GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
7010002042014 RASYON HAZIRLAMA TEKNİĞİ Ders 2 4 3,00

Önlisans


Türkçe


Büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvanlar için rasyon hazırlama tekniğini öğretmek


Öğr. Gör Özgün IŞIK


1 Pearson karesi, sınama yanılma yöntemi, program kullanımı ile rasyon hazırlama tekniklerinin öğrenilmesi
2 Deneme-Yanılma Metodu ile karma yem oluşturmanın öğrenilmesi
3 Ruminant rasyonlarının oluturulmasının öğrenilmesi

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar için rasyon hazırlamanın temel ilkeleri, rasyon hazırlamada kullanılan matematiksel modeller, farklı tür ve fizyolojik dönemdeki hayvanlar için ekonomik rasyon hazırlama konularında temel bilgilerin verilmesi


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 pearson karesi yöntemi

- Özkul, H.(-). Ruminantların beslenmesi (Uygulama ders notları), Bornova-İzmir. - Haşimoğlu, S., Aksoy, A. 1977. Rasyon hesaplama metodları ve yemleme prensipleri. Atatürk Üniversitesi yayınları no:478, Ders kitabı serisi no:33, Erzurum. - Kılıç A. 1984. Süt Sığırlarında Rasyon Hazırlama. Çayır Mer’a ve Zootekni Arş. Ens. Müdürlüğü Yayın No: 86, Ankara. - NRC, 1989. Nutrient Requirements of Dairy Cattle. National Academy Press, USA.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Bireysel Çalışma 1 30 30
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 1 14
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5
Toplam İş Yükü (saat) 79

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9
ÖÇ 1 4 5 4 4 3
ÖÇ 2
ÖÇ 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek