GERİ DÖN

Doktora Programları


Sosyal Bilimler Enstitüsü - Türk Dünyası Araştırmaları - Türk Dili ve Lehçeleri - Yüksek Lisans Derecesi ile Doktora


Program Tanıtımı

Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü 1992 yılında kurulmuş olup Türk Halk Bilimi Anabilim Dalı; Türk Dünyası Edebiyatları Anabilim Dalı; Türk Dili ve Lehçeleri Anabilim Dalı; Türk Sanatı Anabilim Dalı; Türk Tarihi Anabilim Dalı; Türk Dünyası Sosyal, Ekonomik ve Siyasal İlişkiler Anabilim Dallarından oluşmaktadır.

Eğitim planında yer alan bütün dersleri başarıyla tamamlayan ve tezlerini başarıyla savunan öğrenciler Doktora programı sonucunda Bilim Doktoru unvanını alırlar.

4 Yıl , 8 Yarıyıl

240 AKTS

TYYÇ-8

Doktora programına , Yüksek Lisans derecesine sahip olan ve yabancı dil koşulunu yerine getiren ve mülakat sınavı sonucunda güz ve bahar yarıyıllarında öğrenci kabul edilir. Doktora programına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den sayısal puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, ÜDS sınavından en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %15’i, yüksek lisans kademesi not ortalamasının %10’iu ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 60, bilimsel başarı düzey notunun da en az 65 olması gerekir.

Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.

Doktora Programının süresi sekiz yarıyıldır. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Program; toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez sunumu ve tez savunmasından oluşur. Yüksek lisans dersleri zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 240'dır. Öğrencinin kayıtlandığı bir dersin sınavına girebilmesi için o derse en az %70 oranında, uygulamalara ise en az % 80 oranında devam etmesi gerekir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Derslerini başarı ile tamamlayan öğrenci, yeterlik sınavına alınır. Bu sınavdan da başarılı olması halinde tez önerisini jüri önünde sunar. Altı aylık sürelerle tezindeki ilerlemesini ve sonuçları tez izleme komisyonuna sözlü olarak sunar. Seminer ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.

Programda başta Orta Asya, Kafkasya ve Balkan bölgeleri olmak üzere Türk devletlerinin ve topluluklarının yaşadıkları coğrafyalarda şekillenmiş olan kültürel verimlerden dil ve lehçeler kapsamında değerlendirilebilecek olan malzemeler üzerinde araştırma, analiz ve sentez çalışmaları yapılmaktadır. Dersler açısından öğrencinin aktif katılımı esastır.

Üniversitelerde, araştırma kurumlarında Öğretim Üyesi ve Araştırmacı olarak, orta dereceli eğitim kurumlarında Öğretmen olarak çalışabilir.

Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar , aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.

Öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadır. Öğrencinin devamı ilgili öğretim üyesi tarafından takip edilir. Hemen hemen tüm zorunlu ve seçmeli derslerde öğrenciler yazılı sınava tabi tutulmaktadır. Bazen seminerler ve dönem ödevleri de sınav yerine sayılabilmektedir. Ara sınavların tümü yarıyılın dokuzuncu haftasında yapılmaktadır. Her yarıyılda her ders için bir ara sınav yapılır. Ara sınavların tarihi ve programı yarıyılın başladığı ilk ay içinde Anabilim Dalı tarafından ilan edilir. Ara sınava ilaveten her dersten bir final sınavı yapılır. Üniversitenin akademik takvimine uymak kaydıyla, final sınavları tarihi ve yeri yine Anabilim Dalı’nda ilan edilir. Mazereti nedeniyle sınava giremeyen öğrencilere geçerli bir mazereti olması halinde Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu kararıyla mazeret sınavı hakkı verilebilir. Her derse ait raporlar, ödevler ve seminer öğrencinin sunumlarındaki performansa göre değerlendirilmektedir. Ara sınav ve final sınavının yapıldığı derslerde başarı notu ara sınav notunun %40’ ı ile final sınavının %60’ ı alınarak bulunur. Bu esasa göre yapılan değerlendirmede bir öğrencinin o dersten başarılı kabul edilebilmesi için Doktorada ise en az 75 not ortalamasını tutturması gerekmektedir.

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Tam Zamanlı

Türk Dili ve Lehçeleri Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zeki Kaymaz zeki.kaymaz@ege.edu.tr Tel: o 232 3111010-2096/137 ECTS Koordinatörü Ege Üniversitesi, Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü 35100 Bornova, Izmir, TÜRKİYE Tel. 0 232 3111010 - 2096/2958 Belgeç. 0 232 3427496 E-Posta. tdae@mail.ege.edu.tr

Klimalı derslikler, ihtisas kütüphanesi, konferans salonu, kantin


Program Çıktıları

1 “Dil” denen olguyu kavrayabilme, onun kendine özgü kurallarını anlayabilme.
2 Dilbilimi alanında yapılan çalışmaları, ekolleri ve dilbiliminin alanlarını kavrayabilme.
3 Karşılaştırmalı dilbilimi çalışmalarını ve bu çalışmalar içindeki dil ailelerini kavrayabilme.
4 Altayistiğin ortaya çıkışını, Altay dil teorisinin önemini ve bu alanda yapılan çalışmaları kavrayabilme.
5 Altay dilleri ve bunun içinde Türk dilinin yeri konusunda yapılan son çalışmaları kavrayıp geliştirebilme.
6 Türk lehçelerinin gelişim evrelerini ve Türk dilinin sınıflandırılması çalışmalarını anlayabilme.
7 Tarihi Türk lehçelerinin dil özelliklerini tahlil edebilme ve metinlerini okuyup anlayabilme.
8 Çağdaş Türk lehçelerinin dil özelliklerini tahlil edebilme ve metinlerini okuyup anlayabilme.
9 Tarihi ve çağdaş Türk lehçelerinin sorunlarını görüp bu sorunlara çözüm üretebilme.
10 Türk dilli halkların dil, tarih, coğrafya, kültür konularıyla yakından ilgilenme, bu coğrafyadaki gelişmeleri takip edebilme.
11 Türkolojinin bir veya birden fazla alanı hakkında ayrıntılı bilgi edinebilme.
12 Lehçelerle yazılmış kaynakları anlama ve kullanabilme becerisi geliştirme.
13 Uzmanlaştığı alanla ilgili her türlü kaynağa, bilgi ve belgeye ulaşabilme; alanıyla ilgili sorunları tespit ederek alanına özgün katkılarda bulunabilme.
14 Türkoloji alanında kabul edilmiş terminoloji ve teknikleri kullanabilme.
15 Disiplin içi ve disiplinler arası bireysel ve grup çalışmaları yapabilme.
16 Bağımsız karar verebilme kabiliyetine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı olarak açık ve öz bir şekilde ifade edebilme.
17 Mesleki ve ahlaki sorumluluk bilincine sahip olabilme.
18 Bibliyografik repertuvarlar, arşiv envanterleri, elektronik referanslar gibi bilgi erişim araçlarını kullanma bilgi ve becerisi.
19 Türkolojinin belirli dönemlerine ait belgeleri çalışmak için gerekli olan spesifik araçların kullanımının bilgi ve becerisi (mikrofilm, epigrafya gibi).
20 Bilgisayar ve internet kaynaklarını Türkoloji çalışmalarında verimli ve etkin kullanma becerisi (istatistik veya veritabanları oluşturma vb.)
21 Çalıştığı alanla ilgili olarak Türk lehçeleri arasında ve gerekiyorsa başka dillerle karşılaştırmalı çalışmalara girebilme.
22 Çalıştığı alanla ilgili olarak alanına yakın diğer beşeri bilimlerin (tarih, arkeoloji, sanat tarihi, folklor, vs.) yöntem ve araçlarını kullanarak hedeflediği çalışmadan etkin sonuç alabilme bilgi ve becerisi.
23 Bilgi kaynaklarını belirlemek ve bunlardan bilimsel çalışma yöntemlerine uygun olarak yararlanmak becerisi (bibliyografya, dokümanlar, sözlü tanıklıklar, vs.)
24 Kendi alanındaki karmaşık dil verilerini belirli bir yöntemle sınıflandırabilme ve tutarlı bir şekilde sonuca varabilme.
25 Çalışmalarını düzgün bir anlatımla bilimsel yayın haline getirme becerisi.
26 Diyalektoloji çalışmalarının önemini ve gerekliliğini kavrayabilme ve bu alanda çalışmalar yapabilme.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ders Planı

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9205016652020 Türkçe Araştırma Teknikleri ve Etik (E) Zorunlu 3 - - 6
TDA-DİLveLEH-DR-SDG1 Türkçe TÜRK DİLİ VE LEHÇELERİ Seçmeli - - - 15
Toplam 3 0 0 21
2. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
DRSEM690 Türkçe Seminer Zorunlu - - - 6
TDA-DİLveLEH-DR-SDG2 Türkçe TÜRK DİLİ VE LEHÇELERİ Seçmeli - - - 12
Toplam 0 0 0 18
3. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu - - - 5
SOSDRYET790 Türkçe Yeterlilik Dersi Zorunlu - - - 25
Toplam 0 0 0 30
4. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu - - - 5
SOSDRTEZONE Türkçe Tez Önerisi Zorunlu - - - 5
Toplam 0 0 0 10
5. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
DRTEZ692 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 25
DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu - - - 5
Toplam 0 0 0 30
6. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
DRTEZ692 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 25
DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu - - - 5
Toplam 0 0 0 30
7. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
DRTEZ692 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 25
DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu - - - 5
Toplam 0 0 0 30
8. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
DRTEZ692 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 25
DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu - - - 5
Toplam 0 0 0 30
TDA-DİLveLEH-DR-SDG1 - TÜRK DİLİ VE LEHÇELERİ
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9205016622021 Türkçe Altayistik I : Giriş Seçmeli 3 - - 6
9205016642020 Türkçe Yakut-Çuvaş ve Halaç Türkçesi Seçmeli 3 - - 6
9205036051982 Türkçe Yeni Uygur Türkçesi Grameri Seçmeli 3 - - 6
9205036091982 Türkçe Yenisey Türkçesi Seçmeli 3 - - 6
9205036172021 Türkçe Bugünkü Kıpçak Türkçesi Grameri I : Kırgız Türkçesi Seçmeli 3 - - 6
9205036252021 Türkçe Karşılaştırmalı Anadolu ve Rumeli Ağızları I : Giriş Seçmeli 3 - - 6
9205036292017 Türkçe Genel Dilbilimi Seçmeli 3 - - 6
9205036312021 Türkçe Metin İnceleme Yöntemleri I : Şiir Türleri Seçmeli 3 - - 6
TDA-DİLveLEH-DR-SDG2 - TÜRK DİLİ VE LEHÇELERİ
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9205016662021 Türkçe Altayistik II : Ses ve Şekil Bilgisi Seçmeli 3 - - 6
9205036161982 Türkçe Mani ve Süryani Metinleri Seçmeli 3 - - 6
9205036182021 Türkçe Bugünkü Kıpçak Türkçesi Grameri II : Kazak Türkçesi Seçmeli 3 - - 6
9205036202017 Türkçe Anlatıbilim Seçmeli 3 - - 6
9205036222021 Türkçe Metin İnceleme Yöntemleri II : Örnek Metin İncelemeri Seçmeli 3 - - 6
9205036242017 Türkçe Sözcük Anlambilim Seçmeli 3 - - 6
9205036262021 Türkçe Karşılaştırmalı Anadolu ve Rumeli Ağızları II : Metin İncelemeleri Seçmeli 3 - - 6
9205036282005 Türkçe Türkmen Türkçesi Metin İncelemeleri Seçmeli 3 - - 6
EBB6832017 Türkçe Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 - 6
EBB6852017 Türkçe Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 - - 4