GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
7009001022010 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I Ders 1 1 2,00

Önlisans


Türkçe


Bu dersin genel amacı; Öğrencilerini Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin milli, ahlaki, manevi ve kültürel değerlerini benimsemiş, evrensel ve çağdaş gelişmelere açık nesiller yetiştirmektedir.


Lecturer from related department


1 Avrupa Tarihindeki gelişmeler ve Osmanlı modernleşmesini
2 Osmanlı Devleti’nin Çöküş Nedenlerini
3 I. Dünya Savaşı’nı
4 Türk Milli Mücadelesi’ni
5 Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluş Felsefesini daha iyi kavrayabilecektir.


Yok


Yok


* Temel Kavramlar, * Osmanlı Devleti’nin Çöküş Sebepleri, * Türk Yenileşme Hareketleri, * I. Dünya Savaşı, * Türk Milli Mücadelesi.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersini okutmanın amacı ve dersle ilgili temel kavramlar hakkında bilgi verilmesi ve Türk İnkılâbının stratejisi
2 Avrupa tarihindeki gelişmeler ve bunların Osmanlı Devleti’ne etkileri
3 XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde yenileşme hareketleri (Tanzimat, Islahat ve I. Meşrutiyet dönemleri)
4 Dağılma devrinde Osmanlı Devleti’nin siyasi ve askeri durumu
5 Osmanlı Devleti'nin son dönemindeki fikir akımları (Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük, Batıcılık, Adem-i Merkeziyetçilik, Sosyalizm) ve II. Meşrutiyet sürecinde Osmanlı Devleti
6 I. Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti (Savaşın çıkışı, Osmanlı Devleti'nin savaşa dâhil oluşu, cepheler ve savaşın sonu) ve Mondros Mütarekesinin imzalanması
7 Ara Sınav
8 İşgaller ve Tepkiler (Kuva-yı Milliyenin ortaya çıkışı), Cemiyetler (Millî, Millî varlığa düşman ve azınlık cemiyetleri), Mondros Mütarekesinden sonra Mustafa Kemal Paşa'nın faaliyetleri ve Anadolu'ya geçmesi
9 Millî Mücadele için ilk adım ve Kongreler yoluyla teşkilatlanma (Amasya Genelgesi, Erzurum, Sivas Kongresi ve Batı Anadolu Kongreleri)
10 Amasya mülakatı, Temsil heyetinin Ankara’ya gelişi, Son Osmanlı Meclis-i Mebusanı'nın toplanması, Misak-ı Millî'nin kabulü ve İstanbul'un işgali
11 Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı, Meclisin yapısı, çıkardığı yasalar ve faaliyetleri, Meclisin açılışına iç ve dış tepkiler
12 San Remo Konferansı, Sevr Anlaşması, Sevr Anlaşması'nda bugüne yönelik tehditler, Doğu ve Güney cephelerindeki durum
13 Kuva-yı Milliye'nin tasfiyesi ve düzenli ordunun kuruluşu, Yunan genel taarruzu ve Batı Cephesi'ndeki savaşlar
14 Mustafa Kemal Paşa'nın Başkomutanlığı, Tekâlif-i Milliye emirleri, Sakarya Savaşı ve sonrasındaki dış politika gelişmeleri (Türk-Rus, Türk-Afgan münasebetleri, Londra Konferansı, Ankara İtilafnamesi)
15 Büyük Taarruz ve Mudanya Mütarekesi'nin imzalanması, Lozan konferansı öncesindeki gelişmeler, Konferansı toplanması ve Barış anlaşmasının imzalanması
16 Yarı yıl sonu sınavı

DERS KİTABI: 1. Fatma Acun, Atatürk ve Türk İnkılap Tarihi Ankara 2010 2. Atatürk Araştırma Merkezi, Türkiye Cumhuriyeti I, Ankara 2009 3.Refik Turan ve bşk., Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Ankara 2011 4-Eroğlu,Hamza, Türk İnkılap Tarihi,İstanbul 1982 5. Aybars,Ergün, Türkiye Cumhuriyeti tarihi, İzmir 2005 6. Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I ve II, Atatürk Araştırma Merkezi,2005 OKUMA TAVSİYESİ: 1. Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk-Söylev, 4 cilt, TTK yayını, Ankara 2010. 2.Atatürk Kültür , Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi, Atatürk'ün söylev ve demeçleri I-III, Ankara 1997 3. A. Afetinan, Medeni bilgiler ve M. Kemal Atatürk'ün el yazıları, Ankara 2000 4. Şerafettin Turan, Atatürk'ün düşünce yapısını etkileyen olaylar, düşünceler, kitaplar, Ankara 1989 5. Şerafettin Turan, Mustafa Kemal Atatürk-Kendine özgü bir yaşam ve kişilik-, Ankara 2008 6. Suna Kili, Atatürk Devrimi: Bir çağdaşlaşma modeli, Ankara 1995 7. Atatürk Araştırma Merkezi, Atatürk ve Çağdaşlaşma Belgeler ve Görüşler, Ankara 2010


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 11 2 22
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5
Okuma 1 5 5
Toplam İş Yükü (saat) 60

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
ÖÇ 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
ÖÇ 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
ÖÇ 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
ÖÇ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek