GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
FEN069 KİŞİLER ARASI İLİŞKİLER Seçmeli Ders Grubu 2 3 3,00

Lisans


Türkçe


Bu ders, öğrencilerin kişilerarası iletişimin temel özellikleri ve kişilerarası iletişim çalışmalarını şekillendiren başlıca yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi olmasını amaçlamaktadır.


Assoc.Prof. Dr. Elif YILDIZ


1 Kişilerarası iletişimle ilgili temel kavramları tanımlayabilme
2 Kişilerarası iletişimi etkileyen faktörleri açıklayabilme
3 Kişilerarası iletişim engellerini açıklayabilme
4 Kişilerarası iletişim teorilerini açıklayabilme


Yok


Yok


Derse Giriş, Temel Kavramlar Kişilerarası İletişim Yaklaşımları Kişilerarası iletişimTeorileri Sözlü ve Sözsüz İletişim Kişilerarası iletişimi Etkileyen Faktörler Kişilerarası iletişim Engelleri Dinleme Becerileri ve Empati


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Tanışma, dersin kapsamının ve temel kavramların tanımlanması.
2 Kişilerarası iletişimin anlamlandırılması: Çeşitli yaklaşımlar ve modeller
3 Kişilerarası iletişimin anlamlandırılması: Çeşitli yaklaşımlar ve modeller
4 Kişilerarası iletişimde benlik kavramı: Benlik kavramının gelişimi, özellikleri ve “kimlik”le ilişkileri.
5 Kişilerarası iletişimde algılama süreci. Sosyal algının özellikleri.
6 Kişilerarası iletişimde sosyal bağlam: Sosyal ve fizik çevre.
7 Kişilerarası iletişimde sosyal bağlam: Sosyal ve fizik çevre.
8 Vize
9 Kişilerarası iletişimde kodlar: Sözsüz iletişimin kodları.
10 Kişilerarası iletişimde kodlar. Sözlü iletişimin kodları.
11 Kişilerarası iletişimde dil, ideoloji ve güç ilişkilerinin kuruluşu ve söylemsel kapanma stratejileri.
12 Kişilerarası iletişimde rasyonellik ve alternatif iletişim stratejileri: Selamlama, retorik, öyküleme
13 Kişilerararası iletişimde dinleme
14 Kişilerarası iletişimde Empati
15 Genel tekrar ve değerlendirme.
16 Final

Zorunlu Kaynaklar: Gürüz Demet, Eğinli Ayşen Temel, Kişilerarası İletişim, Nobel Yayınları, Ankara,2011 Hartley, Peter, Kişilerarası İletişim, Ankara İmge Kitabevi Yayınları,2010 Doğanay, Ülkü, Demokratik Usuller Üzerine Yeniden Düşünmek, İmge Kitabevi Yayınları, 2004, Ankara, s. 88-111, 187-309 Ek Okumalar: Freedman, J. L., Sears D.O., Carlsmith, J.M., Sosyal Psikoloji, çev. Ali Dönmez, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara, ss. 94-127, 422-463 Hortaçsu, Nuran, İnsan İlişkileri, İmge Kitabevi Yayınları, 2004, s. 11-54 İnceoğlu, Metin, Tutum Algı İletişim, 1993, Ankara: Verso İzgören, Ahmet Şerif, Dikkat Vücudunuz Konuşuyor, 1999, Academy İnternational, Ankara Köker, Eser, Kitapta Kurutulmuş Çiçekler ya da Sözlü Kültür Üzerine Düşünmek, Dipnot, Ankara, 2004 Lazar, Judith, İletişim Bilimi, Vadi Yayınları, Ankara, 2001 .Oskay, Ünsal, İletişimin ABC’si, 2001, İstanbul: Der Yayınları. Mutlu, Erol, İletişim Sözlüğü, Ark Yayınları, Ankara, 1995 Tannen, Deborah, Hiç Anlamıyorsun, 1996, İstanbul: Varlık Yayınları. Ong, Walter, Sözlü ve Yazılı Kültür, Metis Yayınları, İstanbul, 1999 Türkoğlu, Nurçay Toplumsal İletişim, Babil, İstanbul, 2004 Zıllıoğlu, Merih, İletişim Nedir, Cem Yayınevi, İstanbul,2003


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 4 4
Final Sınavı 1 4 4
Derse Katılım 16 2 32
Tartışma 4 5 20
Proje Sunma 5 6 30
Toplam İş Yükü (saat) 90

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 5
ÖÇ 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek