GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
2602002112019 ORGANİK KİMYA Ders 2 3 5,00

Önlisans


Türkçe


Bu dersin amacı , Organik kimyaya giriş ve temel kavramların verilmesi. Organik kimyada alkoller, sülfürler, eter ve epoksitlerin yapıları, tepkimeleri ve mekanizmaları ve alkenler, konjüge lineer ve halkalı doymamış sistemlerin elektronik yapıları, reaktiviteleri ve mekanizmalarına ilişkin temel bilgilerin verilmesidir. Karbonil bileşikleri, aminler, karbohidratlar, aminoasitler ve proteinlerin reaktivitelerini yakından inceleyerek, tepkimelerini ve mekanizmalarını tanımlamaktır. Bu dersin hedefi daha önceki bilgilerle birlikte modern organik kimyanın temellerini oluşturmak ve güçlendirmektir.


Doç.Dr. Sevil ŞENER


1 Karbon Kimyası, canlı metabolizması olarak değil, doğal kaynakları da içeren bir kimya dalı olduğunu kavrayabilme.
2 Karbon türü bileşikleri tanıtma.
3 Karbon türü bileşiklerin adlandırılması.
4 Karbon türü bileşiklerin mekanizmaları ve reaksiyonları ve kullanım alanları.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Karbon bileşikleri ve kimyasal bağlar, rezonans, hibritleşme, fonksiyonel gruplar ve adlandırma, organik moleküllerde asitlik ve bazlık kavramları, alkanlar, yapı izomerisi ve adlandırma, konformasyonal analiz, stereokimya, alkil halojenürler, sübstitüsyon ve eliminasyon tepkimeleri. Alkan ve alkenlerin özellikleri, sentezleri ve katılma tepkimeleri. Radikalik tepkimeler . Alkoller ve eterler, sentezleri ve tepkimeleri, yükseltgenme ve indirgenme tepkimeleri ve organometalik bileşikler. Konjuge doymamış sistemler ve tepkimeleri, Aromatiklik, aromatik hidrokarbonların adlandırmaları, sentezleri ve tepkimeleri. Fenoller ve aril halojenürlerin nükleofilik aromatik sübstitüsyon tepkimeleri. Aldehit ve ketonlar, karbonil grubuna nükleofilik katılmalar, aldol tepkimeleri, açil karbonda nükleofilik katılma ve eliminasyon tepkimeleri, beta dikarbonil bileşiklerinin sentezi ve tepkimeleri, aminlerin sentezi ve tepkimeleri.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Organik Kimya nedir? Gelişimi?
2 Atom ve Elektronlar.
3 İyonik- kovalent Bağlar, Çoklu bağların Lewis yapıları, Polar Kovalent bağlar.
4 Formal Yük kavramı ve bulunması
5 Organik moleküllerin yapı formüllerinin yazılması.
6 Organik kimyada ki önemli kavramılar
7 Organik Moleküllerin polarlığı. apolarlığı, dipol moment
8 Ara sınav
9 Organik Kimyada ki bazı reaksiyonlar.
10 Hidrokarbonlar ( Alkanlar,Alkenler, Alkinler ve aromatik bileşikler),
11 Alkoller ve Fenoller, Eterler,
12 Karbonil bileşikleri( Aldehitler ve Ketonlar),
13 Karboksilik Asitler (Asit anhidritler, asit halojenürler, Esterler, Amidler, Nitriller), sentez ve reaksiyonları ve doğada oluşumları)
14 Aminlerin adlandırılması, eldesi ve reaksiyonları, doğada bulunuşları.
15 Polimerler
16 Final sınavı

- Organik Kimya, R.C. Atkins, F.A. Carey, 2003 - Denel Organik Kimya, Ender Erdik, Metin Obalı, Nadire Yüksekışık, Atilla Öktemer, Tarık Peker,4.baskı, 2007 - Modern Organik Kimya, W.W. Lınstromberg, çeviri Tahsin Uyar,1976 - Temel Organik Kimya, Emin Dikman, 1974


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 3 42
Bireysel Çalışma 5 10 50
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Okuma 2 10 20
Toplam İş Yükü (saat) 152

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 4 3 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5
ÖÇ 2 3 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5
ÖÇ 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5
ÖÇ 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek