 - - 10
9305076622019 Türkçe Beden Eğitimi ve Spor Öğretiminde Bireysel Farklılıklar Seçmeli 3 - - 10
9305076632019 Türkçe Beden Eğitiminde Yaratıcılık Seçmeli 3 - - 10
9305076642019 Türkçe Beden Eğitiminde Sınıf Yönetim Teori ve Stratejileri Seçmeli 3 - - 10
9305076652019 Türkçe İlköğretim Beden Eğitiminde Kritik Konular Seçmeli 3 - - 10
9305076672019 Türkçe Beden Eğitimi için Öğrenme Modelleri Seçmeli 3 - - 10
9305076682019 Türkçe Sporda Pedagojik Yaklaşımlar: Kuram ve Uygulama Seçmeli 3 - - 10
9305076692019 Türkçe Beden Eğitimi Derslerinin Düzenlenmesi: İlke ve Yöntemler Seçmeli 3 - - 10
9305076702019 Türkçe Spor Öğretimi: Strateji ve Yöntemler Seçmeli 3 - - 10
9305076712019 Türkçe Sporun Felsefi Boyutları Seçmeli 3 - - 10
9305076742019 Türkçe Beden Eğitimi ve Sporda Multidisipliner Yaklaşımlar Seçmeli 3 - - 10
9305076752019 Türkçe Beden Eğitimi ve Sporda Farklı Eğitim - Öğretim Programlarının İncelenmesi Seçmeli 3 - - 10
EBB6832017 Türkçe Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 - 6
EBB6852017 Türkçe Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 - - 4
930507SDG3 - Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Lisans Dereceli Doktora SDG3
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
93050076582019 Türkçe Antrenörlük Psikolojisi Seçmeli 3 - - 10
9305076022019 Türkçe Sporda Stres ve Performans Seçmeli 3 - - 10
9305076242019 Türkçe Motor Performansın Psikolojik Temelleri Seçmeli 3 - - 10
9305076452019 Türkçe Sporda Etkili İletişim Seçmeli 3 - - 10
9305076482019 Türkçe Spor Psikolojisinde Ölçme ve Veri Analizi Seçmeli 3 - - 10
9305076492019 Türkçe Spor Psikolojisinde Bilişsel Süreçler Seçmeli 3 - - 10
9305076502019 Türkçe Sporda Davranış Değiştirme Seçmeli 3 - - 10
9305076512019 Türkçe Fiziksel Aktivitenin Toplumsal Temelleri Seçmeli 3 - - 10
9305076522019 Türkçe Spor Psikolojisinde Laboratuar Uygulamaları Seçmeli 3 - - 10
9305076532019 Türkçe Spor Sakatlıklarının Psikolojik Yönleri Seçmeli 3 - - 10
9305076542019 Türkçe Sporda Hakemlik Psikolojisi Seçmeli 3 - - 10
9305076552019 Türkçe Sporda Zihinsel Beceri Antrenman Yöntem ve Uygulamaları Seçmeli 3 - - 10
9305076562019 Türkçe Spor ve Fiziksel Aktivite Ortamlarında Güdülenme Seçmeli 3 - - 10
9305076572019 Türkçe Beden Eğitiminde Veri Analizi ve Raporlama Seçmeli 3 - - 10
9305076592019 Türkçe Antik ve Modern Olimpiyatlar Tarihi Seçmeli 3 - - 10
9305076602019 Türkçe Spor Etiği Seçmeli 3 - - 10
9305076612019 Türkçe Takım Psikolojisi Seçmeli 3 - - 10
9305076622019 Türkçe Beden Eğitimi ve Spor Öğretiminde Bireysel Farklılıklar Seçmeli 3 - - 10
9305076632019 Türkçe Beden Eğitiminde Yaratıcılık Seçmeli 3 - - 10
9305076642019 Türkçe Beden Eğitiminde Sınıf Yönetim Teori ve Stratejileri Seçmeli 3 - - 10
9305076652019 Türkçe İlköğretim Beden Eğitiminde Kritik Konular Seçmeli 3 - - 10
9305076672019 Türkçe Beden Eğitimi için Öğrenme Modelleri Seçmeli 3 - - 10
9305076682019 Türkçe Sporda Pedagojik Yaklaşımlar: Kuram ve Uygulama Seçmeli 3 - - 10
9305076692019 Türkçe Beden Eğitimi Derslerinin Düzenlenmesi: İlke ve Yöntemler Seçmeli 3 - - 10
9305076702019 Türkçe Spor Öğretimi: Strateji ve Yöntemler Seçmeli 3 - - 10
9305076712019 Türkçe Sporun Felsefi Boyutları Seçmeli 3 - - 10
9305076742019 Türkçe Beden Eğitimi ve Sporda Multidisipliner Yaklaşımlar Seçmeli 3 - - 10
9305076752019 Türkçe Beden Eğitimi ve Sporda Farklı Eğitim - Öğretim Programlarının İncelenmesi Seçmeli 3 - - 10
EBB6832017 Türkçe Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 - 6
EBB6852017 Türkçe Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 - - 4