GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
703002042014 KENTSEL YERLEŞİM COĞRAFYASI Ders 2 4 4,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin; Bu ders kapsamında kentsel mekanın ortaya çıkış süreçleri ve bunda etkili coğrafi faktörler ile sosyo-ekonomik değişimlerin kavranması, dünya üzerinde kurulan ilk kentlerden günümüzün megakentlerine uzanan bu dönüşüm sürecinin çevre ve toplumbilimcilerin yaklaşımıyla irdelenmesidir. Ayrıca sözü edilen süreçlerden hareketle günümüzün ve geleceğin kentleri konusunda kentsel ekoloji ve kentsel kimlik temelinde çıkarımlarda bulunmak da dersin diğer bir amacını oluşturmaktadır


Doç.Dr.Arife KARADAĞ


1 Kentleşme ve metropolleşme süreçleri ve kentlerin yerleştiği alanların coğrafi özellikleri arasında ilişki kurabilme
2 Yeryüzünde kentlerin kuruluş ve gelişimini açıklayan kentsel kuramlar, model ve süreçleri kavrama ve günümüz kentlerinin gelişimine uyarlayabilme
3 Modern kent coğrafyası araştırmalarında coğrafi yaklaşımlar konusunda uygulamalı kent analizleri yapabilme
4 Kente ilişkin ; kent merkezi, kentsel kimlik, kent ekolojisi, metropol kent, kentsel bölge, hinterland, gecekondu, kentsel dönüşüm alanları, kentsel saçaklanma alanları vb. kentsel mekan kavramlarını birbiriyle kıyaslayarak tanımlayabilme


Yok


Yok


* Kent ve temel kentsel göstergelerin tartışılması ve kent araştırmalarında coğrafi yaklaşım * Kent kuramları çerçevesinde yeryüzünde kentlerin doğuşu ve gelişimi * Sanayi sonrası kentsel mekan ve metropolleşme süreçleri * Kentsel ekoloji ve kentlerin değişen kimlikleri


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Derse giriş, dersin işlenişi ile ilgili genel bilgi ve kaynakların önerilmesi. Kent Coğrafyası araştırmalarında yeni konular ve Coğrafya
2 Kent nedir, Neresidir : Temel Kentsel Göstergeler
3 Değişen kentsel doku ve kentsel kimlik
4 Kent Kuramları I : Artık Ürün, hidrolik toplum, ekonomik, askeri ve dinsel nedenler
5 Kentlerin doğuşu ve gelişimi : İlkçağ Kentleri
6 Tarihi süreçte kentsel yerleşimler : Ortaçağ Avrupasının kentleri ve İslam Dünyası Kentleri
7 Yeniçağ Kentleri : Değişen kent ve mekan
8 Arasınav (Vize)
9 Kent Kuramları II : Kentsel kimlik ve kentsel fonksiyonlar temelinde toplumbilimcilerin kent kuramlarıSanayi Devrimi ve Sonrasında Kentler Feodal kent-Sanayi Kenti ayrımı
10 Azgelişmiş ülke kentlerinin metropolleşme süreçleri (desntaralizasyon, banliyöleşme, yeni kent merkezleri kurgusu vb, )
11 Kentsel fonksiyonlar (ticaret, sanayi, ulaşım, hizmetler vb.) ve Kentlerin sınıflandırılması : coğrafi konum, etkili faktörler,kentsel fonksiyonlar ve kentsel kimlik
12 Kentsel mekan kullanımı ve ekolojik kent kuramları
13 Az gelişmiş - gelişmiş ülkelerde metropolleşme süreçleri ve yeni kentsel alan kullanımları : kent merkezi, merkezi iş alanı kentsel bölgeler (kentsel etki alanı) - hinterland ayrımı, kent çeperi, kentsel saçaklanma alanları vb.
14 Metropollerin Öteki Yüzü : çöküntü alanları, gecekondular, kentsel dönüşüm, kentsel yenileme, kentlerde sosyal ve mekansal ayrışma, gökdelenler bölgesi gelişimi vb)
15 Geleceğin kentleri : Kentsel ekoloji ve ekolojik kentler
16 Final

Ders Kitabı: GÖNEY Süha, 1984, Şehir Coğrafyası, İ.Ü. Edebiyat Fak. KELEŞ Ruşen, 2012, Kentleşme Politikası, İmge Kitabevi, Ankara. ROBSON B.T., 1969, Urban Analysis, Cambridge Unıversity Press, Cambridge. PACIONE M ., 2002, Urban Geography, Routledge Publ., London. NIEMELA J. 2012, Urban Ecology, Routledge Publ., London. Yardımcı Kaynaklar: HALL Tim, 1998, Urban Geography, Routledge Human Geography Series, London. LEITMAN Josef, 1999, Sustaining Cities Environmental Planning and Management in Urban Design, McGraw-Hill, Newyork, London... CARTER Harold, 1985, The Study of Urban Geography, Edward Arnold Publ., London, Newyork, Melbourne.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Gözlem 1 24 24
Alan Gezisi 1 10 10
Seminer 1 30 30
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 14 14
Okuma 1 30 30
Toplam İş Yükü (saat) 120

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 4 5 5 4 4 5 4 5 4 4
ÖÇ 2 5 4 5 4 3 4 4 5 5 5 5 4
ÖÇ 3 5 4 5 4 3 4 5 5 5 4 5 4 4
ÖÇ 4 5 4 4 5 4 5 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek