GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
507003312018 NUMERICAL ANALYSIS Ders 3 5 7,00

Lisans


İngilizce


Temel sayısal matematiği öğretmek Mühendislik hesapları için gerekli olan temel hesaplama yöntemlerini öğretmek Mühendislik benzeşimleri yapabilmek için temel matematik ve bilgisayar alt yapısını hazırlamak


Doç. Dr. Mustafa Turhan ÇOBAN Dr. Mehmet ERKEK


1 Bilgisayar matematiğini öğrenmek
2 Mühendslik sistemlerinin hesaplanmasını öğrenmek

Birinci Öğretim


yok


Yok


1. Giriş kavramları 2. bir bağımsız değişkenli fonksiyonların köklerinin bulunması 3. Lineer denklem sistemleri 4. Nonlineer denklem sistemleri (çok değişkenli fonksiyonların kökleri) 5. Optimizasyon 6. Eğri uydurma ve fonksiyon yaklaşımı 7. Integral ve türev 8. Differansiyel denklemler 9. sınırdeğer problemleri 10. sonlu farklar metodu ile kısmi diferansiyel denklem çözümleri 11. sonlu elemanlr metodu ile kısmi diferansiyel denklem çözümleri


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Sayısal analize giriş, Taylor serileri, hata analizi, seriler ve algoritmalar. Seriler ve algoritmalar üzerinden bilgisayar dillerine bir bakış
2 Doğrusal olmayan denklemlerin kökleri, ikiye bölme, Newton-Rapson, Kiriş, Muller, ters ikinci derece Lagrange interpolasyonu, Brent metodu
3 Doğrusal olmayan denklemlerin kökleri, polinomların kökleri, ikinci ve üçüncü dereceden polinomların kök denklemleri, sentetik bölme yöntemi, bairstow metodu, newton-raphson metodunun komleks değişkenlerle kullanımı
4 Optimizasyon, fonksiyonların minimum, maksimum değerlerinin belirlenmesi Fibonnachi (altın oran), ikiye bölme, Newton-Raphson, Secant metodları
5 Optimizasyon, birden fazla değişkenli fonksiyonların minimum, maksimum değerlerinin belirlenmesi lineer olmayan denklem sistemlerinin kökleri Nelder-Mead simpleks metodu ve en dik yamaç metodu
6 Eğri uydurma ve fonksiyonlar yaklaşım lineer En küçük kareler yöntemi, polinim ve genel eğeirler ortagonal polinom en küçük kareler yöntemi (Ralston-Rabinowich polinomu, Legendre polinomu ve Chebychev polinomu) linner olmayan en küçük kareler yöntemi, Nelder-Mead ve en dik yamaç optimizasyonlarıyla uygulamalar
7 Eğri uydurma ve fonksiyon yaklaşım teknikleri, İnterpolasyon Newton, Lagrange interpolasyonları, Kübik şerit ve B- şerit interpolasyonları Bölümlü fonksiyon yaklaşımı, Chebychev fonksiyon yaklaşımı, Legendre fonksiyon yaklaşımı, Fourier fonksiyon yaklaşımı
8 İntegral ve Türev İntegral: Newton-Cotes formullari integral: Romber integrali integral: Gauss-Legendre formülü integral hata kontrolü, hata kotrollü gformüller çok boyutlu integraller verilerin direk integrali Türev, sonlu fark formülleri verilerin direk türevi
9 Diferansiyel denklemler Euler denklemi, Heun denklemi, Runge-Kutta metodları, Çok adımlı (açık metodlar), diferansiyel denklemlerde hata kontrolu Sınır değer probleri ve atış problemi
10 Sınır değer problemi, sınır değer ve sınır değer vektörü Güç metodu, Jacobi metodu, karekteristik polinom ve Leverrier metodu, Tekil değer ayrıştırma problemi, lineer denklem sistemlerinin tekil değer ayrıştırma problemi ile çözümü, tekil değer ayrıştırma en küçük kareler yöntemi ile eğri uydurma
11 Birden çok bağımsız değişken olan diferansiyel denklemler Sonlu farklar yöntemleri
12 Birden çok bağımsız değişken olan diferansiyel denklemler Sonlu elemanlar yöntemleri
13 Kısmi Diferansiyel Denklemlerin Sayısal Çözümleri: Başlangıç değer problemleri.
14 Kısmi Diferansiyel Denklemlerin Sayısal Çözümleri: Sınır değer problemleri ve çözüm yöntemleri.
15 FİNAL SINAVI

NUMERICAL ANALYSIS Mustafa Turhan ÇOBAN http://www.turhancoban.com/kitap/NA_with%20example%20problems.pdf Numerical Math with Python Programming Language M. Turhan ÇOBAN http://www.turhancoban.com/kitap/numerical_math_python.pdf Java programlama örnekleriyle sayısal çözümleme M. Turhan ÇOBAN Numerical Methods for Engineers, Steven C.Chapra, Raymond P. Canale, Mc Graw Hill publication Numerical Analysis, Richard L. Burden J. Douglas Faires, Thomson Brooks/Cole publications http://www.turhancoban.com/kitap/say%C4%B1sal_analiz.pdf http://www.turhancoban.com/dersler/Say%C4%B1sal%20%C3%87%C3%B6z%C3%BCmleme%20%28Numerical%20Analysis%29/index.htmlYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 40
Ev Ödevi 10 60
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 50

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 4 56
Uygulama/Pratik 2 1 2
Bireysel Çalışma 13 6 78
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 30
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
Toplam İş Yükü (saat) 200

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16
ÖÇ 1 5 5 5 4
ÖÇ 2 5 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek