Akademik Danışmanlık

Lisans Programları

Fakülte ve yüksekokul yönetimleri, Ege Üniversitesinde eğitime yeni başlayan öğrencilere, eğitimleri ile ilgili her konuda yardımcı olmak amacı ile bir öğretim elemanını danışman olarak atar. Danışmanlar, öğrencilerin üniversiteye kayıt olduğu ilk günden, öğrencilik süresinin bitimine kadar, başta eğitim olmak üzere öğrencilere, gereksinim duydukları her konuda danışmanlık hizmeti sunmakta; özellikle ders seçme ve kayıt yenileme süreçlerinde yardımcı olmaktadırlar.

Tezli Yükseklisans Programları

Tezli yüksek lisans programında, Enstitü Anabilim Dalı Kurulu ilk yarıyılın başında her öğrenci için bir tez danışmanı belirler. Tez danışmanı, öğretim üyeleri veya yeterli sayıda öğretim üyesi yoksa tez konusu ile ilgili bilim dalında doktora yapmış öğretim görevlileri arasından seçilir. Tez danışmanı, öğrencinin öğrenimi süresince; alacağı dersleri belirlemek, bu derslere devamını ve öğrenim durumunu sürekli izlemekle, öğrencinin tez çalışmasını yönetmek ve yönlendirmekle, gerektiğinde idare ile ilişkilerinde aracılık yapmakla, sosyal, kültürel ve diğer problemleriyle ilgilenmek ve yol göstermekle, gerekli gördüğü hallerde uyarmakla, her yarıyıl sonunda, öğrencinin başarı düzeyi hakkında ilgili anabilim dalı başkanının onaylayacağı bir raporu enstitü müdürlüğüne iletmekle yükümlüdür.

Tezsiz Yükseklisans Programları

Tezsiz yüksek lisans programında; orta öğretim alan öğretmenliği dışında Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya yeterli sayıda öğretim üyesi yoksa ilgili öğretim programını kapsayan bilim dalında doktora yapmış olan bir öğretim görevlisini, ilk yarıyılın başında belirler. Tez danışmanı, öğrencinin öğrenimi süresince; alacağı dersleri belirlemek, bu derslere devamını ve öğrenim durumunu sürekli izlemekle, gerektiğinde idare ile ilişkilerinde aracılık yapmakla, sosyal, kültürel ve diğer problemleriyle ilgilenmek ve yol göstermekle, gerekli gördüğü hallerde uyarmakla, her yarıyıl sonunda, öğrencinin başarı düzeyi hakkında ilgili anabilim dalı başkanının onaylayacağı bir raporu enstitü müdürlüğüne iletmekle yükümlüdür.

Doktora Programları

Enstitü Anabilim Dalı Kurulu ilk yarıyılın başında her öğrenci için bir tez danışmanı saptar. Tez danışmanı önerisi Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir.Tez danışmanı öğretim üyeleri arasından seçilir. Tez danışmanı, öğrencinin öğrenimi süresince; alacağı dersleri belirlemek, bu derslere devamını ve öğrenim durumunu sürekli izlemekle, öğrencinin tez çalışmasını yönetmek ve yönlendirmekle, gerektiğinde idare ile ilişkilerinde aracılık yapmakla, sosyal, kültürel ve diğer problemleriyle ilgilenmek ve yol göstermekle, gerekli gördüğü hallerde uyarmakla, her yarıyıl sonunda, öğrencinin başarı düzeyi hakkında ilgili anabilim dalı başkanının onaylayacağı bir raporu enstitü müdürlüğüne iletmekle yükümlüdür. Tez danışmanı; Enstitü Yönetim Kurulunca atandığı tarihten itibaren her yarıyıl ve yaz döneminde danışmanı olduğu öğrenciler için, tüm diğer akademik ve idari yük ve görevlerine ek olarak uzmanlık alan dersi adlı bir ders açabilir. Uzmanlık alan dersi öğrencinin kredisine dahil edilmez. Her öğrenci, açılan uzmanlık alan dersini almakla yükümlüdür. Uzmanlık alan dersine ilişkin esaslar, Senato tarafından kararlaştırılır ve Enstitü Yönetim Kurulunca uygulanır.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Şube Müdürlüğü’nde; öğrencilerin psikolojik, sosyal ve ekonomik yönden gelişmesine yardımcı olunmaktadır. Birimde 4 psikolog görev yapmaktadır. Psikologlar tarafından iletişim ve kimlik problemleri, sınav stresi, uyum sorunları ve diğer psikolojik problemler ele alınmaktadır. Bunların dışında çeşitli konularda seminerler ve konferanslar düzenlenmekte, bireysel görüşmelerin yanında grup terapisi de yapılmaktadır. Birimde çeşitli psikolojik sorunları olan öğrencilerimizle yapılan bireysel görüşmeler randevu sistemi ile yapılmaktadır.

Birimde ayrıca burs çalışmaları, yarı - zamanlı iş bulma, giysi yardımı çalışmaları da yürütülmektedir. Öğrenciler ayrıca birime kampüs içinden ve dışından gelen iş ilanlarını takip edebilirler.

Kariyer Planlama Birimi

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na bağlı olarak çalış-malarını sürdüren Kariyer Planlama Birimi, öğrencilerimizin daha iyi kariyer fırsatları elde etmelerini sağlamak amacıyla geleneksel olarak yılda bir kez Kariyer Günleri adı altında bir organizasyon düzenlemektedir. Kariyer Günleri’nde; katılımcı firmalar, kendilerini tanıtan sunumların yanı sıra özgeçmiş hazırlama, mülakat yöntemleri ve çalışma hayatı hakkında öğrencileri/mezunları bilgilendirirler, meslek seçimlerine yardımcı olarak onlara iş ve staj olanakları sağlarlar. Ayrıca; Şubat 2006 tarihinden itibaren haftada üç gün olmak üzere, 40 kişilik seminer salonunda Ege Üniversitesi öğrenci ve mezunlarına Kişisel Gelişim Seminerleri; 2008 yılından itibaren sertifikalı eğitimler ve bunların yanı sıra ayda dört defa tam günlük Kalite Belgelendirme Eğitimleri düzenlenmektedir. Mezun İletişim Ofisi, mezun olan Egeliler ile iletişimi ve işbirliğini sürdürmek, mezunlara üniversite hakkında düzenli olarak bilgi ulaştırmak, kariyer ve çalışma hayatında üniversite desteğini sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. Ege mezunları yine kendileri gibi Ege mezunu arkadaşlarını bulmak; Ege Üniversitesi mezunlarına yönelik etkinliklerden haberdar olmak için http://mezunofis.ege.edu.tr sitesine üye olmaktadırlar.