GERİ DÖN

Doktora Programları


Sosyal Bilimler Enstitüsü - Türk Dünyası Araştırmaları - Türk Tarihi - Yüksek Lisans Derecesi ile Doktora


Program Tanıtımı

1992 yılında kurulan Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü`nün bünyesinde bir anabilimdalı olarak faaliyet gösteren Türk Tarihi Anabilim Dalı’dır.Türk Tarihi Anabilim Dalı, ‘Türk Dünyası’nın en eski zamanlardan günümüze kadar uzanan binlerce yıllık tarihini araştırmak üzere kurulmuştur. Türkistan başta olmak üzere, Kafkasya, Ortadoğu, Anadolu, Balkanlar ve Orta Avrupa’ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada cereyan etmiş olan Türk tarihi, plânlanan araştırmalarla, sadece siyâsî ve askerî yönden değil, sosyal, kültürel ve ekonomik yönden de incelenmeye çalışılmaktadır. Lisansüstü düzeyde yaptırılan tezlerle, yelpazenin bütünüyle Türk Dünyası’nı kucaklayacak şekilde genişletilmesi hedeflenmektedir. Anabilim Dalımızda bir profesör, bir doçent, bir yardımcı doçent, bir doktor ve doktorası devam etmekte olan iki araştırma görevlisi görev yapmaktadır.

Türk Tarihi Doktoru.

4 Yıl , 8 Yarıyıl

240 AKTS

TYYÇ-8

Doktora programına , Yüksek Lisans derecesine sahip olan ve yabancı dil koşulunu yerine getiren ve mülakat sınavı sonucunda güz ve bahar yarıyıllarında öğrenci kabul edilir. Doktora programına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den sayısal puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, ÜDS sınavından en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %15’i, yüksek lisans kademesi not ortalamasının %10’iu ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 60, bilimsel başarı düzey notunun da en az 65 olması gerekir.

Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.

Doktora Programının süresi sekiz yarıyıldır. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Program; toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez sunumu ve tez savunmasından oluşur. Yüksek lisans dersleri zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 240'dır. Öğrencinin kayıtlandığı bir dersin sınavına girebilmesi için o derse en az %70 oranında, uygulamalara ise en az % 80 oranında devam etmesi gerekir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Derslerini başarı ile tamamlayan öğrenci, yeterlik sınavına alınır. Bu sınavdan da başarılı olması halinde tez önerisini jüri önünde sunar. Altı aylık sürelerle tezindeki ilerlemesini ve sonuçları tez izleme komisyonuna sözlü olarak sunar. Seminer ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.

Program Orta-Asya, İtil-Ural, Kafkasya ve Balkanlarda yaşayan Türk topluluklarının ve bulundukları bölgedeki siyasal teşekkül ve diğer halklarla ilişkileri ile ilgili dersler ve seminer programları uygulanmaktadır. Dersler katılımcı metotla işlenmektedir. Öğrencinin aktif olarak derslere katılımı sağlanmakta, birinci el kaynakların kullanımı ve tahlilinden hareketle tarihi olaylar irdelenerek anlaşılmaya çalışılmaktadır.

Programımızdan mezun olanlar Türk üniversitelerinin Tarih bölümlerinde araştırma görevlisi ve yardımcı doçent olarak görev yapabilirler. Bunun yanında sosyal Bilimler alanında faaliyet gösteren araştırma merkezi, enstitü, müzelerde görev yapabilmektedirler. Sözgelimi programımızda doktora eğitimini tamamlamış öğrencilerimizden bazıları şu anda bir devlet üniversitesinde Yardımcı Doçent olarak görev yapmaktadırlar.

Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar , aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.

Öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadır. Öğrencinin devamı ilgili öğretim üyesi tarafından takip edilir. Hemen hemen tüm zorunlu ve seçmeli derslerde öğrenciler yazılı sınava tabi tutulmaktadır. Bazen seminerler ve dönem ödevleri de sınav yerine sayılabilmektedir. Ara sınavların tümü yarıyılın dokuzuncu haftasında yapılmaktadır. Her yarıyılda her ders için bir ara sınav yapılır. Ara sınavların tarihi ve programın tarihi ve programı yarıyılın başladığı ilk ay içinde anabilim dalı tarafından ilan edilir. Ara sınava ilaveten her dersten bir final sınavı yapılır. Üniversitenin akademik takvimine uymak kaydıyla, final sınavları tarihi ve yeri yine anabilim dalında ilan edilir. Mazereti nedeniyle sınava giremeyen öğrencilere geçerli bir mazereti olması halinde Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu kararıyla mazeret sınavı hakkı verilebilir. Her derse ait raporlar, ödevler ve seminer öğrencinin sunumlarındaki performansa göre değerlendirilmektedir. Doktora derslerinin sınavları 100 tam not üzerinden değerlendirilir ve her ders için her yarıyılda en az bir ara sınav yapılır. Öğrencinin yazıldığı bir dersin sınavına girebilmesi için o derse en az %70 oranında, uygulamalara ise en az %80 oranında devam etmesi gerekir. Bir doktora dersinin başarı notu, ara sınav not ortalamasının %40 ı ile yarıyıl sonu sınav notunun %60 ı toplamıdır. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 75 olması gerekir.

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Tam Zamanlı

Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Turan Gökçe Tel:0 232 311 10 10 ECTS Koordinatörü: Yard. Doç. Dr. Abdullah Temizkan Ege Üniversitesi, Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü 35100 Bornova/İzmir TÜRKİYE Tel:0 232 388 40 00/2096/123 Belgegeçer:0 232 342 74 96 E-Posta:abdullah.temizkan@gmail.com

Bölümümüz bünyesinde bulunduğu enstitünün yapısından dolayı inter-disipliner çalışmalar yapılmasına uygun bir karaktere sahiptir. Sözgelimi Dilbilimi ve Türk Lehçeleri, Halk Bilimi, Türk Dünyası Edebiyatları ve Sanat Tarihi gibi anabilim dallarının bilgi birikiminden faydalanmak mümkün oldu gibi formel olarak bu disiplinlerden de ders almak mümkündür. Bunlara ilaveten Enstitü içerisinde Rusça, İngilizce, Yunanca, Çekçe, Lehçe, Farsça, Arapça gibi dillere hakim araştırmacılardan her zaman istifade etme imkanı bulunmaktadır. Diğer taraftan Türk Tarihi Anabilim Dalı olarak Öğrencilerimizin dil öğrenmeleri ve araştırma yapmaları için teşvik edici olmaya bu konuda kendilerine yardımcı olmaya çalışmaktayız.


Program Çıktıları

1 Mezunlar, alana/disipline ilişkin temel ve genel bilgilere sahip olur.
2 Mezunlar, disiplini/disiplin kısmını profesyonel olarak eğitim-öğretim kuruluşlarında öğretebilirler.
3 Tarihi olaylar arasında sebep sonuç ilişkisini ayırt edebilirler.
4 Türk tarihi araştırmalarının problemlerini tanımlayabilip anlatabilirler.
5 Mezunlar, Osmanlıca, Rusça, İngilizce yazılmış olan döneme ait metinleri okuyabilir, analiz edebilir ve akademik çalışmalarında kullanabilirler.
6 Türk tarihinin evrelerini ve bunların ayırt edici siyasi, sosyal, ekonomik özelliklerini sıralayabilirler.
7 Mezunlar tarih alanında ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve uzmanlık düzeyinde geliştirebilirler.
8 Mezunlar yaptığı özgün akademik araştırmalarla Tarih Bilimine yenilik getirebilecek özgün sonuçlara ulaşabilir.
9 Mezunlar kendi alanındaki yeni bilgilere metodolojik ve analitik bir şekilde yakalaşabilir ve tarih alanında uygulanan araştırma usul ve yöntemlerinde yüksek seviyede beceri kazanabilir.
10 Bilgiyi uyguladığı eş zamanlı (senkronik), art zamanlı (tarihsel, diyakronik) veya karşılaştırmalı özgün çalışmalar hazırlayabilirler.
11 Özgün ve disiplinler arası çalışmalara önderlik edebilen mezunlar araştırmalarında elde ettikleri tarihi ve sosyolojik verileri kuramlaştırabilirler.
12 Mezunlar, yaşam boyu öğrenme davranışı edinirler.
13 Mezunlar, tarihi konuları araştırabilme ve problem çözebilme yeteneğini kazanırlar.
14 Mezunlar, mesleki ve etik sorumluluk anlayışına sahip olurlar.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ders Planı

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9205016772022 Türkçe Araştırma Teknikleri ve Etik Zorunlu 3 - - 6
TDA-T.TARİHİ-DR-SDG1 Türkçe TDA-TÜRK TARİHİ Seçmeli - - - 18
Toplam 3 0 0 24
2. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
92SE210162022 Türkçe Türk Tarihi Doktora Seminerleri Zorunlu - - - 6
TDA-T.TARİHİ-DR-SDG2 Türkçe TDA-TÜRK TARİHİ Seçmeli - - - 12
Toplam 0 0 0 18
3. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu - - - 5
SOSDRYET790 Türkçe Yeterlilik Dersi Zorunlu - - - 25
Toplam 0 0 0 30
4. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu - - - 5
SOSDRTEZONE Türkçe Tez Önerisi Zorunlu - - - 25
Toplam 0 0 0 30
5. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
DRTEZ692 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 25
DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu - - - 5
Toplam 0 0 0 30
6. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
DRTEZ692 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 25
DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu - - - 5
Toplam 0 0 0 30
7. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
DRTEZ692 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 25
DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu - - - 5
Toplam 0 0 0 30
8. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
DRTEZ692 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 25
DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu - - - 5
Toplam 0 0 0 30
TDA-T.TARİHİ-DR-SDG1 - TDA-TÜRK TARİHİ
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9205016032022 Türkçe Bozkır Tarihinin Meseleleri: Etnos ve Dil Seçmeli 3 - - 6
9205016252021 Türkçe Tarih, Dil ve Yorum: Modern Dünyada Hermeneutik Gelenek ve Temsilcileri Seçmeli 3 - - 6
9205016272016 Türkçe Erken Dönem Türk Tarihi Araştırmaları:18. ve 19. Yüzyıllar Seçmeli 3 - - 6
9205016292021 Türkçe Türk Dünyası ile İlgili Osmanlı Arşiv Belgeleri Klasik Dönem Seçmeli 3 - - 6
9205016412021 Türkçe Osmanlı Himayesinde Kırım Seçmeli 3 - - 6
9205016472021 Türkçe Ortaçağ Tarihinin Batılı Kaynakları Seçmeli 3 - - 6
9205016542011 Türkçe Kuzey Kafkasya Müridizmi Seçmeli 3 - - 6
9205016692020 Türkçe Kafkasya Tarihi Seçmeli 3 - - 6
9205016702020 Türkçe Kafkasya Tarihinin Kaynakları Seçmeli 3 - - 6
9205016712021 Türkçe Latince Edebi Metinler (Caesar ve Tacitus) Seçmeli 3 - - 6
TDA-T.TARİHİ-DR-SDG2 - TDA-TÜRK TARİHİ
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9205016262021 Türkçe Tarih, Dil ve Yorum: Metin İçerikli Tahliller Seçmeli 3 - - 4
9205016302021 Türkçe Türk Dünyası ile İlgili Arşiv Belgeleri Modernleşme Dönemi Seçmeli 3 - - 4
9205016422021 Türkçe Rus İdaresinde Kırım Seçmeli 3 - - 4
9205016432014 Türkçe Çağdaş Kafkasya Tarihi Seçmeli 3 - - 4
9205016462021 Türkçe Ortaçağ Tarihinin Doğulu Kaynakları Seçmeli 3 - - 4
9205016512009 Türkçe XIX. Yüzyılda Osmanlı Ülkesine Göç Hareketleri Seçmeli 3 - - 4
9205016742020 Türkçe Rus Sömürgeciliği ve Oryantalizm Seçmeli 3 - - 6
9205016752021 Türkçe Latince Edebi Metinler (Caesar ve Cernelius Nepos) Seçmeli 3 - - 4
9205016882017 Türkçe Türk Tarihinin Roma Kaynakları Seçmeli 3 - - 4
EBB6832017 Türkçe Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 - 6
EBB6852017 Türkçe Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 - - 4