GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
GRS302 TARIMSAL GİRİŞİMCİLİK TEKNİKLERİ Seçmeli Ders Grubu 3 6 4,00

Lisans


Türkçe


Öğrencilere tarımsal girişimcilikle ilgili kavram ve prensipleri uygulamalı olarak öğretmektir.


Prof.Dr.Sait ENGİNDENİZ


1 Girişimciliğin temel fonksiyonlarını açıklayabilme
2 Girişimciliği etkileyen faktörleri sınıflandırabilme
3 İş kurma tekniklerini ve aşamalarını kavrayabilme, iş planı hazırlayabilme
4 Tarımsal girişimciliğin koşul ve olanaklarını tartışabilme
5 Tarımsal girişimcilik alanlarını açıklayabilme
6 Tarımsal girişimcilikte karar alma sürecini ve ekonomik sonuçlarını analiz edebilme
7 Tarımsal girişimcilik ilkelerini uygulayabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


* Girişimcilik ve girişimci kavramları * Dünyada girişimciliğin tarihsel gelişimi * Girişimcilik ve ekonomik gelişme ilişkisi, Türkiye'de girişimciliğin gelişimi * Girişimcilik ölçütleri * İşletme kavramı, fonksiyonları, türleri, inovasyonun korunması, patent, ticari sır, marka ve tasarım * Girişimcilik özelliklerinin sınanması, iş fikri geliştirme, başarısızlık nedenleri * Girişimcilikte yaratıcılık ve inovasyon * İş planı kavramı, öğeleri, örnek iş planları * İş modeli ve iş planı çalışmaları, başarılı girişimcilik için mikro ve makro koşullar * Tarımsal girişimciliğin ortaya çıkış nedenleri, koşul ve ilkeleri, dünyadan örnekler * Tarımsal girişimcilikte karar alma süreci ve aşamaları, iş planı hazırlama * Tarımsal girişimcilikte finansman kuruluş ve kaynakları, ilgili kurumların faaliyetleri * Tarımsal girişimciliğin avantaj ve dezavantajları, tarımsal girişimciliği etkileyen faktörler * Türkiye’de tarımsal girişimcilik alanları, uygulamadan örnekler


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Girişimcilik ve girişimci kavramları üzerinde durularak dersin önemi, koşulları ve kaynakları açıklanmaktadır. Literatür okuma
2 Dünyada girişimciliğin tarihsel gelişimi açıklanmaktadır. Literatür okuma
3 Girişimcilik ve ekonomik gelişme ilişkisi örneklerle açıklanmakta, Türkiye’de girişimciliğin gelişimi anlatılmaktadır. Literatür okuma
4 Girişimcilik ölçütleri anlatılarak Türkiye ve diğer ülkeler bu ölçütler açısından karşılaştırılmaktadır. Literatür okuma
5 İşletme kavramı, işletme fonksiyonları, türleri, kuruluş şekilleri, mali ve hukuki sorumluluklar, inovasyonun korunması, patent, ticari sır, marka ve tasarım konuları anlatılmaktadır. Literatür okuma
6 Girişimci özelliklerinin sınanması, iş fikri geliştirme, yaratıcılık egzersizleri ile sorumlu girişimcilik kavramı ve tecrübe paylaşımı anlatılmaktadır. Literatür okuma
7 Girişimcilikte yaratıcılık ve inovasyonun önemi anlatılarak uygulamadan örnekler sunulmaktadır. Literatür okuma
8 Ara sınav
9 İş planı kavramı ve öğeleri (pazar araştırma, pazarlama planı, üretim planı, yönetim planı, finansal plan) anlatılarak uygulamadan örnek iş planları sunulmaktadır. Literatür okuma
10 İş modeli ve iş planına yönelik atölye çalışmaları yapılmakta, başarılı ve başarısız girişimci özellikleri irdelenmekte, başarılı girişimcilik için mikro ve makro koşullar açıklanmaktadır. Literatür okuma
11 Tarımsal girişimciliğin ortaya çıkış nedenleri açıklanmakta, koşul ve ilkeleri örneklerle anlatılmaktadır. Dünyadan farklı türde girişimcilik örnekleri sunulmaktadır. Literatür okuma
12 Tarımsal girişimcilikte karar alma süreci, aşamaları ve iş planının hazırlanması örneklerle açıklanmaktadır. Literatür okuma
13 Tarımsal girişimcilikte finansman kaynakları açıklanmakta, yasal prosedür ve teşvikler hakkında bilgiler sunulmakta, İlgili kuruluşların faaliyetleri örneklerle incelenmektedir. Literatür okuma
14 Tarımsal girişimciliğin avantaj ve dezavantajları anlatılarak, tarımsal girişimciliği etkileyen faktörler açıklanmakta, bireysel ve çevre odaklı girişimcilik yaklaşımları anlatılmaktadır. Literatür okuma
15 Tarımsal girişimcilik yapılabilecek alternatif alanlar yatırım özelliklerine göre örneklerle açıklanmaktadır. İş planı sunumu
16 Final sınavı

Apak, S., Taşcıvan, K.H., Aksoy, M., 2010, Girişimcilik ve Sermaye Tedarik Yöntemleri, Papatya Yayıncılık, İstanbul. Akpınar, S., 2011, Girişimciliğin Temel Bilgileri, Umuttepe Yayınları, Kocaeli. Arıkan, S., 2008, Girişimcilik-Temel Kavramlar ve Bazı Güncel Konular, Siyasal Kitabevi, Ankara. Döm, S., 2012, Girişimcilik ve Küçük İşletme Yöneticiliği, Detay Yayıncılık, Ankara. Ernst, M., Woods, T., 2001, Profiles in Agricultural Entrepreneurship, Cooperative Extension Service, University of Kentucky College of Agriculture. Çetin, B., 2013, Uygulamalı Tarım Ekonomisi, Nobel Yayıncılık, Ankara. Lambing, P., Kuehl, C.R., 2000, Entrepreneurship, Second Edition, Prentice Hall, New-Jersey. Müftüoğlu, M.T., Haliloğlu, N., 2011, Nasıl Girişimci Olunur?, Turhan Kitabevi, Ankara. Rehber, E., Tipi, T., 2005, Tarımsal İşletmecilik ve Planlama, Uludağ Üniversitesi Yayın No: 425, Bursa. Seelig, T.L. (Çev:N.Önoğlu), 2010, İnovasyon: Girişimcilik Üzerine Yaratıcı Çalışmalar, Kuraldışı Yayınları, İstanbul. Tikici, M., Aksoy, A., 2009, Girişimcilik ve Küçük İşletmeler, Nobel Yayıncılık, Ankara. Tutar, H., Altınkaynak, F., 2013, Girişimcilik (Temel Girişimcilik ve İş Kurma Süreci), Detay Yayıncılık, Ankara.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Okuma 14 3 42
Toplam İş Yükü (saat) 132

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 0 4 4 4 4 4
ÖÇ 1 4 4 4 4 4
ÖÇ 2 4 4 4 4 4 4
ÖÇ 3 4 4 4 4 4 4 4
ÖÇ 4 4 4 4 4 4 4 4
ÖÇ 5 4 4 4 4 4 4 4
ÖÇ 6 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek