Öğrenci Kabulü

Türk Öğrenciler

Öğrencilerin kayıt kabul, sınav ve değerlendirme işlemleri Yükseköğretim Kanuna ve bu kanuna dayalı olarak çıkarılan Yükseköğretim Kurulu kararlarına ve yönetmeliklerine göre yapılmaktadır. Bu konuda öğrenciler için hazırlanan oryantasyon sunumları ile bilgi verilmektedir.

Ege Üniversitesinde kayıt kabul işlemleri, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülmekte olup, yönetmelik ve yönergelere ilişkin bilgiye, http://oidb.ege.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Orta öğretimden yüksek öğretime geçişte iki aşamalı bir sınav sistemi uygulanmaktadır. Sınavlar Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilmektedir. Sınavlara ilişkin ayrıntılı bilgiye http://www.osym.gov.tr  internet adresinden ulaşılabilir. Sınav sisteminin birinci aşaması YTY olarak adlandırılan ortak ve tek bir sınavdır. “TYT”, orta öğretimi başarı ile tamamlayan ve yüksek öğrenim görmek isteyen kişilerin tabi tutulacağı, yüksek öğretime geçiş için yeterliliği ölçen bir sınavdır. TYT’de en az bir puan türünde 150 ve üzeri puanı olmayan adayların; TYT puanları ile bir yükseköğretim programını tercih etme ve ikinci aşamadaki AYT sınavına girme hakları bulunmamaktadır.  TYT’de 150.000-169.999 arası puan alan adaylar, sadece meslek yüksekokulu ön lisans programları ile açıköğretim programlarını tercih hakkı kazanır.  TYT puanlarından en az biri 170 ve daha fazla olan adaylar, ikinci aşama sınavlarına (AYT) girme hakkı kazanır.  TYT’de 170 ve üzeri puan alan adaylar, hem meslek yüksekokulu ön lisans programları ile açıköğretim programlarını, hem de TYT puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih hakkı kazanır.  Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan eğitim programları dışındaki yükseköğretim programlarına başvurabilmek için TYT puanının 150 ve üzeri olması gerekir. Sınav sisteminin ikinci aşaması “Alan Yeterlilik Testi” (AYT) olarak adlandırılmaktadır. Bu sınavlar, adayların ders düzeyindeki bilgi ve yeteneklerini ölçen ve açık öğretim dışındaki örgün lisans programlarına yerleştirmede esas alınacak başarı puanını belirleyen sınavlardır. AYT'de uygulanan her test ayrı ayrı değerlendirmeye alınır ve her test için bir standart puan hesaplanır. AYT’de 170 ve üzeri puan alanlar, LYS puan türleri ile öğrenci alan lisans programlarını tercih edebilir.

Ege Üniversitesinde Spor Bilimleri Fakültesi, Devlet Türk Musikisi Konservatuarı ve Eğitim Fakültesi Resim iş Öğretmenliği Programına ön kayıt ve yetenek sınavı ile öğrenci alınmaktadır.

Bir yüksek lisans programına başvurabilmek için; adayların lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES‘den başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination(GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir.

Doktora programlarına başvurmak isteyen adayların bir lisans veya yüksek lisans diplomasına veya hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık fakültesi vb.  diplomasına, Eczacılık ve Fen fakülteleri lisans veya yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığı’nca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları gerekir.Yurtdışından alınmış lisans ve yüksek lisans diplomalarının denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması gerekir. Lisans diploması ile doktora programına başvuran adayların ALES’den başvurduğu programın puan türünde en az 80 standart puan veya GRE veya  GMAT sınavından 80 ALES puanına  eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yüksek lisanslarını tamamlamış olan adayların ALES‘den   başvurduğu  programın puan türünde en az 60 standart puan veya GRE veya GMAT sınavından 60 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir.

Doktoraya başvuran adayların YDS’den en az 55 puan veya YÖK tarafından kabul edilen  sınavlardan bu puana eşdeğer bir puan, yabancı uyruklu öğrencilerin ise ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinin birinden en az 55 YDS puanı veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen  bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olması gerekir.

Lisansüstü programlara başvurulara ilişkin detaylı bilgiye başvurulacak ilgili Enstitünün internet sayfasından erişilebilmektedir.

Ege Üniversitesinde yabancı dil hazırlık eğitimi; Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından, fakülte ve dört yıllık yüksekokul öğrencilerine verilmektedir. Fakülte ve yüksekokul bölümleri gereksinimleri doğrultusunda, İngilizce veya Almanca dillerinde bir yıl süre ile verilen yabancı dil eğitiminde, öğrencilerin bilgi düzeyini belirlemek amacıyla, her yıl eylül ayı içerisinde Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı düzenlenmektedir. Yabancı dil yeterlilik sınavına giren ve 100 üzerinden 70 puan alan öğrenciler başarılı kabul edilmektedir. Bazı uluslararası kurumların yaptığı sınavlardan yeterli puan alan öğrenciler, yabancı dil eğitiminden muaf sayılmaktadır. Eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınav türleri ve geçerli puan barajı bilgilerine ydy.ege.edu.tr sayfasındaki "Yabancı Dil Öğretimi Yönergesi"nden erişilebilmektedir.

Almancadan muaf olmak isteyenlerin belgeleri, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından ayrıca değerlendirilmektedir. 

Yeterlilik sınavında başarılı olamayan öğrenciler yeterlilik sınavındaki yabancı dil bilgi düzeylerine uygun olarak bir sınıfta, haftada 24-26 saat programlanan hazırlık eğitimine tabi tutulurlar. 

Hazırlık sınıfı öğrencileri, yıl boyunca toplam derslerinin %80’ine devam etmek zorundadırlar. Bu devamlılığı sağlayamayanlar, final sınavına giremeyecekleri gibi yaz okullarına da katılamazlar.
 

Yabancı Uyruklu Öğrenciler

Adaylar YÖK’ün belirlediği Türkçe öğretim merkezlerinden veya birimlerinden Türkçe yeterlik belgesi ile Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü tarafından düzenlenen Türkçe kurslarını ya da sınavlarını başardıklarını belgeledikleri takdirde Türkçe’den muaf tutulurlar. Türkçe yeterlik belgesine sahip olmayan adayların, Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırma Enstitüsü tarafından yapılacak Türkçe seviye tespit sınavından 100 tam not üzerinden en az 70 not almaları gerekir. Lisans veya yüksek lisans öğrenimini Türkçe öğretim yapan bir üniversitede tamamladığını belgeleyen adaylar Türkçe dil sınavından muaf tutulur. Adayların ana dilleri dışında Almanca, Fransızca veya İngilizce olarak yapılan ve YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavlarından tezli yüksek lisans programları için en az 50 puan veya Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan yüksek lisans yabancı dil yeterlik sınavından 60 puan, doktora programları için YÖK tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarından en az 55 puan ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından ilgili puana eşdeğer bir puan almış olmaları gerekir. Bu şartları taşıyan adaylar, yazılı bilimsel değerlendirme ya da mülakata alınırlar. Bunun ardından lisans mezuniyet notu, mülakat ve/veya bilimsel değerlendirme sınavlarını belli yüzdelerle dikkate alınması sonucunda yerleştirme puanı dikkate hesaplanır.  

Burslu olan veya ikili anlaşmalar ve değişim programları çerçevesinde Türkiye’de lisansüstü eğitim yapmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yerleştirilen öğrencilerin kayıt işlemleri ve kayıt evrakları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın www.oidb.ege.edu.tr web sayfasında ilan edilir.