GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
ATA101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Ders 1 1 2,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin genel amacı; Öğrencilerini Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin milli, ahlaki, manevi ve kültürel değerlerini benimsemiş, evrensel ve çağdaş gelişmelere açık nesiller yetiştirmektedir.


Lecturer from related department


1 Avrupa Tarihindeki gelişmeler ve Osmanlı modernleşmesini
2 Osmanlı Devleti’nin Çöküş Nedenlerini
3 I. Dünya Savaşı’nı
4 Türk Milli Mücadelesi’ni
5 Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluş Felsefesini daha iyi kavrayabilecektir.


Yok


Yok


* Temel Kavramlar, * Osmanlı Devleti’nin Çöküş Sebepleri, * Türk Yenileşme Hareketleri, * I. Dünya Savaşı, * Türk Milli Mücadelesi.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersini okutmanın amacı ve dersle ilgili temel kavramlar hakkında bilgi verilmesi ve Türk İnkılâbının stratejisi
2 Avrupa tarihindeki gelişmeler ve bunların Osmanlı Devleti’ne etkileri
3 XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde yenileşme hareketleri (Tanzimat, Islahat ve I. Meşrutiyet dönemleri)
4 Dağılma devrinde Osmanlı Devleti’nin siyasi ve askeri durumu
5 Osmanlı Devleti'nin son dönemindeki fikir akımları (Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük, Batıcılık, Adem-i Merkeziyetçilik, Sosyalizm) ve II. Meşrutiyet sürecinde Osmanlı Devleti
6 I. Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti (Savaşın çıkışı, Osmanlı Devleti'nin savaşa dâhil oluşu, cepheler ve savaşın sonu) ve Mondros Mütarekesinin imzalanması
7 Ara Sınav
8 İşgaller ve Tepkiler (Kuva-yı Milliyenin ortaya çıkışı), Cemiyetler (Millî, Millî varlığa düşman ve azınlık cemiyetleri), Mondros Mütarekesinden sonra Mustafa Kemal Paşa'nın faaliyetleri ve Anadolu'ya geçmesi
9 Millî Mücadele için ilk adım ve Kongreler yoluyla teşkilatlanma (Amasya Genelgesi, Erzurum, Sivas Kongresi ve Batı Anadolu Kongreleri)
10 Amasya mülakatı, Temsil heyetinin Ankara’ya gelişi, Son Osmanlı Meclis-i Mebusanı'nın toplanması, Misak-ı Millî'nin kabulü ve İstanbul'un işgali
11 Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı, Meclisin yapısı, çıkardığı yasalar ve faaliyetleri, Meclisin açılışına iç ve dış tepkiler
12 San Remo Konferansı, Sevr Anlaşması, Sevr Anlaşması'nda bugüne yönelik tehditler, Doğu ve Güney cephelerindeki durum
13 Kuva-yı Milliye'nin tasfiyesi ve düzenli ordunun kuruluşu, Yunan genel taarruzu ve Batı Cephesi'ndeki savaşlar
14 Mustafa Kemal Paşa'nın Başkomutanlığı, Tekâlif-i Milliye emirleri, Sakarya Savaşı ve sonrasındaki dış politika gelişmeleri (Türk-Rus, Türk-Afgan münasebetleri, Londra Konferansı, Ankara İtilafnamesi)
15 Büyük Taarruz ve Mudanya Mütarekesi'nin imzalanması, Lozan konferansı öncesindeki gelişmeler, Konferansı toplanması ve Barış anlaşmasının imzalanması
16 Yarı yıl sonu sınavı

DERS KİTABI: 1. Atatürk İlkeleri Ve İnkılâp Tarihi, (Haz: YÖK Komisyon), I-II C., Ankara 1986. 2. Atatürk İlkeleri Ve İnkılâp Tarihi, (Haz: Komisyon), Okutman Yayıncılık, Ankara 2009. 3. Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, (Editör: Ayten Sezer), Ankara 2003. 4. Aybars, Ergün; Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I, İzmir 1984. 5. Eroğlu, Hamza; Türk İnkılâp Tarihi; İstanbul 1982. 6. Mumcu, Ahmet; Tarih Açısından Türk Devriminin Temelleri ve Gelişimi, 10. bs., İstanbul 1986. 7. Turan, Şerafettin; Türk Devrim Tarihi, 5 C., 7 Kitap, İstanbul 1991-2002. OKUMA TAVSİYESİ: Afetinan, A.; Medeni Bilgiler ve M. K. Atatürk’ün El Yazıları, 2.bs., TTK. Ankara 1988. Ahmad, Feroz; Demokrasi Sürecinde Türkiye (1945-1980), Türkçesi: Ahmet Fethi, İstanbul 1994. Armaoğlu, Fahir; 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi (1914-1980), 3. bs. Ankara 1986. Atatürk, Mustafa Kemal; Nutuk, Cilt: I-II, Türk Tarih Kurumu (TTK), Ankara 1986. Aydemir, Şevket Süreyya; Tek Adam, 3 Cilt, 10. bs., İstanbul 1986. Aydemir, Şevket Süreyya; İkinci Adam (İsmet İnönü), 3 Cilt, İstanbul 1966. Berkes, Niyazi; Türkiye’de Çağdaşlaşma, Ankara 1978. Eroğul, Cem; Demokrat Parti Tarihi ve İdeolojisi, 2.bs., Ankara 1990. Giritli, İsmet; Atatürkçülük İdeolojisi, Ankara 1988. Gönlübol, Mehmet-Cem Sar, Olaylarla Türk Dış Politikası, Cilt 1, Ankara 1987. Gönlübol, Mehmet–Cem Sar; Atatürk ve Türkiye’nin Dış Politikası, Ankara, 1990. Gürün, Kamuran; Ermeni Dosyası, 2. bs. TTK, Ankara 1983. Karal, Enver Ziya; Atatürk’ten Düşünceler, 6. bs., İstanbul 1991. Karaosmanoğlu, Yakup Kadri; Atatürk, İstanbul 1981. Karpat, Kemal H.; Türk Demokrasi Tarihi, Sosyal, Ekonomik Kültürel Temeller, İstanbul 1967. Koçak, Cemil; Türkiye’de Milli Şef Dönemi (1938-1945), Ankara 1986. Lewis, Bernard; Modern Türkiye’nin Doğuşu, Çev. Metin Kıratlı, 2. bs. TTK, Ankara 1984. Lord Kinros; Atatürk, 7. bs., İstanbul 1980. Sander, Oral; Siyasi Tarih, 2.bs., Ankara 1987. Shaw, Stanford-Shaw, Ezel Kural; Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye, Türkçesi: Mehmet Harmancı, 2 Cilt, İstanbul 1982. Timur, Taner; Türk Devrimi ve Sonrası 1919-1946, Ankara 1971. Timur, Taner; Türkiye’de Çok Partili Hayata Geçiş, 2.bs., İstanbul 1994. Tunçay, Mete; Türkiye Cumhuriyeti’nde Tek Parti Yönetimi’nin Kurulması (1923-1931), Ankara 1981. Zürcher, Erik Jan; Modernleşen Türkiye’nin Tarihi, İstanbul 1995.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 11 2 22
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5
Okuma 1 5 5
Toplam İş Yükü (saat) 60

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek