GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
BİY395 HÜCRE BİYOLOJİSİ Seçmeli Ders Grubu 3 5 4,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı biyokimya lisans öğrencilerinin; hücrenin temel kavramlarını öğrenmesini ve hücrenin yapı-işlev mekanizmalarının biyokimya alanlarında kullanılabilirliğini irdeleyebilmesini sağlamaktır.1 1. Temel hücre kavramları ile kullanılan temel cihaz ve yöntemleri öğrenebilme
2 2. Hücre kimyası ve biyosentez mekanizmalarını kavrayabilme
3 3. Hücre zarı ve diğer biyolojik zar sistemlerinin yapı ve işlevlerini öğrenebilme ve yapı-işlev ilişkilerini kurabilme
4 4. Hücrede enerji eldesi ve kullanımını öğrenebilme ve biyokimya ile ilişkilendirebilme
5 5. Hücrelerde iletişimin ve hareketin nasıl olduğunu moleküler düzeyde öğrenebilme
6 6. Nukleusu oluşturan bölümlerin yapı ve işlevlerini karşılaştırabilme
7 7. Hücre döngüsü sürecinde gerçekleşen olayların: hücre bölünmesi ve ölümünün moleküler mekanizmalarını kavrayabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Hücreye giriş; Hücre kimyası ve biyosentez; Hücre zarının yapısı ve işlevi; Hücre bağlantıları, adezyonu ve hücrelerarası matriks elemanları; Hücre içi bölmeler; Hücre içi kesecik trafiği; Enerji dönüşümü: mitokondri ve kloroplast; Hücre iletişimi; Hücre iskeleti; Nukleus ve kromozomlar; Hücre döngüsü ve programlı hücre ölümü; Hücre bölünmesinin mekaniği


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 HÜCREYE GİRİŞ Hücre Biyolojisinde Kullanılan Terimler, temel cihazlar ve Yöntemler
2 HÜCRE ORGANİZASYONU Prokaryotik ve Ökaryotik hücre özellikleri Hücre organellerinin yapı ve işlevleri
3 HÜCRE KİMYASI ve BİYOSENTEZ Hücrenin Kimyasal Bileşenleri: Nükleik asitler, Proteinler, Karbohidratlar ve Lipitler Kimyasal Bağlar Suyun Yapısı, Suyun Hücreler ve Canlılar İçin Önemi Enerji ve Enzimler
4 HÜCRE ZARI Yapısı -Lipit çift katmanı -Zar proteinleri -Zar karbohidratları ZARDAN MADDE TAŞINMASI Zardan Taşıma Mekanizmaları -Pasif taşınma -Aktif taşınma
5 HÜCRE BAĞLANTILARI, HÜCRE ADEZYONU ve HÜCRELER ARASI MATRİKS ELEMANLARI Hücre Bağlantıları Hücre-Hücre Adezyonu Hayvanlarda Hücre Dışı Matriks Elemanları İntegrinler Bitki Hücre Duvarı
6 HÜCRE İÇİ BÖLMELER ve PROTEİNLERİN TASNİFİ Hücrelerin Bölmelenmesi Moleküllerin Çekirdek ve Sitozol Arasındaki Taşınması Proteinlerin Mitokondriye ve Kloroplastlara Taşınması Peroksizomlar Endoplazmik Retikulum
7 HÜCRE İÇİ KESECİK TRAFİĞİ Zardan Taşınmanın Moleküler Mekanizması ve Bölme Çeşitliliğinin Korunması ER’den Golgi Aygıtı Yoluyla Taşınma Trans Golgi Ağından Lizozomlara Taşınma Trans Golgi Ağından Hücre Dışına Taşıma: Ekzositoz Plazma Zarından Hücre İçine Taşıma: Endositoz
8 Arasınav
9 ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ I: MİTOKONDRİLER Mitokondri Elektron taşıma zincirleri ve proton pompaları
10 ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ II: KLOROPLASTLAR Kloroplastlar ve Fotosentez Mitokondrilerin ve plastidlerin genetik sistemleri Elektron taşıma zincirlerinin evrimi
11 HÜCRE İLETİŞİMİ Hücre iletişiminin genel ilkeleri G protein bağlı hücre yüzey almaçları ile sinyal iletimi Enzim bağlı hücre yüzey almaçları ile sinyal iletimi Düzenlenmiş proteolize bağımlı sinyal iletim yolakları Bitkilerde sinyal iletimi
12 HÜCRE İSKELETİ Hücre İskeleti Molekülleri ve Fibril Yapılarının Şekillenmesi Moleküler Motorlar Hücre İskeleti ve Hücre Davranışı
13 NUKLEUS ve KROMOZOMLAR Nukleusta Bulunan Yapılar -Nukleus Kılıfı -Nukleolus -Nukleolusta rRNA Sentezi ve Ribozom Alt Birimlerinin şekillenmesi -Kromozom ve Kromatinin Genel Yapısı -Kromozom DNA’sı -Kromozom Proteinleri ve Nukleozomlar
14 HÜCRE DÖNGÜSÜ VE PROGRAMLI HÜCRE ÖLÜMÜ Hücre döngüsüne genel bir bakış Hücre döngüsü denetim sisteminin bileşenleri Hücre döngüsü olaylarının hücre içi denetimi Programlı hücre ölümü (Apoptozis) Hücre bölünmesi, hücre büyümesi ve apoptozisin hücre dışından denetimi
15 HÜCRE BÖLÜNMESİNİN MEKANİĞİ M evresine Genel Bakış Mitoz Bölünme Sitokinez Mayoz Bölünme
16 Final Sınavı

DERS KİTABI: Alberts, B., Johnson, A., Lewis, J., Raff, M., Roberts, K., Walter, P., 2008. Molecular Biology of the Cell, fifth edition. Garland Science, New York. YARDIMCI KİTAPLAR: Alberts, B., Johnson, A., Lewis, J., Raff, M., Roberts, K., Walter, P., 2002. Molecular Biology of the Cell, fourth edition. Garland Science, New York. Alberts, B., Johnson, A., Lewis, J., Raff, M., Roberts, K., Walter, P., 2008. Hücrenin Moleküler Biyolojisi, dördüncü baskıdan çeviri, (çeviri editörleri: Buyru, N., Dalay, N., Özgüç, M., Öztürk, M., Sakızlı, M.). Sistem Ofset, Ankara. Cooper, G.M. and Hausman, R.E., 2006. Hücre Moleküler Yaklaşım, üçüncü baskı, (çeviri editörleri: Sakızlı, M. ve Atabey, N.). İzmir Tıp Kitabevi, İzmir. Cooper, G.M., 1997. The Cell a Molecular Approach. SinauerAssociates, Inc., Sunderland, Massachusetts. Güneş, H.V., 2003. Moleküler Hücre Biyolojisi, Kaan kitabevi, Eskişehir. Karol, S., Ayvalı, C., Suludere, Z., 2000. Hücre Biyolojisi, dördüncü baskı, Öğün Matbaacılık, Ankara. Karaçalı, S., 2004. Sitoloji Teksiri, altıncı baskı, Ege Universitesi Fen Fakültesi Teksirler Serisi, İzmir. Lodish, H., Berk, A., Zipursky, S.L., Matsudaira, P., Baltimore, D., Darnell, J., 2000. Molecular Cell Biology , fourth edition. W.H. Freman and Company, New York.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Bireysel Çalışma 5 8 40
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 6 6
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 12 12
Okuma 14 3 42
Ev Ödevi 1 3 3
Toplam İş Yükü (saat) 133

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 1 5 2 2 2
ÖÇ 2 5 5
ÖÇ 3 2 3 3 5 5 5 5 5
ÖÇ 4 5
ÖÇ 5 2 5 5 5
ÖÇ 6 5
ÖÇ 7 3 3 3 3 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek