GERİ DÖN

Doktora Programları


Sosyal Bilimler Enstitüsü - Türk Dünyası Araştırmaları - Türk Sanatı - Yüksek Lisans Derecesi ile Doktora


Program Tanıtımı

Türk Sanatı Anabilim Dalı, 1992 yılında kurulan Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü bünyesinde akademik bir birim olup, lisansüstü eğitim - öğretim faaliyetlerini Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı olarak sürdürmektedir. Anabilim Dalında, lisansüstü programlar aracılığıyla gerek Türkiye, gerek ise Türkiye dışında bulunan Türk sanat eserleri ve somut kültür mirası konularında incelemeler yapılması, Türk Sanatına ilişkin kimi problemlerin çözümüne katkı sağlanması amaçlamaktadır. Türk Sanatı Anabilim Dalı’nda 1995 yılında Yüksek Lisans, 1998 yılında da doktora programları açılmıştır. O tarihlerden beri Anabilim Dalı’na “Tezli Yüksek Lisans”, “Lisans Derecesi ile Doktora” ve “Yüksek Lisans Derecesi ile Doktora” olmak üzere üç ayrı program halinde öğrenci kabul edilmektedir.

Programı başarıyla tamamlayan mezunlara "Türk Sanatı alanında Bilim Doktoru" diploması verilir.

4 Yıl , 8 Yarıyıl

240 AKTS

TYYÇ-8

Doktora programına , Yüksek Lisans derecesine sahip olan ve yabancı dil koşulunu yerine getiren ve mülakat sınavı sonucunda güz ve bahar yarıyıllarında öğrenci kabul edilir. Doktora programına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den sayısal puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, ÜDS sınavından en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %15’i, yüksek lisans kademesi not ortalamasının %10’iu ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 60, bilimsel başarı düzey notunun da en az 65 olması gerekir.

Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.

Doktora Programının süresi sekiz yarıyıldır. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Program; toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez sunumu ve tez savunmasından oluşur. Yüksek lisans dersleri zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 240'dır. Öğrencinin kayıtlandığı bir dersin sınavına girebilmesi için o derse en az %70 oranında, uygulamalara ise en az % 80 oranında devam etmesi gerekir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Derslerini başarı ile tamamlayan öğrenci, yeterlik sınavına alınır. Bu sınavdan da başarılı olması halinde tez önerisini jüri önünde sunar. Altı aylık sürelerle tezindeki ilerlemesini ve sonuçları tez izleme komisyonuna sözlü olarak sunar. Seminer ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.

Türk Sanatı Anabilim Dalı Doktora Programında, Türk Sanatının ortaya çıkışı ve gelişme süreci ve sorunlarını ele alan, metodolojik araştırma ve bilimsel yayın üretebilme yöntemlerini içeren dersler yer almaktadır. Öğrencilerin ilgileri ve ileride yapacağı araştırma alanları da göz önünde tutularak bunların bir kısmı zorunlu, bir kısmı seçmeli ders olarak okutulmaktadır.

Türk Sanatı Anabilim Dalı Doktora Programı mezunları, Türk Sanatı alanında bilim doktoru statüsü kazanırlar. Bu ünvanı taşıyan kişiler; Türk sanatına ilişkin kuram ve yöntemler konusunda bilgi sahibi olabilir ve problemlere metodolojik ve analitik şekilde yaklaşarak, çözüm önerisi sunabilecek bir yetkinlik kazanabilirler. Bu Program mezunları, Türk Sanatı konusunda, özgün ve disiplinler arası akademik çalışmalar üretebilecek seviyede beceri kazanabilir ve etik değerlere bağlı olarak bu çalışmalara önderlik edebilirler. İleride yapacakları özgün ve akademik çalışmalarla Türk Sanatı disiplinine yenilik getirebilecek bilimsel sonuçlara ulaşabilirler. Mezunlar, Türk Sanatı alanında dünyada ve Türkiye’de yapılmış olan bilimsel yayınları takip edecek ve bu yayınları analiz edebilecek bilgi ve beceriyi kazanırlar. Ayrıca, eğitim/öğretim kuruluşlarında profesyonel olarak alan/disiplin ile ilgili eğitim verebilecek nitelik kazanırlar. Bu programdan mezun olan kişiler, Doktora diplomasının sağladığı avantajlarla, yurt içi ve yurt dışı üniversitelerde “öğretim üyesi” statüsü elde etmeleri halinde öğretim üyesi olarak çalışabilirler. Ayrıca, ilgili alanlarda istihdam sağlayan çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında da “Dr. Ünvanı” ile görev alabilirler.

Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar , aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.

Bu Programda her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Öğretim Planı"nda ayrıntılı şekilde tanımlanmıştır.

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Tam Zamanlı

Dr. Öğr. Üyesi Rüçhan BUBUR Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Türk Sanatı Anabilim Dalı Başkanı Bornova - İzmir E mail: ruchan.bubur@ege.edu.tr Tel: 02323434922 / 2096-126

Anabilim Dalında, 3 Profesör, 1 Doçent ve 3 Yard. Doçentten oluşan 7 kişilik bir öğretim üyesi kadrosu ders vermektedir. Üniversitemizin mevcut araştırma ve merkezi kütüphane olanaklarına ek olarak, araştırmacılar Enstitümüz bünyesinde de zengin bir referans kütüphanesinden yararlanabilmektedirler.


Program Çıktıları

1 Türk sanatının mimarlık, el sanatları ve süslemesi konularında ileri derecede bilgi sahibi olma.
2 Türk sanatının ortaya çıkışından günümüze kadar geçirdiği evreleri bir gelişme sistematiği içerisinde kavrayarak takip edebilme.
3 Türk sanatının geliştiği çevrelerde, tarihi ve kültürel ortamların sanata yansımalarını belirleyebilme.
4 Türk sanatının oluşmasında diğer çevre faktörlerini tespit edebilme.
5 Türk sanatının tüm somut verilerini, kaynak, köken ve etkileşim bağlamında değerlendirerek, bunlara ilişkin ileri derecede yorum yapabilme.
6 Türk sanat eserlerini bilimsel yöntemlerle inceleyerek, bunlara ilişkin, bani, sanatçı, tarihleme sorunları üzerinde yorum yapabilme.
7 Bilimsel ilke ve etik değerlere bağlı olarak, Türk sanatı alanında özgür ve özgün düşünce ürünü bilgi üretebilme.
8 Türk sanatı alanındaki yayınları bilimsel bakış açısıyla inceleme ve eleştirebilme yeteneğini elde etme.
9 Gerek Türk sanatı disiplininde gerekse disiplinler arası proje ve ekip çalışmalarında araştırmacı ve gerektiğinde proje / ekip yöneticiliği yapabilme.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ders Planı

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
2016-tdaTTdr-sdg-1 Türkçe Türk Tarihi YLDOK Seçmeli Grubu Güz-1 Seçmeli - - - 24
9205046172016 Türkçe Sanat Tarihinde Üslûp Analizi ve Yayın Eleştirisi I (E) Zorunlu 3 - - 6
Toplam 3 0 0 30
2. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
2016-tdaTTdr-sdg-2 Türkçe Türk Tarihi YLDOK Seçmeli Grubu Bahar-2 Seçmeli - - - 18
9205046242016 Türkçe Türk Dünyasında Kazı – Restorasyon Çalışmaları ve Sorunları II Zorunlu 3 - - 6
DRSEM690 Türkçe Seminer Zorunlu - - - 6
Toplam 3 0 0 30
3. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu - - - 5
SOSDRYET790 Türkçe Yeterlilik Dersi Zorunlu - - - 25
Toplam 0 0 0 30
4. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu - - - 5
SOSDRTEZONE Türkçe Tez Önerisi Zorunlu - - - 25
Toplam 0 0 0 30
5. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
DRTEZ692 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 25
DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu - - - 5
Toplam 0 0 0 30
6. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
DRTEZ692 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 25
DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu - - - 5
Toplam 0 0 0 30
7. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
DRTEZ692 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 25
DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu - - - 5
Toplam 0 0 0 30
8. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
DRTEZ692 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 25
DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu - - - 5
Toplam 0 0 0 30
2016-tdaTTdr-sdg-1 - Türk Tarihi YLDOK Seçmeli Grubu Güz-1
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9205046012016 Türkçe Türk Sanatında Figürler-Semboller I Seçmeli 3 - - 6
9205046032016 Türkçe Türk Konut Mimarisi I Seçmeli 3 - - 6
9205046052016 Türkçe Anadolu Türk Mimarisinin Kökenleri I Seçmeli 3 - - 6
9205046192016 Türkçe Türk Dünyasında Süsleme Sanatı I Seçmeli 3 - - 6
9205046232016 Türkçe Sanatsal Yaratıcılık ve Cumhuriyet Dönemi Türk Resmi I Seçmeli 3 - - 6
9205046252016 Türkçe Türk Dünyasında Kazı – Restorasyon Çalışmaları ve Sorunları I Seçmeli 3 - - 6
2016-tdaTTdr-sdg-2 - Türk Tarihi YLDOK Seçmeli Grubu Bahar-2
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9205046022016 Türkçe Türk Sanatında Figürler-Semboller II Seçmeli 3 - - 6
9205046042016 Türkçe Türk Konut Mimarisi I Seçmeli 3 - - 6
9205046062016 Türkçe Anadolu Türk Mimarisinin Kökenleri II Seçmeli 3 - - 6
9205046202016 Türkçe Türk Dünyasında Süsleme Sanatı II Seçmeli 3 - - 6
9205046222016 Türkçe Sanatsal Yaratıcılık ve Cumhuriyet Dönemi Türk Resmi II Seçmeli 3 - - 6
9205046242016 Türkçe Türk Dünyasında Kazı – Restorasyon Çalışmaları ve Sorunları II Seçmeli 3 - - 6
EBB6832017 Türkçe Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 - 6
EBB6852017 Türkçe Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 - - 4