GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9023001022010 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - I Ders 1 1 2,00

Önlisans


Türkçe


Bu dersin genel amacı; Öğrencilerini Atatürk İlke ve İnkılâpları doğrultusunda Atatürk Milliyetçiliği'ne bağlı; Türk Milleti'nin milli, ahlaki, manevi ve kültürel değerlerini benimsemiş, evrensel ve çağdaş gelişmelere açık aydın nesiller olarak yetiştirmektedir.


Mehmet Ali Durmuş


1 Avrupa Tarihindeki gelişmeler ve Osmanlı modernleşmesini
2 Osmanlı Devleti’nin Çöküş Nedenlerini
3 I. Dünya Savaşı’nı
4 Türk Milli Mücadelesi’ni
5 Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluş Felsefesini daha iyi kavrayabilecektir.


Yok


Yok


* Temel Kavramlar, * Modernleşme Süreci ve Osmanlı Devleti’nin Çöküş Sebepleri, * Türk Yenileşme Hareketleri, * I. Dünya Savaşı, * Türk Milli Mücadelesi.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersini okutmanın amacı ve dersle ilgili temel kavramlar hakkında bilgi verilmesi ve Türk İnkılâbının stratejisi
2 Avrupa tarihindeki gelişmeler ve bunların Osmanlı Devleti’ne etkileri
3 XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde yenileşme hareketleri (Tanzimat, Islahat ve I. Meşrutiyet dönemleri)
4 Dağılma devrinde Osmanlı Devleti’nin siyasi ve askeri durumu
5 Osmanlı Devleti'nin son dönemindeki fikir akımları (Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük, Batıcılık, Adem-i Merkeziyetçilik, Sosyalizm) ve II. Meşrutiyet sürecinde Osmanlı Devleti
6 I. Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti (Savaşın çıkışı, Osmanlı Devleti'nin savaşa dâhil oluşu, cepheler ve savaşın sonu) ve Mondros Mütarekesinin imzalanması
7 Ara Sınav
8 İşgaller ve Tepkiler (Kuva-yı Milliyenin ortaya çıkışı), Cemiyetler (Millî, Millî varlığa düşman ve azınlık cemiyetleri), Mondros Mütarekesinden sonra Mustafa Kemal Paşa'nın faaliyetleri ve Anadolu'ya geçmesi
9 Millî Mücadele için ilk adım ve Kongreler yoluyla teşkilatlanma (Amasya Genelgesi, Erzurum, Sivas Kongresi ve Batı Anadolu Kongreleri)
10 Amasya mülakatı, Temsil heyetinin Ankara’ya gelişi, Son Osmanlı Meclis-i Mebusanı'nın toplanması, Misak-ı Millî'nin kabulü ve İstanbul'un işgali
11 Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı, Meclisin yapısı, çıkardığı yasalar ve faaliyetleri, Meclisin açılışına iç ve dış tepkiler
12 San Remo Konferansı, Sevr Anlaşması, Sevr Anlaşması'nda bugüne yönelik tehditler, Doğu ve Güney cephelerindeki durum
13 Kuva-yı Milliye'nin tasfiyesi ve düzenli ordunun kuruluşu, Yunan genel taarruzu ve Batı Cephesi'ndeki savaşlar
14 Mustafa Kemal Paşa'nın Başkomutanlığı, Tekâlif-i Milliye emirleri, Sakarya Savaşı ve sonrasındaki dış politika gelişmeleri (Türk-Rus, Türk-Afgan münasebetleri, Londra Konferansı, Ankara İtilafnamesi)
15 Büyük Taarruz ve Mudanya Mütarekesi'nin imzalanması, Lozan konferansı öncesindeki gelişmeler, Konferansı toplanması ve Barış anlaşmasının imzalanması
16 Yarı yıl sonu sınavı

DERS KİTAPLARI (* Öğrenciler bir (1) kitabı tercih edecektir): * Mevlüt Çelebi, Türk İnkılâp Tarihi, İzmir 2011. * Kemal Arı, Türk Devrim Tarihi- I Temelleri, Gelişimi ve Oluşumu, İzmir 2010. * Tuncer Baykara, Türk İnkılap Tarihi ve Atatürk İlkeleri, İzmir 2006. * Ergün Aybars, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi - I, İzmir 2006. * Hamza Eroğlu, Türk İnkılap Tarihi, Ankara 2010. * Ahmet Mumcu, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I, Açıköğretim Fakültesi Yayınları, * Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Dersi için hazırlanmış, müfredat içerikli diğer Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Ders Kitapları. (* Öğrenciler bir (1) kitabı tercih edecektir.) OKUMA TAVSİYELERİ: Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk-Söylev, 4 cilt, TTK yayını, Ankara 2010. Mustafa Kemal Atatürk, Subay ve Komutan ile Konuşmalar Mustafa Kemal Atatürk, Atatürk'ün Anafartalar Muharebelerine Ait Hatıralar Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri I-III, Ankara 1997. Atatürk'ün Bütün Eserleri Cilt: 1-16, İstanbul 2005 Başlangıcından Günümüze Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Siyasal Kitabevi, Ankara 2010. İlk İnkılâp Tarihi Ders Notları, (Haz. Mahmut Esat Bozkurt, Recep Peker, Yusuf Kemal Tengirşek) Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Cilt I , Atatürk Araştırma Merkezi Yayını, Ankara 2000. Türk İstiklal Harbi, Genelkurmay Harp Tarihi Başkanlığı Ayşe Afetinan, Atatürk’ten Yazdıklarım, Türk Tarih Kurumu yayını, Ankara 1983. Ali Birinci, Hürriyet ve İtilâf Fırkası, II. Meşrutiyet Devrinde İttihat ve Terakki’ye Karşı Çıkanlar, İstanbul 1990. Ali Fuat Cebesoy, Milli Mücadele Hatıraları, İstanbul 1953. Ali Fuat Cebesoy, Sınıf Arkadaşım Atatürk, İstanbul 2000. Bernard Lewis, Modern Türkiyenin Doğuşu, Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankara l984 Bülent Daver, Siyaset Bilimine Giriş, Ankara 1968. Doğan Avcıoğlu, Türkiye’nin Düzeni, İstanbul, Cem Yayınevi 1974. Emre Kongar, 21. Yüzyılda Türkiye, Remzi Kitabevi, İstanbul 2000. Ergün Aybars, “Makedonya ve II. Meşrutiyet”, Tarih İncelemeleri Dergisi, c.I, İzmir 1983. Ergün Aybars, “Türkiye’de Demokrasi ve Fikrî Kaynağı”, Türkiye’de Demokrasi ve Demokrasi Kültürünün Gelişmesi, İzmir,1990. Erik Jan Zürcher, Modernleşen Türkiyenin Tarihi Fahir Armaoğlu, XX. Yüzyıl Siyasi Tarihi Falih Rıfkı Atay, Atatürk’ün Hatıraları, Ankara 1965. Feroz Ahmad, İttihat ve Terakki (1908-1914), (Çeviren: Nuran Yavuz), Ankara 1984. Feroz Ahmad, Modern Türkiyenin Oluşumu H. Zafer Kars, Belgelerle 1908 Devrimi Öncesinde Anadolu, İstanbul 1984. Halil İnalcık, “Atatürk ve Türkiyenin Modernleştirilmesi”, Atatürk Önderliğinde Kültür Devrimi, Ankara 1972. Hilmi Ziya Ülken, Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi, Selçuk Yayınları, İstanbul 1966. İlber Ortaylı, İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, Hil Yayını, İstanbul 1995. İlber Ortaylı, Tanzimat’tan Cumhuriyete Yerel Yönetim Geleneği, Hil Yayını, İstanbul 1985. İlhan Tekeli, Selim İlkin, Türkiye’nin Sosyal ve Ekonomik Tarihi (1071-1920), Ankara 1980. Kazım Karabekir, İstiklal Harbimiz, İstanbul 1960. Kemal Arıburnu, Sivas Kongresi Samsun'dan Ankara'ya Kadar Olaylar ve Anılarla, Ankara 1997. Kemal H. Karpat, Ottoman Population (1830-1914), Demographic and Social Characteristics, The University of Wisconsin Press, London 1985. Kemal H. Karpat, Türk Demokrasi Tarihi Niyazi Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma, Bilgi Yayınevi, Ankara 1973. Rahmi Apak, Yetmişlik Bir Subayın Hatıraları, Ankara 1957. S.N. Eisenstadt, Modernization: Protest and Change, New Jersey, prentice Hall İnc. 1966. Selahattin Tansel, Mondros’tan Mudanya’ya Kadar-I, Milli Eğitim Basımevi, Ankara 1977. Server Tanilli, Uygarlık Tarihi, Çağdaş Yayınları, İstanbul 1996. Sina Akşin, Jön Türkler ve İttihat ve Terakki, İstanbul 1976. Sina Akşin, Türkiye Tarihi, V. Cilt Stanford – Shaw Ezel Kural Shaw, Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye, II, (Çeviren: Mehmet Harmancı), İstanbul 1983. Şerif Mardin, Din ve İdeoloji, İletişim Yayını,, İstanbul 1997. Şevket Süreyya Aydemir, Tek Adam, c. I-III, Remzi Kitabevi, İstanbul 1983. Şükrü Hanioğlu, Osmanlı İttihad ve Terakki Cemiyeti ve Jön Türklük (1889-1902), c.I, İstanbul 1985. Taner Timur, Türk Devrimi, Ankara 1994. Tarık Zafer Tunaya, Türkiye’de Siyasal Partiler, c.I, İkinci Meşrutiyet Dönemi (1908-1918), İstanbul 1984, Tarık Zafer Tunaya, Türkiye’de Siyasal Partiler, c.III, İttihat ve Terakki; Bir Çağın, Bir Kuşağın, Bir Partinin Tarihi, İstanbul 1989. Tevfik Çavdar, Milli Mücadele Başlarken Sayılarla... , “Vaziyet-i Manzara-i Umumiye”, İstanbul 1971. Tuncer Baykara, Atatürk ve XX. Yüzyıl Türk Tarihi Araştırmaları, İzmir 2005. Utkan Kocatürk, Doğumundan Ölümüne Kadar Kaynakçalı Atatürk Günlüğü, Ankara 1999. Vedat Eldem, Osmanlı İmparatorluğu’nun İktisadi Şartları Hakkında Bir Tedkik, Ankara 1970. Yusuf Hikmet Bayur, Atatürk Hayatı ve Eseri (Doğumundan Samsun'a Çıkışına Kadar), Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara 1997. Yusuf Hikmet Bayur, Türk İnkılâbı Tarihi, Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankara 1983. Zafer Toprak, Türkiye’de Milli İktisat (1908-1918), Ankara 1982.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 11 2 22
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5
Okuma 1 5 5
Toplam İş Yükü (saat) 60

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19 PÇ 20
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 5
ÖÇ 4 5
ÖÇ 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek