GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9003102062017 TARIM SİGORTALARI Ders 2 4 2,00

Önlisans


Türkçe


Ders kapsamında öğrencilere sigorta, tarımda risk ve risk yönetimi araçları ve tarımsal sigorta uygulamaları, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde tarım sigortaları uygulamaları, sigorta hesaplamaları, hasar tespit teknikleri ve organizasyonu, reasürans ve devlet destekleme sistemleri gibi konularda teorik ve pratik bilgi aktarılarak, Tarım Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı, TARSİM ve özellikle havuzda yer alan özel sigorta şirketlerinin risk yönetimi ve tarım sigortaları konusunda uzman mühendis taleplerinin karşılanması ve mezunların bu alanda istihdam olanağının arttırılması hedeflenmektedir.


Doç. Dr. Emre KAPLANOĞLU


1 Dersi alan öğrenciler tarımda karşılaşılan riskler ile bu risklerin transferinde kullanılan tarım sigortalarının teori ve uygulamaları hakkında bilgi sahibi olacaklardır.
2 Dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler, sınıf içi örnek olay çalışmaları ve tartışmalar yoluyla, tarımsal sigortacılık uygulmalarında pratik deneyim sahibi olarak, tarım sigortası eksperliğinin gerektirdiği bilgi ve becerileri edineceklerdir.
3 Dönem ödevlerini yazma ve sunum deneyimleri ile öğencilerin bireysel araştırma, analiz, sentez, sunum yapma ve sorumluluk üstlenme becerileri gelişecektir.

Birinci Öğretim[Yok]


Sigorta kavramı, sigortacılığın gelişimi, sigortaların sınıflandırılması; tarımsal faaliyetin özellikleri ve tarım sigortaları ile ilişkisi; tarımda karşılaşılan risk ve belirsizlikler, tarımda risk yönetimi araçları; kırsal gelişmede risk yönetimi; riskin transferinde tarım sigortaları; tarım sigortalarının tanımı, kapsamı ve sınıflandırılması; tarım sigortalarının gelişimi; dünyada tarım sigortası uygulamaları; Türkiye’deki tarım sigortaları mevzuatı ve kurumsal yapıdaki gelişmeler; devlet destekli tarım sigortaları ve çeşitleri; tarım sigortaları yönetimi; bölge bazlı sigorta uygulamaları; sigorta hesaplamaları, risk analizi, sigorta bedeli, sigorta priminin tespiti, prim/hasar ilişkileri, teminatlar, poliçeler; hasar teorisi, hasar tespit teknikleri ve hasar organizasyonu; tazminatın belirlenmesi, örnek olaylar; sigortanın finansmanı ve reasürans, sigorta kooperatifçiliği.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Sigorta Kavramı; Sigortacılığın Tarihsel Gelişimi; Sigortaların Sınıflandırılması; Türkiye’de Branşlara Göre Sigorta Sektörünün Gelişimi ve Mevcut Durumu; Kalkınma Planlarında Sigorta Sektörü
2 Risk ve Sigorta İlişkisi; Tarımın Ülke Ekonomisindeki Yeri ve Önemi; Tarımsal Faaliyetin Özellikleri ve Tarım Sigortaları ile İlişkisi
3 Tarımda Karşılaşılan Risk ve Belirsizlikler; Risklerin Sınıflandırılması ve Sigortalanabilirliği; Tarımda Risk Yönetimi Araçları; Kırsal Gelişmede Risk Yönetimi
4 Riskin Transferinde Tarım Sigortalarının Önemi; Tarım Sigortalarının Tanımı, Kapsamı ve Sınıflandırılması
5 Tarım Sigortalarının Gelişimi ve Organizasyonel Yapısı
6 Dünyada Tarım Sigortası Uygulamaları (Avrupa Birliği, ABD, Kanada, Japonya ve Asya Ülkelerindeki Uygulamalar)
7 Türkiye’deki Tarım Sigortaları Mevzuatı ve Kurumsal Yapıdaki Gelişmeler
8 Ara sınav
9 Türkiye Tarımının Sigorta Uygulamaları Yönünden Değerlendirilmesi, Devlet Destekli Tarım Sigortaları ve Çeşitleri (bitkisel ürün, dolu, yangın, don, hayvancılık, kümes hayvanları, su ürünleri, yarış atı, deve kuşu, sera sigortaları ve tarımsal varlıklarla ilgili sigortalar)
10 Tarım Sigortaları Yönetimi; Bölge Bazlı Sigorta Uygulamaları ve Bu Model Yönünden Türkiye Tarımının Değerlendirilmesi
11 Sigorta Hesaplamaları: Risk Analizi, Sigorta Bedeli, Sigorta Priminin Tespiti, Prim/Hasar İlişkileri, Teminatlar, Örnek Poliçeler.
12 Hasar Teorisi ve Hasar Tespit Teknikleri ve Hasar Organizasyonu; Tarım Sigortalarında Tazminatın Belirlenmesi; Tarım Sigortaları için Hasar Eksperliği Koşulları; Bitkisel ve Hayvansal Ürünlerde Hasar/Kayıp ile İlgili Örnek Olaylar
13 Sigortanın Finansmanı ve Reasürans; Sigorta Kooperatifçiliği; İşletme Masrafları İçersinde Sigorta Masraflarının Gösterimi
14 Öğrencilerin Örnek Olay Sunumları

-Çetin, B. ve Ş. Turhan, 2013. Tarım Sigortaları. Tarım Sigortaları Vakfı Yayınları, 272 s. -Çetin, B. 2007. Tarım Sigortaları. Nobel Yayınları No: 1110, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 256 s. -Çetin, B., 2003. Tarımsal Sigorta İşletmeciliği. Öz-Han Matbaası, Bursa, 145 s.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 65

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19
ÖÇ 1 5 4
ÖÇ 2 5 4
ÖÇ 3 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek