GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
703003242014 UYGULAMALI KENT COĞRAFYASI Seçmeli Ders Grubu 3 6 4,00

Lisans


Türkçe


Bu ders kapsamında öğrencilere örnek uygulama çalışmaları ile kentsel yapı analizi konularında veri toplama, analiz-değerlendirme, haritalama ve araştırma rapor yazımı sürecinin tüm aşamalarının öğretilmesi amaçlanmaktadır. Sözkonusu uygulamalar her yıl için ayrı ayrı seçilen küçük ölçekli bir proje çalışması şeklinde gerçekleştirilecektir.


Doç. Dr. Arife KARADAĞ


1 Kent araştırmalarında yararlanılan yöntemler ve uygulama süreçlerini kavrayabilme ve kullanabilme
2 Kentsel kimlik ögeleri ile kentsel çevre arasındaki karşılıklı ilişkiyi kavrayabilme analiz edebilme
3 Kent merkezli alan çalışmalarında elde edilen verileri ilgili programa aktarabilme ve analiz edebilme
4 Alan araştırma verilerini istatistik bilgiler ve hazırlanacak tematik haritalarla destekleyerek yorumlama bilimsel rapor hazırlayabilme


Yok


Yok


Kentsel yapı analiz metodları : veriler, teknikler ve analiz; İnsan ekolojisi ve kent coğrafyası; Kentsel sosyal yapı : veri toplama ve analiz teknikleri; Kentsel yapı analizi : kentsel alan kullanımı; Kentlerde ekonomik yapı analizi; İzmir (Türkiye) Anakent bütününde uygulamalı kent araştırmaları (Örn. 2009-2010 yılı konusu : İzmir Kentsel Çevre Algısı Üzerine Zihinsel Haritalama Çalışması)


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Derse giriş, dersin işlenişi ile ilgili genel bilgi ve kaynakların önerilmesi. Bu dönem için belirlenen çalışma konusunun seçimi. Kent Coğrafyası, kentsel ekoloji ve kentsel kimlik, kentsel çevre vb. kavramlarının tanımlanması ve kent araştırmalarında coğrafi yaklaşım konusunda bilgi aktarımı.
2 Kent nedir, neresidir? Kentsel fonksiyonlar, Kentsel kimlik
3 Kentsel çevre, Kentsel ekoloji, Değişen kentsel alan kullanımları ve yol açtığı yeni sorunlar - Kent Araştırmalarında yeni konular- yeni yaklaşımlar
4 Kentlerin sosyo-mekansal ve ekonomikyapı analizi : Veri toplama ve analiz yöntemleri
5 Seçilen proje alanında ön araştırma gezisi
6 Kentsel yapı analiz metodları : veriler, teknikler ve analiz
7 Proje çalışmasına ilişkin literatür taraması ve izlenen yöntem ve ilgili alan araştırması görüşme-anket formunun hazırlanması
8 Arasınav (Vize)
9 Proje konusuna ilişkin hazırlanan anket çalışmasının uygulaması
10 Anket verilerinin düzenlenmesi, kodlama anahtarının hazırlanması ve SPSS’e kodlanarak sayısal bilgilere dönüştürülmesi
11 SPSS Programında frekans analizi ve sonuçların tablo ve grafiklere aktarılması
12 Projenin kuramsal çerçevesinin yazımı ve proje çalışmasının yazımında destek haritaların hazırlanması
13 Proje alan çalışmasının ve analiz sonuçlarının raporunun yazımı
14 Proje Sonuç Rapor Yazımı, düzeltmeler ve poster çalışması
15 Proje çalışmasının sonuç raporunun sunumu
16 Final

ASLANOĞLU Rana, 2000, Kent, Kimlik ve Küreselleşme, Ezgi Kitabevi, Bursa. ROBSON B.T., 1969, Urban Analysis, Cambridge Unıversity Press, Cambridge. LEITMAN Josef, 1999, Sustaining Cities Environmental Planning and Management in Urban Design, McGraw-Hill, Newyork, London... Yardımcı Kaynaklar: KELEŞ Ruşen, 2002, Kentleşme Politikası, İmge Kitabevi, Ankara. BUMİN Kürşat, 1990, Demokrasi Anlayışında Kent, Ayrıntı Yay., İstanbul. HALL Tim, 1998, Urban Geography, Routledge Human Geography Series, London. KARADAĞ A. 2000, Kentsel Gelişim Süreci, Çevresel Etkileri ve Sorunları ile İZMİR, Titizler Matbaa, İzmir. PACIONE M ., 2002, Urban Geography, Routledge Publ., London. JOHNSTON R.J.- GREGORY D.- PRATT G.-WATTS M., 2001, The Dictionary of Human Geography, Blackwell, London. SEVGİ Cezmi, 1988, Kentleşme Sürecinde İzmir ve Gecekondular, Konak Belediyesi Kültür Yay., İzmir.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Uygulama/Pratik 1 10 10
Takım/Grup Çalışması 1 10 10
Alan Gezisi 1 10 10
Alan Çalışması 1 30 30
Proje Sunma 1 2 2
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 12 12
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 14 14
Okuma 1 20 20
Rapor 1 10 10
Toplam İş Yükü (saat) 120

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 4 5 4 4
ÖÇ 2 4 5 4 4 5 5 5 4
ÖÇ 3 5 5 4 3 4 5 4 5 4
ÖÇ 4 3 4 4 5 4 5 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek