GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
2601001412020 KARİYER PLANLAMA Ders 1 1 2,00

Önlisans


Türkçe


Kariyer Planlama dersi öğrencilerin iş dünyasını, farklı sektörleri ve bu sektörlerin gereksinimlerini tanımasını sağlayarak; iş dünyasına hazırlık sürecinde kariyer planlamasının önemi hakkında öğrencilerde farkındalık oluşturmayı hedefler. Ders, öğrencilerin, kişisel yetkinliklerini keşfetmesini ve iş dünyasının beklentilerini doğru anlamasını sağlayarak; bilgi ve becerilerini, ilgili sektörlerin gereklilikleri ile paralellik arz edecek şekilde geliştirmelerine yardımcı olur.


ÖZLEM OZAN KESBİÇ


1 Kariyer Merkezi Faaliyetlerinin Tanınması: Öğrencinin Kariyer Merkezi tarafından sunulan hizmetlerden haberdar olmasının sağlanması ve Kariyer Merkezi ile öğrenci arasında bağ kurulması.
2 Öz Farkındalığın Artırılması: Öğrencinin, güçlü ve gelişmeye açık yönlerinin farkına varması ve ilgi alanları, yetkinlikleri ve becerileri açısından kendini tanımasının sağlanması.
3 Kariyer Seçeneklerinin Keşfedilmesi: Öğrencilerin, kamu sektörü, özel sektör, akademi, sivil toplum kuruluşları gibi sektörleri tanıması, sektörler arası farklılıkları kavraması ve gelecek planlarına uygun bir kariyer alanına yönelmesinin sağlanması. Öğrencilerin iş dünyasının beklentileri ve öncelik verdiği yetkinlikler hakkında farkındalık kazanması.
4 Kendini İfade Etme ve Etkili İletişim Becerilerinin Geliştirilmesi: Kariyer sürecinde ince yeteneklerin geliştirilmesinin önemi hakkındaki farkındalığın artırılması. Beden dili, diksiyon, hitap gibi iletişime etki eden konuların öneminin kavranması; doğru ve etkili iletişim becerilerinin geliştirilmesi.
5 Profesyonel İlişki Ağlarının Öneminin Kavranması: Öğrencinin kariyer hedeflerine ulaşması için gerekli olan ve karşılıklı fayda sağlayan ilişkiler kurmanın önemini kavraması.
6 Destek Birimlerinin Tanınması: Öğrencinin kariyerine destek sağlayabilecek üniversite birimleri (uluslararası ilişkiler / değişim ofisi vb.) ve TÜBİTAK Bursları, Mevlana programı gibi destek hizmetleri konusunda bilgi verilmesi
7 Etkin Kaynak Kullanımının Öğrenilmesi: Kariyer sürecinde doğru kaynaklara ulaşma ve kaynakları etkin kullanma yollarının öğrenilmesi.

Birinci Öğretim


Yok


yok


Dersler, üniversite birinci sınıf öğrencileri için güz döneminde, 14 hafta boyunca, haftada bir ders saati olacak şekilde düzenlenecektir. Dersler, konulara ve ders içeriklerine uygun olacak şekilde; üniversite öğretim üyeleri, sektör profesyonelleri ve diğer üniversiteler ile ilgili sivil toplum kuruluşlarından davet edilecek misafir eğitimciler tarafından işlenmelidir. Ders kapsamına dahil edilecek destekleyici faaliyetler öğrencileri profesyonel başvurularda kullanılan yöntem ve araçlar konusunda bilgilendirecek ve bunları en etkin şekilde kullanabilme becerisini kazandıracak şekilde tasarlanmalı, uygulamalı ödevler ile desteklenmelidir. Kariyer merkezleri, öğrencilerin becerilerini geliştirmelerine destek olacak deneyim imkanları sunan faaliyetler ile dersi uygulamalı olarak desteklemelidir.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin amaç ve kapsamının açıklanması, kariyer merkezi hizmetlerinin ve bunlardan nasıl faydalanılacağının öğrencilere tanıtılması. Öğrencilerin kariyer merkezi tarafından kullanılan çevrim içi platforma kaydedilmesi ve platformun kullanımının öğrencilere açıklanması.
2 Beceri, yetenek, yetkinlik, kariyer ve kariyer yönetimi kavramlarının açıklanması ve öğrencilerin farkındalıklarının artırılması.
3 Öğrencilerin, lisans eğitimlerini destekleyecek değişim ve eğitim bursu programları hakkında, ilgili kurumların/üniversite birimlerinin yetkilileri tarafından bilgilendirilmesi.
4 İletişim Ağının (networking) ve sosyal medya kullanımının öneminin ve genel kurallarının açıklanması. Kendini tanıtma, resmi yazışma kuralları, hitap gibi temel konularda öğrencilerin bilinçlendirilmesi.
5 Sivil Toplum Kuruluşlarının yeni mezunlardan beklentileri ve bu sektörlerdeki kariyer fırsatları hakkında bilgi verebilecek yöneticilerin katılımı ile panel düzenlenmesi. Söz konusu panele, öğrencileri motive etmek ve yüreklendirmek amacı ile panelin düzenlendiği üniversiteden mezun ve sektörde başarı göstermiş ilham verici kişilerin katılımı önerilmektedir.
6 İnce Yeteneklerin (Soft Skills) ve bu yeteneklerin başarı üzerindeki etkilerinin anlatılması.
7 Kamu sektörünün günümüz koşullarında yeni mezunlardan beklentileri ve kamu sektöründeki kariyer fırsatları hakkında bilgi verebilecek yöneticilerin katılımı ile panel düzenlenmesi (finans, mühendislik, sosyal bilimler vb. farklı alanlardan yoğun istihdam sağlayan farklı kurumların katılımı teşvik edilmelidir). Söz konusu panele, öğrencileri motive etmek ve yüreklendirmek amacı ile panelin düzenlendiği üniversiteden mezun ve kamu sektöründe başarı göstermiş ilham verici kişilerin katılımı önerilmektedir.
8 Diksiyonun ve beden dilinin önemi hakkında öğrencilerde farkındalık uyandırmaya yönelik eğitim verilmesi ve uygulamaların yapılması.
9 Özgeçmiş ve kapak yazısı hazırlama eğitimleri.
10 Özel sektörden; hizmet, finans, üretim vb. farklı alanların günümüz koşullarında yeni mezunlardan beklentileri ve bu sektörlerdeki kariyer fırsatları hakkında bilgi verebilecek yöneticilerin katılımı ile panel düzenlenmesi. Söz konusu panele, öğrencileri motive etmek ve yüreklendirmek amacı ile panelin düzenlendiği üniversiteden mezun ve özel sektörde başarı göstermiş ilham verici kişilerin katılımı önerilmektedir.
11 Mülakat örnekleri ve provaları ile öğrencilerin, kendilerini doğru ifade edebilme becerilerini geliştirmeye yönelik uygulamaların yapılması ve öğrencilerin etkili iletişim kurma deneyimi edinmesinin sağlanması.
12 Farklı disiplinlerde, akademik kariyer düşünen öğrencileri bilinçlendirmek ve günümüz koşullarındaki gereklerini aktarmak amacıyla akademisyenlerin katılımı ile panel düzenlenmesi. Söz konusu panele, öğrencileri motive etmek ve yüreklendirmek amacı ile panelin düzenlendiği üniversiteden mezun ve akademik alanda başarı göstermiş ilham verici kişilerin katılımı önerilmektedir.
13 Start-up / girişimciliğin doğası, günümüz koşullarında kariyer fırsatları hakkında bilgi verebilecek yöneticilerin katılımı ile panel düzenlenmesi. Söz konusu panele, öğrencileri motive etmek ve yüreklendirmek amacı ile panelin düzenlendiği üniversiteden mezun ve girişimcilik alanında başarı göstermiş ilham verici kişilerin katılımı önerilmektedir.
14 Ders değerleme formlarının doldurtularak öğrencilerden geri bildirim alınması ve ders bitirme projeleri bilgilendirmeleri yapılması.

1. Dersin öğretim üyesi tarafından seçilen destekleyici kitap, dergi, makale ve çevrimiçi kaynaklar. 2. Kariyer Ofisi tarafından hazırlanan kılavuzlar. 3. Beceri/yetkinlik değerleme envanterleri. 4. Kariyer Merkezi katkısıyla düzenlenen kariyer etkinlikleri (Kariyer Fuarı, Seminerler, Bilgilendirme Oturumları, Mentörlük, Mezunlarla Buluşma, Sektör Panelleri, Vaka Çalışmaları, Mülakat Simülasyonları vb.) 5. Örnek video, belgesel ve filmler. 6. Mülakat simülasyonu, örnek olay/atölye çalışması vb. interaktif etkinlikler. 7. Ders içeriği ve öğretim elemanı değerleme formları.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 1 14
Tartışma 5 1 5
Gözlem 3 1 3
Beyin Fırtınası 2 1 2
Bireysel Çalışma 5 1 5
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 3 3
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 3 6
Okuma 3 1 3
Ev Ödevi 2 1 2
Toplam İş Yükü (saat) 45

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 4 5 2 3 5 4 2 5 3 2 1
ÖÇ 2 4 5 2 3 5 4 2 3 5 4 2
ÖÇ 3 3 4 2 4 2 3 5 4 2 2 2
ÖÇ 4 4 2 4 5 2 4 1 2 5 4 3
ÖÇ 5 3 4 2 3 5 4 2 3 5 4 2
ÖÇ 6 3 5 4 2 2 5 3 2 5 4 2
ÖÇ 7 3 4 4 4 2 3 5 4 2 1 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek