GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
KİM183 GENEL KİMYA-I Ders 1 1 6,00

Lisans


Türkçe


Dersin temel amacı madde, atomun yapısı, moleküller, bileşikler ve kimyasal reaksiyon türleri, maddenin halleri, kimyasal bağlar ve .çözeltiler hakkında bilgi verme


Assoc. Prof. Dr. Müşerref ARDA


1 Kimyanın günlük hayattaki uygulamalarını öğrenebilme
2 Teknolojik gelişmeler sonucunda ortaya çıkan yeni kimyasal olayları ve özelliklerini kavrayabilme
3 Kimya bilgilerini, biyokimyada kullanabilme ve uygulayabilme
4 Kimyasal maddelerin ve onların durumları ile ilgili temel kavram ve prensiplerini anlayabilme, atomlar, moleküller ve iyonik maddelerin homojen ve heterojen ortamlardaki davranışlarını anlayabilme
5 Kimyasal tepkilere yönelik problemleri çözebilme ve tek başına yada grup ile birlikte deneysel çalışma yapabilme becerisi kazanabilme
6 Genel kimya dersinden kazandığı bilgileri kullanabilme ve deneysel sonuçlara yorum yapabilme becerisini kazanma


Yok


Yok


Madde ve özellikleri,belirsizlik ve anlamlı rakamlar, atomlar ve atom teorileri, elektron, periyodik cetvel ve atomik özellikler,kimyasal bileşikler, kimyasal tepkimeler,sulu çözeltilerde kimyasal tepkimeler, kimyasal bağlar, temel prensipleri, çözeltiler, çözelti derişimleri ve kolligatif özellikleri


Hafta Konular (Teorik) Laboratuvar Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Madde ve özellikleri ölçme ve belirsizlik, anlamlı rakamla
2 Atomlar ve atom terileri atom numarası ve izotoplar
3 Periyodik cetvel ve bazı atomik özellikler, elektron, atomik kütle, moleküler kütle
4 Kuantum teorisi ve elektronik yapı, kuantum sayıları, atomik orbitaller
5 Kimyasal formüller ve kimyasal bağlar
6 Bileşilerin Lewis yapıları
7 Yükseltgenme sayısı ve anorganik bileşiklerin adlandırılması
8 Arasınav
9 Moleküller arası kuvvetleri
10 Sulu çözeltilerede kimyasal tepkimeler, yükseltgenme indirgenme tepkimeleri
11 yükseltgenme indirgenme tepkimelerinin denkleştirilmesi
12 Sulu çözeltiler ve özellikleri
13 Çözelti derişimleri
14 Çözeltilerin kolligatif özellikleri
15 Ozmos ve ozmotik basınç
16 Yarı Yıl Sonu Final Sınavı

1. Petrucci R.H., Harwood W.S., Herring F.G., Genel Kimya: İlkeler ve modern uygulamalar, Palme Yayıncılık, 8. baskıdan çeviri. 2. Chang, R. Genel Kimya Temel Kavramlar , Palme Yayıncılık, 2006. 3. Mortimer, C.E., Modern Üniversite Kimyası, Çağlayan Kitapevi, 1988 4. Brown, LeMay, Bursten, Chemistry, Eight Edition, Prentice Hall, 2000


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 30 30
Final Sınavı 1 50 50
Derse Katılım 14 2 28
Toplam İş Yükü (saat) 108

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 5 4 3
ÖÇ 4 4 4 5 4
ÖÇ 5 5
ÖÇ 6 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek