GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
KİM184 GENEL KİMYA-II Ders 1 2 5,00

Lisans


Türkçe


Kimyasal kinetik, denge, sulu ortamdaki dengeler, asit ve bazların özellikleri, kimyasal termodinamik ve temel elektrokimya kavramlarının öğretilmesi yanında kimya bilgi ve kavramlarını kimyasal problemlerin çözümüne uygulayabilme becerisinin kazandırılması. Bu ders kapsamında kazandığı bilgi ve becerileri üst sınıflardaki derslerinde kullanabilme becerisi kazandırma.


Prof. Dr. Müşerref ARDA


1 Kimyasal tepkimelerin temel kavram ve prensiplerini anlayabilme.
2 Kimyasal tepkilere yönelik problemleri çözebilme ve tek başına yada grup ile birlikte deneysel çalışma yapabilme becerisi kazanabilme
3 Genel kimya dersinden kazandığı bilgileri kullanabilme ve deneysel sonuçlara yorum yapabilme becerisini kazanma
4 Kimyanın günlük hayattaki uygulamalarını öğrenebilme
5 Teknolojik gelişmeler sonucunda ortaya çıkan yeni kimyasal olayları ve özelliklerini kavrayabilme
6 Kimya bilgilerini, biyokimyada kullanabilme ve uygulayabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Kimyasal Kinetik, Kimyasal Denge, Asitler-Bazlar, Sulu Ortamda Asit baz dengeleri, Çözünürlük Dengeleri, Termodinamik ve elektrokimya


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Kimyasal Kinetik, Tepkime Hızları, Derişimler ve Tepkime Hızları
2 Tepkime Mekanizmaları, Hız eşitliği ve Sıcaklık, Katalizörler ve problem çözümü
3 Tersinir Tepkimeler ve Kimyasal denge
4 Denge Sabitleri, Basınçlar cinsinden ifade edilen denge sabitleri
5 Le-Chatelier İlkesi ve problem çözümü
6 Asit Baz Kavramları ve Tanımlamaları(Arrhenius, Lowry-Brönsted, Lewis Asit- Bazları,
7 Hidroliz, Asitlik Kuvveti ve Molekül yapısı, Tampon çözeltiler
8 Arasınav
9 Asit baz indikatörleri, nötralizasyon tepkimeleri ve titrasyonlar
10 Çökelme ve Çözünürlük Çarpımı, Çözünürlüğe Etki Eden Etmenler
11 Kompleksleşme tepkimeleri
12 Kimyasal termodinamik
13 Entropi ve Gibbs Serbest Enerjisi,
14 Elektrokimyanın temel ilkeleriTermodinamiğin III. Yasası, Mutlak Entropi,
15 Elektrod potansiyelleri ve ölçümleri
16 Yarı Yıl Sonu Final Sınavı

1. Petrucci R.H., Harwood W.S., Herring F.G., Genel Kimya: İlkeler ve modern uygulamalar, Palme Yayıncılık, 8. baskıdan çeviri. 2. Chang, R. Genel Kimya Temel Kavramlar , Palme Yayıncılık, 2006. 3. Mortimer, C.E., Modern Üniversite Kimyası, Çağlayan Kitapevi, 1988 4. Brown, LeMay, Bursten, Chemistry, Eight Edition, Prentice Hall, 2000Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 30
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 40 80
Toplam İş Yükü (saat) 142

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 1 4 4 5 4
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 4 4
ÖÇ 4 5
ÖÇ 5 5 4
ÖÇ 6 5 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek