GERİ DÖN

Doktora Programları


Sosyal Bilimler Enstitüsü - Arkeoloji - Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi - Yüksek Lisans Derecesi ile Doktora


Program Tanıtımı

Protohistory and Near Eastern Archaeology department was established in 1993.

Doktor Arkeolog

4 Yıl , 8 Yarıyıl

240 AKTS

TYYÇ-8

Doktora programına , Yüksek Lisans derecesine sahip olan ve yabancı dil koşulunu yerine getiren ve mülakat sınavı sonucunda güz ve bahar yarıyıllarında öğrenci kabul edilir. Doktora programına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den sayısal puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, ÜDS sınavından en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %15’i, yüksek lisans kademesi not ortalamasının %10’iu ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 60, bilimsel başarı düzey notunun da en az 65 olması gerekir.

Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.

Doktora Programının süresi sekiz yarıyıldır. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Program; toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez sunumu ve tez savunmasından oluşur. Yüksek lisans dersleri zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 240'dır. Öğrencinin kayıtlandığı bir dersin sınavına girebilmesi için o derse en az %70 oranında, uygulamalara ise en az % 80 oranında devam etmesi gerekir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Derslerini başarı ile tamamlayan öğrenci, yeterlik sınavına alınır. Bu sınavdan da başarılı olması halinde tez önerisini jüri önünde sunar. Altı aylık sürelerle tezindeki ilerlemesini ve sonuçları tez izleme komisyonuna sözlü olarak sunar. Seminer ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.

The Department of Protohistory and Near Eastern Archaeology studies the civilizations of the ancient Near East in a long time span starting from the Neolithic Period which marks the beginning of the first agricultural activities and the appearance of first settlements, followed by the Chalcolithic Period and Bronze Ages until the end of the Iron Age. All of the civilizations in the Near Eastern including Mesopotamia, Iran, Syria, Palestine and Caucasia are studied in a chronological order with a special emphasis on Anatolian cultures.

Doktora eğitimini başarıyla tamamlayıp "Doktor Arkeolog" ünvanını alanlar üniversitelerde akademisyen olarak çalışabilirler, bununla birlikte devlete ait veya özel müzelerde, Kültür Bakanlığı`nın ve yerel belediyelerin ilgili birimlerinde çalışma imkanına sahip bulunmaktadırlar.

Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar , aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.

Öğrenciler ilk sene 21 kredilik derslerini tamamlamak üzere ara sınavlara girmek zorundadırlar. Öğrencinin devamı öğretim üyesi tarafından takip edilir. Ara sınavların tarihi ve programı yarı yılın başladığı ilk ay içinde ilan edilir. Ara sınava ilaveten her dersten bir final sınavı yapılır. Final sınavlarının tarihi ve yeri yine bölümde ilan edilir. Başarı notu hesaplanırken ara sınav notunun %40’ı ile final sınavının %60’ı alınarak hesaplanır. Bazı öğretim üyeleri sınav başarı notunu hesaplarken diğer bazı ölçütleri de (örneğin, derse devam, seminer sunumu, yazılı ödev, vb.) göz önünde bulundurmaktadır. İlk sene derslerini başarıyla tamamlayan öğrenciler daha sonraki senelerde tez çalışmalarını sürdürürler.

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Tam Zamanlı

Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. EŞREF ABAY Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü 35100 Bornova, İzmir esref.abay@ege.edu.tr tel. 232 3113074 fax. 232 3881102 AKTS/DS Koordinatörü: Doç. Dr. ÇİLER ÇİLİNGİROĞLU ÜNLÜSOY Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü 35100 Bornova, İzmir ciler.cilingiroglu.unlusoy@ege.edu.tr tel. 232 3113931 fax. 232 3881102

Arkeoloji Bölümünün yüksek lisans programına yılda ortalama 5 öğrenci alınmaktadır. Dersler bölümün akademik personeli tarafından verilmektedir. Öğrencilerin Arkeoloji Bölümü öğretim üyelerinin yürüttükleri kazılarda, yüzey araştırmalarında ve ayrıca çeşitli araştırma projelerinde çalışma imkanları ve derslerde öğrendikleri bilgileri pratikte uygulama fırsatları bulunmaktadır. Bölümün yürütmüş olduğu kazılar aşağıda belirtilmiştir: Phokaia (Prof. Dr. Ömer Özyiğit), Claros (directed by Prof. Dr. Nuran ŞAHİN), Antandros ( Doç. Dr. Gürcan POLAT), Beycesultan (Prof. Dr. Eşraf ABAY), Tripolis (Yar. Doç. Dr. Aytekin ERDOĞAN), Yeşilova Höyük (Yard. Doç. Dr. Zafer Derin), Türbe Höyük, Çattepe, Başur Höyük (Yar. Doç. Dr. Haluk Sağlamtimur).


Program Çıktıları

1 Alanı ile ilgili spesifik bir konuda bilimsel normlara uygun detaylı araştırma yapabilme ve sunabilme.
2 Uygulamada ve teorik çalışmada karşılaştığı sorunlara analitik yaklaşabilme.
3 Alanı ile ilgili spesifik bir konuda uzmanlık düzeyinde bilgi sahibi olabilme.
4 Alanında bilimsel kriterlere uygun sözlü ve yazılı yayın yapabilme.
5 Arkeolojik verilerin ve materyalin dönem, stil ve kronoloji sorunlarını ayırt edebilme ve çözümleyebilme.
6 Arkeolojik materyalin korunmasını ve toplum nezdinde tanıtımını, turizm ve çevre ile ilişkisi içinde çözebilme.
7 Arkeolojik verileri görsel ve sözel çerçevede teknolojik araçları da kullanarak kayıt altına alabilme.
8 Arkeolojik uygulamalar için gerekli çağdaş teknikleri ve araçları kullanabilme.
9 Tarih, coğrafya, ekonomi, antropoloji, mimari vb. farklı bilimsel disiplinlerin verilerini Arkeoloji bilimi sorunlarını çözmede kullanabilme
10 Disiplin içi ve disiplinler arası ekip çalışması yapabilme.
11 Alanındaki güncel gelişmeleri izlemenin gerekli olduğunun bilincine sahip olarak Türkçe ve yabancı dillerdeki kaynakları tarayabilme (kütüphane ve bilişim), kullanabilme ve yaşam boyu öğrenme alışkanlığı kazanabilme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ders Planı

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9201066172016 Türkçe Araştırma Teknikleri ve Etik Zorunlu 3 - - 6
ARK.PRO.LDD.SDG3 Türkçe ARKEOLOJİ PROTOHİSTORYA VE ÖNASYA ARK. LİSANS DERECELİ DOKTORA SDG3 Seçmeli - - - 12
Toplam 3 0 0 18
2. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
92SE030262022 Türkçe Seminer Çalışmaları Zorunlu - - - 6
ARK.PRO.LDD.SDG4 Türkçe ARKEOLOJİ PROTOHİSTORYA VE ÖNASYA ARK. LİSANS DERECELİ DOKTORA SDG4 Seçmeli - - - 24
Toplam 0 0 0 30
3. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu - - - 5
SOSDRYET790 Türkçe Yeterlilik Dersi Zorunlu - - - 25
Toplam 0 0 0 30
4. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu - - - 5
SOSDRTEZONE Türkçe Tez Önerisi Zorunlu - - - 25
Toplam 0 0 0 30
5. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
DRTEZ692 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 25
DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu - - - 5
Toplam 0 0 0 30
6. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
DRTEZ692 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 25
DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu - - - 5
Toplam 0 0 0 30
7. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
DRTEZ692 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 25
DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu - - - 5
Toplam 0 0 0 30
8. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
DRTEZ692 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 25
DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu - - - 5
Toplam 0 0 0 30
ARK.PRO.LDD.SDG3 - ARKEOLOJİ PROTOHİSTORYA VE ÖNASYA ARK. LİSANS DERECELİ DOKTORA SDG3
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9201066052014 Türkçe Arkeolojide Kültürel Etkileşim ve Dönüşüm Seçmeli 3 - - 6
9201066072014 Türkçe Eski Toplumlarda Ekonomik Yapı Seçmeli 3 - - 6
9201066092014 Türkçe Göçebe Arkeolojisi Seçmeli 3 - - 6
9201066112014 Türkçe Eski Toplumlarda Sanat Olgusu Seçmeli 3 - - 6
9201066132014 Türkçe Tarih Felsefesi Seçmeli 3 - - 6
9201066152014 Türkçe Mezopotamya'da Tapınak Mimarisi ve Gelişimi Seçmeli 3 - - 6
9201066632020 Türkçe Sosyal Bilimler ve Genom Bilgisi Seçmeli 3 - - 6
9201066752021 Türkçe Eski Anadolu'da Mimari Seçmeli 3 - - 6
ARK.PRO.LDD.SDG4 - ARKEOLOJİ PROTOHİSTORYA VE ÖNASYA ARK. LİSANS DERECELİ DOKTORA SDG4
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9201066062014 Türkçe Arkeolojide Göç Olgusu Seçmeli 3 - - 6
9201066082014 Türkçe Arkeolojide Toplumsal Örgütlenme Modelleri Seçmeli 3 - - 6
9201066102014 Türkçe Arkeolojide Mekan Analizleri Seçmeli 3 - - 6
9201066122014 Türkçe Deniz ve Ada Arkeolojisi Seçmeli 3 - - 6
9201066142014 Türkçe Arkeolojide Çöküş Seçmeli 3 - - 6
9201066162014 Türkçe M.Ö I. Bin Yılda Doğu ve Batı İlişkileri Seçmeli 3 - - 6
9201066202020 Türkçe Eski Yakındoğu Toplumlarında Seramik Teknolojisi ve Üretimi Seçmeli 3 - - 6
9201066762021 Türkçe Eski Anadolu Toplumlannda Madencilik ve Madencilik Faaliyetleri Seçmeli 3 - - 6
EBB6832017 Türkçe Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 - 6
EBB6852017 Türkçe Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 - - 4